Tijdelijke subsidieregeling upgrade elektrische locomotieven ERTMS

[Regeling vervallen per 31-12-2010.]
Geldend van 14-04-2010 t/m 30-12-2010

Regeling houdende bepalingen voor de subsidiëring van de upgrade van ERTMS apparatuur met versie 2.3.0.d van elektrische locomotieven (Tijdelijke subsidieregeling upgrade elektrische locomotieven ERTMS)

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 2, 3 en 4 van de Kaderwet subsidies Verkeer en Waterstaat;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 31-12-2010]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. minister: Minister van Verkeer en Waterstaat;

 • b. havenspoorlijn: het deel van de Betuweroute ten westen van emplacement Kijfhoek;

 • c. ERTMS level-1: European Rail Traffic Management System, dat gebruik maakt van seinen langs de baan;

 • d. ERTMS level-2: European Rail Traffic Management System, dat gebruik maakt van GSM-R;

 • e. ERTMS versie 2.3.0.d: European Rail Traffic Management System, zoals vastgesteld door Europese Commissie in TSI Command Control, Annex A (L136/11);

 • f. upgrade: toevoegen van ERTMS versie 2.3.0.d specificaties aan de software van de ERTMS treinapparatuur;

Artikel 2

[Vervallen per 31-12-2010]

De minister kan een subsidie verstrekken aan de eigenaar van een elektrische locomotief met een ERTMS level-1, die inzetbaar is op de havenspoorlijn, als bijdrage in de kosten voor de upgrade van de ERTMS treinapparatuur.

Artikel 3

[Vervallen per 31-12-2010]

Het subsidieplafond van deze regeling bedraagt € 2,7 miljoen.

Artikel 4

[Vervallen per 31-12-2010]

 • 1 Een aanvraag tot subsidieverlening wordt schriftelijk ingediend vóór 1 juli 2010 bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directie Spoor, Postbus  20901, 2500 EX Den Haag.

 • 2 Bij de aanvraag worden gegevens en bescheiden verstrekt betreffende:

  • a. de aanvrager;

  • b. het aantal elektrische locomotieven dat wordt geupgraded, onderscheiden naar type;

  • c. het contract met of de offerte van de ERTMS leverancier met een beschrijving van de werkzaamheden met vermelding van de Change Requests, die onderdeel uitmaken van de upgrade;

  • d. de data per locomotief waarop de locomotieven geupgraded zijn;

  • e. de kosten en de eventueel verleende subsidie per locomotief voor de gerealiseerde ombouw naar ERTMS level-2 en naar ERTMS level-1;

  • f. de eventueel verleende subsidie per locomotief voor ERTMS van de Europese Commissie;

  • g. de kosten per locomotief voor de upgrade waar subsidie voor wordt gevraagd;

  • h. een verklaring dat de desbetreffende locomotief is toegelaten op de havenspoorlijn;

  • i. andere gegevens, die nodig zijn voor de beoordeling van de aanvraag.

Artikel 5

[Vervallen per 31-12-2010]

 • 1 Voor subsidie komen in aanmerking de kosten van de ontwikkeling van de software, het testen van de nieuwe en aangepaste software, IT-veiligheid en de installatie van goedgekeurde software, voor zover deze rechtstreeks zijn toe te rekenen aan de upgrade van de locomotief.

 • 2 De subsidie voor de upgrade bedraagt maximaal €  300.000,− per locomotief, verminderd met de bedragen van de reeds verleende subsidie voor ERTMS level-2 en voor upgrade ERTMS Level-1 op grond van de Tijdelijke subsidieregeling upgrade ERTMS aan de aanvrager.

 • 4 Onverminderd het bepaalde in het tweede en derde lid bedraagt de subsidie op basis van deze regeling ten hoogste 50% van de kosten van de ombouw van de locomotief naar level-2, de upgrade naar level-1 en toevoegen versie 2.3.0.d, minus de op basis van de Tijdelijke subsidieregeling ombouw ETCS en de op basis van de Tijdelijke subsidieregeling upgrade ERTMS verleende subsidie en de door het Rijk uit andere hoofde of door de Europese Unie verleende financiële bijdrage.

Artikel 6

[Vervallen per 31-12-2010]

 • 1 De minister beslist op de aanvragen in volgorde van ontvangst, met dien verstande dat wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, de dag waarop de aanvulling is ontvangen geldt als datum van ontvangst.

 • 2 Voorzover de verlening van subsidie voor aanvragers, die op dezelfde dag zijn ontvangen, het subsidieplafond, genoemd in artikel 3, wordt overschreden, wordt de onderlinge rangschikking van deze aanvragen vastgesteld door middel van een loting.

 • 3 De minister beslist binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag.

Artikel 7

[Vervallen per 31-12-2010]

De minister verleent geen subsidie, indien:

 • a. niet aannemelijkis dat de upgrade van de elektrische locomotief gerealiseerd is voor 31 juli 2011.

 • b. voor de desbetreffende locomotief of locomotieven reeds een subsidie voor de upgrade is verstrekt of aangevraagd;

 • c. ten aanzien van de subsidieaanvrager een uitstaand bevel tot terugvordering bestaat volgend op een eerdere beschikking van de Commissie van de Europese gemeenschappen waarin de steun onrechtmatig en onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt is verklaard.

Artikel 8

[Vervallen per 31-12-2010]

 • 1 De minister bepaalt in de beschikking tot subsidieverlening de datum waarop de subsidieaanvrager de upgrade gerealiseerd moet hebben, de wijze waarop de subsidieontvanger dit kenbaar moet maken en de wijze waarop de subsidieontvanger aantoont dat de kosten van de upgrade zijn gemaakt.

 • 2 Nadat de subsidieontvanger kenbaar heeft gemaakt dat de upgrade is gerealiseerd, wordt de subsidie ambtshalve vastgesteld.

Artikel 9

[Vervallen per 31-12-2010]

 • 1 Bij de beschikking tot subsidieverlening wordt ambtshalve een voorschot verstrekt, met dien verstande dat dit voorschot maximaal 90 % bedraagt van het verleende subsidiebedrag.

 • 2 Bij de ambtshalve vaststelling zal het in het eerste lid verleende voorschot worden verrekend met de vastgestelde subsidie.

Artikel 10

[Vervallen per 31-12-2010]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 31 december 2010, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op subsidies die voor die datum op grond van deze regeling zijn verleend.

Artikel 11

[Vervallen per 31-12-2010]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke subsidieregeling upgrade elektrische locomotieven ERTMS.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

C.M.P.S. Eurlings

Terug naar begin van de pagina