Beleidsregels UWV pilot plaatsingssubsidie

Geraadpleegd op 15-06-2024.
Geldend van 10-04-2010 t/m heden

Beleidsregels UWV pilot plaatsingssubsidie

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Gelet op artikel 32b van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

Besluit:

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2. Toekennen van subsidie

 • 1 UWV verstrekt op aanvraag van het bevoegd gezag van een school een plaatsingssubsidie indien:

  • a. het bevoegd gezag van de school gevestigd is in de provincies Groningen, Gelderland, Utrecht of Zeeland.

  • b. er sprake is van een door de school bewerkstelligde plaatsing van een leerling bij een werkgever aansluitend aan de stage of einde van het schooljaar.

  • c. voor de leerling geen aanspraak is gemaakt op een subsidie voor de inzet van een stagejobcoach in het onderwijs.

 • 2 Indien de plaatsing als bedoeld in het eerste lid met een periode van tenminste zes maanden wordt verlengd, verstrekt UWV op aanvraag van het bevoegde gezag nogmaals een plaatsingssubsidie.

Artikel 3. Verplichtingen voor de school

 • 1 Bij de subsidieverlening gelden voor de school de volgende verplichtingen:

  • a. het bevoegd gezag van de school vraagt de plaatsingssubsidie aan bij UWV. Daarbij maakt de school gebruik van het van toepassing zijnde aanvraagformulier.

  • b. het bevoegd gezag van de school controleert of de leerling voldoet aan de voorwaarden zoals omschreven in artikel 1 onder d.

  • c. het bevoegd gezag van de school levert aan UWV de arbeidsovereenkomst van de leerling en voegt een korte rapportage toe aan de hand van het door UWV beschikbaar gestelde formulier;

  • d. het bevoegd gezag van de school deelt UWV op diens verzoek en uit eigen beweging onverwijld alle feiten en omstandigheden mee waarvan hem redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat zij van invloed kunnen zijn op de verstrekking van de subsidie;

 • 2 UWV behoudt zich het recht voor om gericht de administratie van de school door te nemen wanneer omstandigheden daartoe aanleiding geven.

Artikel 4. Hoogte en aanvraag van de subsidie

 • 1 De hoogte van de plaatsingssubsidie bedraagt € 500.

 • 2 Aanvragen voor een toekenning van een plaatsingssubsidie worden uiterlijk 2 maanden na datum indiensttreding respectievelijk verlenging van een dienstverband gedaan.

Artikel 5. Verstrekte subsidie aan de school

De verleende plaatsingssubsidie kan door de school naar eigen inzicht worden aangewend.

Artikel 6. Subsidieplafond

 • 1 Het subsidieplafond bedraagt voor elk schooljaar 1,5 miljoen.

 • 2 De subsidie-aanvragen worden per schooljaar behandeld in volgorde van binnenkomst tot dat het subsidieplafond is bereikt.

 • 3 Bij het verstrekken van de plaatsingssubsidie wordt, voor wat betreft het subsidieplafond, geen onderscheid gemaakt naar schooltype.

 • 4 Een plaatsingssubsidie wordt toegekend indien en voorzover het aan UWV toegekende budget toereikend is.

Artikel 7. Terugvordering

Indien omstandigheden in relatie tot artikel 3, tweede lid daar aanleiding toe geven, vindt terugvordering plaats van de plaatsingssubsidie.

Artikel 8. Evaluatiebepaling

De betrokken scholen verstrekken desgevraagd de informatie die nodig is voor de evaluatie van deze regeling ten behoeve van de verantwoording van UWV aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Artikel 10. Looptijd van de subsidieregeling

Plaatsingssubsidie op grond van dit besluit kan worden aangevraagd tot en met 30 september 2011 en geldt voor de schooljaren 2009/2010 en 2010/2011.

Artikel 11. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

 • 2 Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregels UWV pilot plaatsingssubsidie.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

Amsterdam, 30 maart 2010

J.M. Linthorst

voorzitter Raad van bestuur

Naar boven