Regeling omgevingsrecht

[Regeling vervallen per 01-01-2024.]
Geraadpleegd op 25-07-2024.
Geldend van 01-07-2015 t/m 31-12-2015

Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 30 maart 2010, nr. BJZ2010008979, houdende nadere regels ter uitvoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en van het Besluit omgevingsrecht (Regeling omgevingsrecht)

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

Gelet op de artikelen 5.3, vierde lid, en 5.11, derde lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de artikelen 4.3, derde lid, 4.4, eerste lid, 4.7 en 5.4, tweede lid, van het Besluit omgevingsrecht;

Gelet op richtlijn nr. 2008/1/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 januari 2008 inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (Gecodificeerde versie) (PbEG L 24);

Besluit:

Hoofdstuk 1. Algemene indieningsvereisten

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Artikel 1.1. Begripsomschrijvingen

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • besluit: Besluit omgevingsrecht;

 • bouwactiviteit: activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de wet;

 • BRL: door het Centraal College van Deskundigen van de Stichting Kwaliteitsborging Installatiesector vastgestelde Nationale Beoordelingsrichtlijn;

 • bruto-inhoud: bruto-inhoud als bedoeld in NEN 2580;

 • bruto-vloeroppervlakte: bruto-vloeroppervlakte als bedoeld in NEN 2580;

 • detailtekening: getekende uitwerking die een ondubbelzinnige aanduiding geeft van een groep van gelijksoortige constructieonderdelen in hun vorm, afmetingen, materiaalgebruik en overige gestelde eisen en waarvan de plaats eenduidig vastligt;

 • EPC: energieprestatiecoëfficiënt als bedoeld in artikel 5.2 van het Bouwbesluit 2012;

 • gebruiksoppervlakte: gebruiksoppervlakte als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van het Bouwbesluit 2012;

 • groepsrisico: cumulatieve kansen per jaar dat ten minste 10, 100 of 1000 personen overlijden als rechtstreeks gevolg van hun aanwezigheid in het invloedsgebied van een inrichting en een ongewoon voorval binnen die inrichting waarbij een gevaarlijke stof betrokken is;

 • invloedsgebied: gebied waarin volgens door Onze Minister bij ministeriële regeling op grond van artikel 15, eerste lid, van het Besluit externe veiligheid inrichtingen te stellen regels personen worden meegeteld voor de berekening van het groepsrisico;

 • ISO: een door de International Organization for Standardization opgestelde norm;

 • NEN: een door de Stichting Nederlands Normalisatie-instituut uitgegeven Nederlandse norm;

 • NEN-EN: door de Europese Commissie voor Normalisatie geharmoniseerde norm;

 • oprichten of in werking hebben van een inrichting of mijnbouwwerk: activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, onder 1° of 3°, van de wet;

 • plaatsgebonden risico: risico op een plaats buiten een inrichting, uitgedrukt als de kans per jaar dat een persoon die onafgebroken en onbeschermd op die plaats zou verblijven, overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval binnen die inrichting waarbij een gevaarlijke stof betrokken is;

 • straatpeil: de hoogteligging van het bouwwerk ten opzichte van:

  • 1°. de hoogte van de weg ter plaatse van de hoofdtoegang, voor een bouwwerk waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst voor een bouwwerk, of

  • 2°. de hoogte van het terrein ter plaatse van de hoofdtoegang bij voltooiing van de bouw voor een bouwwerk waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg grenst;

 • veranderen van een inrichting of mijnbouwwerk of veranderen van de werking daarvan: activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, onder 2°, van de wet;

 • vergunning: omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 1.1 van de wet.

Artikel 1.2. Elektronisch aanvraagformulier en landelijke voorziening

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • 1 Een aanvraag langs elektronische weg wordt gedaan met gebruikmaking van het elektronische formulier dat op de datum van indiening van de aanvraag beschikbaar is via de landelijke voorziening, bedoeld in artikel 7.6 van de wet.

 • 2 De minister stelt een systeembeschrijving vast voor de landelijke voorziening.

 • 3 Het bevoegd gezag is verantwoordelijk voor het beheer van de gegevens die zijn opgenomen in het deel van de landelijke voorziening dat hem ter beschikking staat. Dit beheer omvat in elk geval de verlening en beperking van toegang tot de gegevens omtrent een aanvraag en de zorg voor de archiefbescheiden.

