Besluit volmacht en machtiging programmamanager project 200 jaar Koninkrijk 2010

[Regeling vervallen per 30-07-2011 met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2011.]
Geldend van 10-04-2010 t/m 31-03-2011

Besluit van het hoofd van het Kabinet Minister-President van 23 maart 2010, nr. 3523555, houdende volmacht en machtiging aan de programmamanager ten behoeve van het project 200 jaar Koninkrijk binnen het Kabinet Minister-President van het Ministerie van Algemene Zaken

De Secretaris-Generaal,

Handelend in zijn hoedanigheid van hoofd van het Kabinet Minister-President;

Gelet op de artikel 7 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Algemene Zaken 2009;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 30-07-2011]

De programmamanager ten behoeve van het project Tweehonderd jaar Koninkrijk wordt volmacht en machtiging verleend voor het aangaan van verplichtingen, voor zover de uit deze verplichtingen voortvloeiende uitgaven vallen binnen het Ministerraad Besluit Tweehonderd jaar Koninkrijk der Nederlanden van 21 januari 2010 met nummer 3087107.

Artikel 2

[Vervallen per 30-07-2011]

Voornoemde bevoegdheden worden nader bepaald door en uitgeoefend met inachtneming van:

 • a. departementale procedures, richtlijnen en aanwijzingen;

 • b. aanvullende procedures en instructies van het hoofd Kabinet Minister-President.

Artikel 3

[Vervallen per 30-07-2011]

 • 1 Ondertekening door de programmamanager van een document krachtens volmacht luidt als volgt:

  DE MINISTER-PRESIDENT,

  Minister van Algemene Zaken,

  namens deze,

  (handtekening)

  (naam)

  Hoofd projectbureau 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden

 • 2 Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op de ondertekening van een document krachtens machtiging, tenzij uit de aard en de inhoud van het document reeds voldoende blijkt dat het namens de minister-president, minister van Algemene Zaken, is opgesteld. In dat geval luidt de ondertekening als volgt:

  (handtekening)

  (naam)

  Hoofd projectbureau 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden

 • 3 Een document als bedoeld in het eerste en tweede lid wordt opgesteld conform de vastgestelde rijksbrede huisstijl.

Artikel 4

[Vervallen per 30-07-2011]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2010.

Artikel 5

[Vervallen per 30-07-2011]

Dit besluit vervalt op het moment dat de Stichting Nationaal Comité 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden is opgericht.

Artikel 6

[Vervallen per 30-07-2011]

Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit volmacht en machtiging programmamanager project 200 jaar Koninkrijk 2010.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan de Algemene Rekenkamer, de secretaris-generaal, de diensthoofden en de in dit besluit genoemde functionaris.

De

Minister-President

,

Minister

van Algemene Zaken,
namens deze:

Hoofd van het Kabinet Minister-President

,

R. van Zwol

Terug naar begin van de pagina