Regeling subsidiëring stagebegeleiding educatieve minoren in het voortgezet onderwijs 2009–2012

[Regeling vervallen per 01-09-2012.]
Geldend van 02-09-2010 t/m 31-08-2012

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 23 maart 2010, nr. DL/B/187118, houdende regels voor het verstrekken van subsidie ten behoeve van de begeleiding van educatieve minorstagiairs in het voortgezet onderwijs (Regeling subsidiëring stagebegeleiding educatieve minoren in het voortgezet onderwijs 2009–2012)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

Gelet op artikel 85a, eerste lid van de Wet voortgezet onderwijs;

Besluit:

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen

[Vervallen per 01-09-2012]

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-09-2012]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Te subsidiëren activiteiten

[Vervallen per 01-09-2012]

De minister verstrekt subsidie aan het bevoegd gezag voor activiteiten in het kader van het begeleiden en beoordelen van stagiairs die bij het bevoegd gezag hun stageverplichting vanwege het volgen van een educatieve minor vervullen.

Artikel 3. Subsidieaanvrager

[Vervallen per 01-09-2012]

Subsidie wordt slechts verleend aan het bevoegd gezag dat stagebegeleiding biedt aan stagiairs als bedoeld in artikel 1 onder g.

Artikel 4. Subsidieplafond

[Vervallen per 01-09-2012]

 • 1 Voor subsidiëring op grond van deze regeling is voor de studiejaren 2009–2010 tot en met 2011–2012 in totaal een bedrag van € 4 miljoen beschikbaar.

 • 2 Het studiejaar waarin het subsidieplafond bereikt is, is het laatste studiejaar waarin de subsidie kan worden toegekend.

Artikel 5. Subsidiebedrag

[Vervallen per 01-09-2012]

 • 1 De subsidie bedraagt maximaal € 4.000,– per stagiair.

 • 2 Wanneer in het betreffende studiejaar het aantal stagiairs waarvoor subsidie is aangevraagd vermenigvuldigd met het in het eerste lid genoemde bedrag hoger is dan het op dat moment beschikbare bedrag van de subsidie, dan is de subsidie per stagiair: het beschikbare subsidiebedrag gedeeld door het aantal stagiairs waarvoor in betreffende jaar subsidie is aangevraagd.

 • 3 Een stagiair kan slechts eenmaal voor subsidiëring in aanmerking worden genomen.

Hoofdstuk 2. Subsidieaanvraag

[Vervallen per 01-09-2012]

Artikel 6. Subsidieaanvraag

[Vervallen per 01-09-2012]

De subsidie wordt op aanvraag van het bevoegd gezag verleend.

Artikel 7. Vereisten subsidieaanvraag

[Vervallen per 01-09-2012]

 • 1 Van de stagiair op wie de subsidieaanvraag betrekking heeft, geldt in het studiejaar waarvoor wordt aangevraagd dat hij/zij:

  • a. is ingeschreven voor een WO-bacheloropleiding die is opgenomen in de verwantschapstabel;

  • b. een educatieve minor volgt, en

  • c. de stageverplichtingen in het kader van de educatieve minor bij het bevoegd gezag vervult.

 • 2 De aanvraag voor verlening van de subsidie geschiedt door middel van een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier zoals opgenomen in bijlage 2.

 • 3 Het aanvraagformulier gaat vergezeld van de scholings- en begeleidingsovereenkomst van de aanvrager met de stagiair.

Artikel 8. Termijn indiening subsidieaanvraag

[Vervallen per 01-09-2012]

 • 1 De subsidieaanvraag dient uiterlijk 31 mei van het studiejaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd door DUO te zijn ontvangen.

 • 2 De behandeling van de aanvragen die zijn ontvangen vóór 31 mei, zal worden opgeschort tot 31 mei.

Hoofdstuk 3. Subsidievaststelling

[Vervallen per 01-09-2012]

Artikel 9. Criteria verdeling subsidie

[Vervallen per 01-09-2012]

 • 1 Jaarlijks wordt na 31 mei bepaald of het subsidiebedrag toereikend is om de aanvragers een subsidie van € 4.000,– per stagiair toe te kennen;

 • 2 Indien het benodigde budget het beschikbare budget overschrijdt, wordt het subsidiebedrag verlaagd zodat de subsidietoekenning er niet toe leidt dat het subsidieplafond wordt overschreden.

Artikel 10. Tijdvak subsidie

[Vervallen per 01-09-2012]

De subsidie wordt verstrekt voor één studiejaar.

Artikel 11. Subsidievaststelling

[Vervallen per 01-09-2012]

De aanvragen worden gelijktijdig behandeld en wel zo spoedig mogelijk na 31 mei van het betreffende studiejaar. De subsidie wordt uiterlijk in juli vastgesteld.

Artikel 12. Begrotingsvoorwaarde

[Vervallen per 01-09-2012]

In geval van het niet vervullen van de voorwaarde, bedoeld in artikel 4:34, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, worden de op grond van deze regeling verleende subsidiebedragen verlaagd tot het bedrag van de subsidie dat na de vaststelling of goedkeuring van de Rijksbegroting ter beschikking staat, een en ander naar rato van het aantal subsidieaanvragers aan wie subsidie is verleend en van de hoogte van de verleende subsidiebedragen.

Hoofdstuk 4. Verplichtingen subsidieontvanger

[Vervallen per 01-09-2012]

Artikel 13. Verplichtingen subsidieontvanger

[Vervallen per 01-09-2012]

 • 1 De subsidieontvanger spant zich in om de stagiair in staat te stellen de studiepunten te behalen die benodigd zijn voor de onderwijsbevoegdheid voortvloeiend uit de educatieve minor.

 • 2 De subsidieontvanger werkt mee aan door of namens de minister ingestelde onderzoekingen die erop gericht zijn de minister inlichtingen te verschaffen ten behoeve van de ontwikkeling van het beleid.

 • 3 De subsidieontvanger doet dadelijk een melding zodra aannemelijk is dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend niet, niet tijdig of niet geheel worden verricht of dat niet of niet geheel aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen zal worden voldaan.

Hoofdstuk 5. Betaling

[Vervallen per 01-09-2012]

Artikel 14. Betaling

[Vervallen per 01-09-2012]

De betaling van het subsidiebedrag vindt in één keer plaats uiterlijk in de maand augustus van het studiejaar waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft.

Hoofdstuk 6. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-09-2012]

Artikel 15. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-09-2012]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 september 2012.

Artikel 16. Citeertitel

[Vervallen per 01-09-2012]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling subsidiëring stagebegeleiding educatieve minoren in het voortgezet onderwijs 2009–2012.

Deze regeling zal met de bijlagen en toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

Terug naar begin van de pagina