Artikel 1.3. Indieningsvereisten bij iedere aanvraag

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • 1 In de aanvraag vermeldt de aanvrager:

  • a. de naam, het adres en de woonplaats van de aanvrager, alsmede het elektronisch adres van de aanvrager, indien de aanvraag met een elektronisch formulier wordt ingediend;

  • b. het adres, de kadastrale aanduiding dan wel de ligging van het project;

  • c. een omschrijving van de aard en omvang van het project;

  • d. indien de aanvraag wordt ingediend door een gemachtigde: zijn naam, adres en woonplaats, alsmede het elektronisch adres van de gemachtigde, indien de aanvraag met een elektronisch formulier wordt ingediend;

  • e. indien het project wordt uitgevoerd door een ander dan de aanvrager: zijn naam, adres en woonplaats.

 • 2 De aanvrager voorziet de aanvraag van een aanduiding van de locatie van de aangevraagde activiteit of activiteiten. Deze aanduiding geschiedt met behulp van een situatietekening, kaart, foto’s of andere geschikte middelen.

 • 3 De aanvrager doet bij de aanvraag een opgave van de kosten van de te verrichten werkzaamheden.

Artikel 1.4. Vereisten aan digitale indiening van gegevens en bescheiden

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • 1 Gegevens en bescheiden die langs elektronische weg bij de aanvraag worden verstrekt, worden aangeleverd in een van de volgende archiefwaardige bestandsformaten:

  • a. foto’s: PNG en JPG

  • b. scans: TIFF, JPG, PDF/A-1a, PDF/A-1b en PDF 1.4

  • c. officedocumenten: PDF/A-1a en PDF 1.4

  • d. tekeningen: PDF/X en PDF 1.4

 • 2 Indien de bestanden langs elektronische weg worden aangeleverd, worden deze uitsluitend als ‘read-only’ (alleen lezen) gekenmerkt.

Artikel 1.5. Vermelding van tijdelijkheid van een activiteit

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Indien de activiteit waarvoor de vergunning wordt aangevraagd naar haar aard tijdelijk is, vermeldt de aanvrager dit in de aanvraag. Hij vermeldt daarbij tevens zo mogelijk het tijdstip waarop de activiteit of activiteiten uiterlijk zal of zullen worden beëindigd.

Hoofdstuk 2. Indieningsvereisten vanwege bouwactiviteiten

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

§ 2.1. Gegevens en bescheiden over bouwactiviteiten

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Artikel 2.1. Algemene vereisten

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • 1 Ten aanzien van de gegevens en bescheiden bij de aanvraag om een vergunning voor een bouwactiviteit maakt de aanvrager de samenhang kenbaar tussen deze gegevens en bescheiden onderling en met de overige gegevens en bescheiden die bij de aanvraag zijn gevoegd.

 • 2 Indien de aanvraag om een vergunning voor een bouwactiviteit betrekking heeft op een woonwagen kan aan de eisen met betrekking tot het aanleveren van de gegevens en bescheiden, bedoeld in artikel 2.2, eerste tot en met vijfde lid, worden voldaan door het indienen van documentatie van de leverancier, mits de bedoelde gegevens en bescheiden duidelijk kenbaar zijn.

Artikel 2.2. Bouwbesluit 2012

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

In of bij de aanvraag om een vergunning voor een bouwactiviteit verstrekt de aanvrager de volgende gegevens en bescheiden ten behoeve van toetsing aan de voorschriften van het Bouwbesluit 2012:

 • 1. uit het oogpunt van veiligheid:

  • a. gegevens en bescheiden waaruit blijkt dat het te bouwen of te wijzigen bouwwerk voldoet aan de gestelde eisen in relatie tot:

   • 1°. belastingen en belastingcombinaties (sterkte en stabiliteit) van alle (te wijzigen) constructieve delen van het bouwwerk, alsmede van het bouwwerk als geheel;

   • 2°. de uiterste grenstoestand van de bouwconstructie en onderdelen van de bouwconstructie.

