Besluit mandaat, volmacht en machtiging Tijdelijke stimuleringsregeling inburgering op de werkvloer

Geldend van 13-04-2010 t/m heden

Besluit van de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie van 30 maart 2010, nr. DDS2010010102, tot het verlenen van mandaat, volmacht en machtiging ter uitvoering van de Tijdelijke stimuleringsregeling inburgering op de werkvloer

De Minister voor Wonen, Wijken en Integratie,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gezien de schriftelijke instemming van de directeur van het Agentschap SZW van maart 2010;

Besluit:

Artikel 1

Aan de directeur van het Agentschap SZW wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend tot het nemen van besluiten en het verrichten van alle benodigde werkzaamheden, waaronder het vaststellen en ondertekenen van stukken, ter uitvoering van het bepaalde in de Tijdelijke stimuleringsregeling inburgering op de werkvloer.

Artikel 2

Aan de directeur van het Agentschap SZW wordt mandaat en machtiging verleend met betrekking tot het nemen van besluiten over en het vaststellen en ondertekenen van stukken, die betrekking hebben op de afhandeling van administratieve stukken inzake klacht-, bezwaar- en beroepsprocedures, voor zover deze verband houden met de uitoefening van de bevoegdheden, genoemd in artikel 1, en met dien verstande dat hij geen besluit op bezwaar neemt met betrekking tot een bezwaarschrift tegen een besluit dat hij in mandaat heeft genomen.

Artikel 3

De directeur van het Agentschap SZW kan met betrekking tot zijn bevoegdheden, genoemd in de artikelen 1 en 2, ondermandaat, volmacht en machtiging in een door hem te bepalen omvang verlenen aan onder de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ressorterende functionarissen, met dien verstande dat hij geen ondermandaat verleent aan de functionaris aan wie door hem ondermandaat tot het nemen van het besluit waartegen het bezwaar zich richt is verleend.

Artikel 4

Indien uitvoering wordt gegeven aan dit besluit, luidt de ondertekening:

De Minister voor Wonen, Wijken en Integratie,

voor deze,

gevolgd door functieaanduiding, handtekening en naam van de betrokken functionaris.

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 30 maart 2010

De

Minister

voor Wonen, Wijken en Integratie,

E. van Middelkoop

Terug naar begin van de pagina