   Indien de aanvraag betrekking heeft op de wijziging of uitbreiding van een bestaand bouwwerk blijkt uit de aangeleverde gegevens tevens wat de opbouw van de bestaande constructie is (tekeningen en berekeningen) en wat de toegepaste materialen zijn;

  • b. een schriftelijke toelichting op het ontwerp van de constructies, waaruit met name blijkt:

   • 1°. de aangehouden belastingen en belastingcombinaties;

   • 2°. de constructieve samenhang;

   • 3°. het stabiliteitsprincipe;

   • 4°. de omschrijving van de bouwconstructie en de weerstand tegen bezwijken bij brand hiervan;

  • c. de detaillering van trappen, hellingbanen en vloerafscheidingen (inclusief hekwerken);

  • d. de draairichting van beweegbare constructieonderdelen;

  • e. de brandveiligheid en rookproductie van toegepaste materialen;

  • f. de brandcompartimentering. De opgave bevat tevens gegevens betreffende deuren en daglichtopeningen in uitwendige scheidingsconstructies. Voor zover van belang voor het vluchten bij brand, worden tevens de deuren en daglichtopeningen in inwendige scheidingsconstructies opgegeven;

  • g. de vluchtroutes en de daarbij behorende mate van bescherming alsmede de aard en plaats van brandveiligheidsvoorzieningen;

  • h. de inbraakwerendheid van bereikbare gevelelementen;

 • 2. uit het oogpunt van gezondheid:

  • a. de karakteristieke geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie, de bescherming tegen geluid van installaties, de geluidsabsorptie van gemeenschappelijke verkeersruimten, gangen en trappenhuizen ingeval het bouwwerk een woonfunctie heeft, de geluidwering tussen niet-gemeenschappelijke verblijfsruimten van dezelfde gebruiksfunctie en de geluidwering tussen ruimten van verschillende gebruiksfuncties;

  • b. de wateropname van toegepaste materialen van vloer, wand en plafond in sanitaire ruimten;

  • c. de lucht- en waterdichtheid, de factor van de temperatuur en vochtwerende voorzieningen van inwendige en uitwendige scheidingsconstructies;

  • d. de ventilatievoorzieningen van ruimten en voorzieningen betreffende de afvoer van rookgas en toevoer van verbrandingslucht;

  • e. gegevens en bescheiden over het weren van ratten en muizen;

  • f. de daglichttoetreding;

 • 3. uit het oogpunt van bruikbaarheid:

  • a. de aanduiding van de gebruiksfunctie, verblijfsgebieden, verblijfsruimten en de afmetingen en de bezetting van alle ruimten inclusief totaaloppervlakten per gebruiksfunctie;

  • b. de aanduiding van bad- of toiletruimte, liften, buitenberging en buitenruimte;

  • c. gegevens en bescheiden over de integrale toegankelijkheid van het bouwwerk en in het bouwwerk gelegen ruimten;

  • d. de aanduiding van de vloerpeilen ten opzichte van het aansluitende terrein;

  • e. de aanduiding van de opstelplaats van het aanrecht en van kook-, stook- en warmwatertoestellen;

  • f. indien het bouwwerk een utiliteitsgebouw betreft: de aanduiding van de stallingruimte voor fietsen;

 • 4. uit het oogpunt van energiezuinigheid en milieu:

  • a. gegevens en bescheiden over de EPC, de thermische eigenschappen van de toegepaste uitwendige scheidingsconstructie en de beperking van luchtdoorlatendheid;

  • b. gegevens en bescheiden over de milieubelasting van het gebouw door de toe te passen materialen, bepaald volgens de Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken 1-11-2011;

 • 5. inzake installaties:

  • a. gegevens en bescheiden over de noodstroomvoorziening en -verlichting;

  • b. het leidingplan en aansluitpunten van gas-, elektra- en waterleiding;

  • c. de aansluitpunten van de drinkwater- en warmwatervoorziening;

  • d. het leidingplan en aansluitpunten van riolering en hemelwaterafvoeren;

  • e. gegevens en bescheiden over de aard en plaats van brandveiligheidinstallaties alsmede van de vluchtrouteaanduiding;

  • f. een tekening van de inrichting van het bij het bouwwerk behorende terrein met daarop aangegeven de voorzieningen voor de bereikbaarheid en de plaats van bluswatervoorzieningen en opstelplaatsen van brandweervoertuigen;

  • g. gegevens en bescheiden waaruit blijkt dat wordt voldaan aan de aanvullende regels voor tunnelveiligheid uit het Bouwbesluit 2012;

  • h. indien het een woongebouw betreft: gegevens en bescheiden over zelfsluitende deuren, spreekinstallaties, signaalvoorzieningen en deuropeners ter voorkoming van veel voorkomende criminaliteit;

  • i. gegevens en bescheiden over gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen ten behoeve van veilig onderhoud middels de Checklist Veilig onderhoud op en aan gebouwen 2012;

  • j. gegevens en bescheiden over technische bouwsystemen en het daarbij behorende systeemrendement;

 • 6. uit het oogpunt van het voorkomen van onveilige situaties en het beperken van hinder tijdens het bouwen: een veiligheidsplan als bedoeld in artikel 8.7 van het Bouwbesluit 2012;

 • 7. overige vereisten:

  • a. kwaliteitsverklaringen en CE-markeringen en gegevens en bescheiden ten behoeve van een beroep op de gelijkwaardigheid;

  • b. eventuele extra gegevens en bescheiden ten behoeve van het verlenen van een ontheffing van de voorschriften van het Bouwbesluit 2012 als bedoeld in artikel 7 van de Woningwet, waaronder gegevens en bescheiden waaruit blijkt dat toestemming als bedoeld in artikel 14 van de richtlijn 2004/54/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake minimumveiligheidseisen voor tunnels in het transeuropese wegennet (PbEU 2004, L 167, gerectificeerd in PbEU 2004, L 201) is verkregen om van eisen van die richtlijn af te wijken.

Artikel 2.3. Planologische voorschriften en stedenbouwkundige voorschriften bouwverordening

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

In of bij de aanvraag om een vergunning voor een bouwactiviteit verstrekt de aanvrager de volgende gegevens en bescheiden ten behoeve van de toetsing aan het bestemmingsplan of de beheersverordening, en, voor zover van toepassing, de stedenbouwkundige voorschriften van de bouwverordening:

 • a. de plattegronden van alle verdiepingen en een doorsnedetekening voor de nieuwe situatie en, voor zover daarvan sprake is, de bestaande situatie;

 • b. het beoogde en het huidige gebruik van het bouwwerk en de bijbehorende gronden waarop de aanvraag betrekking heeft;

 • c. een opgave van de bruto inhoud in m3 en de bruto vloeroppervlakte in m2 van het (deel van het) bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

 • d. een situatietekening van de bestaande toestand en een situatietekening van de nieuwe toestand met daarop de afmetingen van het perceel en bebouwd oppervlak, alsmede de situering van het bouwwerk ten opzichte van de perceelsgrenzen en de wegzijde, de wijze waarop het terrein ontsloten wordt, de aangrenzende terreinen en de daarop voorkomende bebouwing en het beoogd gebruik van de gronden behorende bij het voorgenomen bouwwerk;

 • e. de hoogte van het bouwwerk ten opzichte van het straatpeil en het aantal bouwlagen;

 • f. de inrichting van parkeervoorzieningen op het eigen terrein;

 • g. gegevens en bescheiden welke samenhangen met een uit te brengen advies van de Agrarische Adviescommissie in geval van een aanvraag voor een bouwactiviteit in een gebied met een agrarische bestemming;

 • h. overige gegevens en bescheiden welke samenhangen met een eventueel benodigde toetsing aan een bestemmingsplan, beheersverordening dan wel een besluit als bedoeld in artikel 4.1, derde lid, of 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening;

 • i. indien dat is voorgeschreven in het bestemmingsplan: een rapport waarin de archeologische waarde van het terrein dat blijkens de aanvraag zal worden verstoord in voldoende mate is vastgesteld;

 • j. gegevens en bescheiden welke samenhangen met een eventueel benodigde toetsing aan een exploitatieplan.

Artikel 2.4. Overige voorschriften bouwverordening

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

In of bij de aanvraag om een vergunning voor een bouwactiviteit verstrekt de aanvrager ten behoeve van toetsing aan de overige voorschriften van de bouwverordening een onderzoeksrapport betreffende verontreiniging van de bodem, gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd door een persoon of een instelling die daartoe is erkend op grond van het Besluit bodemkwaliteit.

Artikel 2.5. Redelijke eisen van welstand

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

In of bij de aanvraag om een vergunning voor een bouwactiviteit verstrekt de aanvrager de volgende gegevens en bescheiden ten behoeve van de toetsing aan de criteria uit de welstandsnota, bedoeld in artikel 12a, eerste lid, van de Woningwet:

 • a. tekeningen van alle gevels van het bouwwerk, inclusief de gevels van belendende bebouwing, waaruit blijkt hoe het geplande bouwwerk in de directe omgeving past;

 • b. principedetails van gezichtsbepalende delen van het bouwwerk;

 • c. kleurenfoto's van de bestaande situatie en de omliggende bebouwing;

 • d. opgave van de toe te passen bouwmaterialen en de kleur daarvan (uitwendige scheidingsconstructie). In ieder geval worden opgegeven het materiaal en de kleur van de gevels, het voegwerk, kozijnen, ramen en deuren, balkonhekken, dakgoten en boeidelen en de dakbedekking.

Artikel 2.6. Overige eisen voor wegtunnels

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

In of bij de aanvraag om een vergunning voor een bouwactiviteit voor een wegtunnel als bedoeld in de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels, verstrekt de aanvrager de volgende gegevens ten behoeve van de toetsing aan de voorschriften van die wet:

 • a. een toelichting waaruit blijkt dat het ontwerp van de tunnel voldoet aan de norm van artikel 6, eerste lid, van die wet;

 • b. indien er een gestandaardiseerde uitrusting wordt toegepast, een toelichting waaruit blijkt dat het ontwerp aansluit bij de standaarduitrusting van de tunnel waarvoor op grond van artikel 6b van die wet is gekozen.

§ 2.2. Op een later tijdstip aan te leveren gegevens en bescheiden

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Artikel 2.7. Uitgestelde indieningsvereisten omtrent het bouwen

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • 1 In de vergunning voor een bouwactiviteit wordt, indien de aanvrager een verzoek tot latere aanlevering heeft ingediend, bepaald dat de volgende gegevens en bescheiden uiterlijk binnen een termijn van drie weken voor de start van de uitvoering van de desbetreffende handeling worden overgelegd:

  • a. gegevens en bescheiden met betrekking tot belastingen en belastingcombinaties (sterkte en stabiliteit) en de uiterste grenstoestand van alle (te wijzigen) constructieve delen van het bouwwerk alsmede van het bouwwerk als geheel, voor zover het niet de hoofdlijn van de constructie dan wel het constructieprincipe betreft;

  • b. gegevens en bescheiden met betrekking tot de details van de in of ten behoeve van het bouwwerk toegepaste installaties, voor zover het niet de gegevens met betrekking tot de hoofdlijn dan wel het principe van de toegepaste installaties betreft; de hoofdlijn betreft onder meer de wijze van verwarming, koeling en luchtbehandeling, de plaats en wijze van verticaal transport en de locatie en het type brandveiligheidinstallatie.

 • 2 Het eerste lid is niet van toepassing voor zover de gegevens en bescheiden betrekking hebben op tekeningen of berekeningen waaruit het constructieprincipe blijkt voor de nieuwe situatie en, voor zover daarvan sprake is, voor de bestaande situatie. Dit betreft:

  • a. tekeningen van de definitieve hoofdopzet van de constructie van alle verdiepingen inclusief globale maatvoering;

  • b. schematisch funderingsoverzicht of palenplan met globale plaatsing, aantallen en paalpuntniveaus, inclusief globaal grondonderzoek waaruit de draagkracht van de ondergrond blijkt;

  • c. plattegronden van vloeren en daken, inclusief globale maatvoering;

  • d. overzichtstekeningen van constructies in staal, hout en geprefabriceerd beton, inclusief stabiliteitsvoorzieningen en dilataties; principedetails van karakteristieke constructieonderdelen (1:20/1:10/1:5), inclusief maatvoering;

  • e. een schriftelijke toelichting op het ontwerp van de constructies als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onderdeel b.

§ 2.3. Nadere vereisten aan gegevens en bescheiden

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Artikel 2.8. Algemene vereisten aan tekeningen

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • 1 De aanvrager voorziet de tekeningen bij de aanvraag om een vergunning voor een bouwactiviteit van een duidelijke maatvoering en schaalaanduiding.

 • 2 Tenzij artikel 5.8 van toepassing is, geldt voor de volgende tekeningen de daarbij genoemde maximaal toe te passen schaal:

  • a. situatietekeningen: 1:1000;

  • b. geveltekeningen, plattegronden en doorsneden:

   • 1°. bouwwerken kleiner dan 10.000 m2 bruto vloeroppervlakte: 1:100;

   • 2°. bouwwerken 10.000 m2 of groter bruto vloeroppervlakte: 1:200;

  • c. detailtekeningen: 1:5 of 1:10 of 1:20.

 • 3 Uit de situatietekening blijkt de oriëntatie van het bouwwerk op het perceel en ten opzichte van omliggende bebouwing en wegen (noordpijl).

Artikel 2.9. Vereisten aan plattegronden, doorsneden en aanzichten

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • 1 Een plattegrond bij de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit betreft een doorsnede van een bouwlaag op 1200 mm boven vloerniveau waarop zijn aangegeven:

  • a. uitwendige en inwendige scheidingsconstructies (inclusief materiaalaanduiding);

  • b. peilmaten van de vloer;

  • c. trappen en hellingbanen;

  • d. binnen- en buitenkozijnen;

  • e. kokers, schachten, kanalen en schoorstenen;

  • f. alle oppervlakken die een directe relatie hebben met of behoren tot:

   • 1°. gebruiksfuncties;

   • 2°. gebruiksoppervlakten en vloeroppervlakten;

   • 3°. verwarmde en onverwarmde zones;

   • 4°. gebruiksgebieden, functiegebieden en verblijfsgebieden;

   • 5°. verkeersruimten;

   • 6°. toegankelijkheidssectoren;

  • g. overige gegevens die zich ervoor lenen om aan te duiden op plattegronden, zoals toiletruimten, badruimten, buitenbergingen, buitenruimten, liften, stallingsruimten, technische ruimten, opslagruimten en opstelplaatsen van het aanrecht en kook-, stook- en warmwatertoestellen.

 • 2 De vloerpeilen ten opzichte van het straatpeil en de hoogte van het maaiveld zijn aangeduid ter plaatse van de entree van het bouwwerk.

 • 3 Ten behoeve van de beoordeling van de bruikbaarheid, de gebruiksoppervlakte en het verblijfsgebied zijn de relevante doorsneden, inclusief 1500 – 2400 – 2600 mm hoogtelijn en voorzien van maatvoering, getekend.

 • 4 Alle aanzichten (geveltekeningen) worden in loodrechte verticale projectie weergegeven. Alle dichte delen en kozijnen die een directe koppeling met de berekeningen hebben, zijn als zodanig traceerbaar in berekening, rapportage of renvooi.

Artikel 2.10. Algemene vereisten in verband met berekeningen

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • 1 Berekeningen die worden uitgevoerd vanwege de aanvraag van de vergunning voor een bouwactiviteit voldoen aan de volgende eisen:

  • a. voorzien van naam en versie van de gebruikte rekenprogramma's;

  • b. invoergegevens en handberekeningen zijn gegeven op doorlopend genummerde bladen;

  • c. voorzien van de herkomst van basis- of invoergegevens;

  • d. symbolen en afkortingen weergegeven conform de voor de verschillende berekeningen geldende NEN-normen. Indien in de toegepaste rekenprogramma’s afwijkende symbolen of afkortingen zijn gebruikt, zijn deze separaat toegelicht;

  • e. numerieke gegevens zijn weergegeven in SI-eenheden (internationale standaard van het Système International).

 • 2 De volgende informatie betreffende de toegepaste rekensoftware blijkt uit de gegevens en bescheiden bij de aanvraag om een vergunning voor een bouwactiviteit:

  • a. beschrijving toegepaste rekensoftware;

  • b. beschrijving rekenmethode;

  • c. beschrijving toepassingsgebied;

  • d. aanduiding betekenis gepresenteerde waarden;

  • e. aanduiding nauwkeurigheid resultaten;

  • f. beschrijving gekozen assenstelsel;

  • g. verklaring gebruikte symbolen en grootheden.

Artikel 2.11. Vereisten aan constructieve berekeningen

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Constructieve berekeningen die worden uitgevoerd vanwege de aanvraag van de vergunning voor een bouwactiviteit, voldoen aan de volgende eisen:

 • a. schematisering onder toepassing van de van toepassing zijnde NEN- en NEN-EN-norm(en), inclusief te hanteren belastingschema's;

 • b. toerekening materiaaleigenschappen conform van toepassing zijnde NEN- en NEN-EN-norm(en);

 • c. doorsnedegrootheden die per constructie-onderdeel zijn gemotiveerd, in de vorm van een berekening;

 • d. verantwoording eigenschappen ondersteuningen;

 • e. berekeningsresultaten per belastingschema uitgewerkt volgens de van toepassing zijnde NEN- en NEN-EN-norm(en);

 • f. voorzien van maatgevende waarden.

Artikel 2.12. Vereisten aan overige berekeningen

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • 1 Berekeningen van de mechanische ventilatie die worden uitgevoerd vanwege de aanvraag van de vergunning voor een bouwactiviteit, bevatten minimaal de volgende informatie:

  • a. strangenschema's met diameters en lengten;

  • b. gegevens over drukverlies;

  • c. merk en type toe te passen installatie.

 • 2 Berekeningen van de thermische isolatie en energieprestatie die worden uitgevoerd vanwege de aanvraag van de vergunning voor een bouwactiviteit, bevatten minimaal de volgende informatie:

  • a. totale oppervlakte kozijnen, ramen, deuren, dichte delen en daarmee gelijk te stellen constructiedelen;

  • b. oppervlakte van iedere toegepaste glassoort en de thermische eigenschappen hiervan;

  • c. tekening waarop gehanteerde woningen voor de EPC berekening zijn aangegeven;

  • d. EPC begrenzing woningen of woongebouw (door middel van arcering op plattegrondtekening);

  • e. gebouwfunctie en energiesectoren (op tekening voor niet tot bewoning bestemde gebouwen, gearceerd);

  • f. invoergegevens EPC berekening (bouwfysische eigenschappen bouwwerk, installaties en gehanteerd rekenprogramma).

 • 3 De in het tweede lid bedoelde berekening van de energieprestatie wordt uitgevoerd met een NL-EPBD®EPC geattesteerd computerprogramma als bedoeld in BRL 9501 van 6 december 2006, inclusief wijzigingsbladen van 27 september 2012 en 4 december 2014.

Artikel 2.13

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Een aanvraag voor een vergunning voor een bouwactiviteit voor een wegtunnel als bedoeld in de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels wordt uitgevoerd overeenkomstig bijlage 2, onderdeel B2, bij de Regeling aanvullende regels veiligheid wegtunnels.

Hoofdstuk 3. Indieningsvereisten vanwege aanleg- of gebruiksactiviteiten

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Artikel 3.1. Uitvoeren van werk of werkzaamheden

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • 1 In of bij de aanvraag om een vergunning voor een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de wet verstrekt de aanvrager bij de omschrijving van de aard, omvang en effecten van de activiteit gegevens en bescheiden over:

  • a. de specifieke locatie waar het werk of de werkzaamheid zal worden uitgevoerd;

  • b. de afmetingen van het werk of de omvang van de werkzaamheid;

  • c. de te gebruiken materialen;

  • d. in hoeverre sprake is van afvoer van grond naar een andere locatie;

  • e. de aanwezigheid van obstakels die in de weg staan voor het uitvoeren van het werk of de werkzaamheid.

 • 2 Indien dat is voorgeschreven in het bestemmingsplan verstrekt de aanvrager een rapport waarin de archeologische waarde van het terrein dat blijkens de aanvraag zal worden verstoord, in voldoende mate is vastgesteld.

Artikel 3.2. Gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met planologische voorschriften

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

In of bij de aanvraag om een vergunning voor het gebruiken van gronden of bouwwerken, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de wet, verstrekt de aanvrager gegevens en bescheiden over:

 • a. het beoogde en het huidige gebruik van de gronden en de bouwwerken waarop de aanvraag betrekking heeft;

 • b. de gevolgen van het beoogde gebruik voor de ruimtelijke ordening;

 • c. indien dat met toepassing van artikel 41 van de Monumentenwet 1988 is verplicht door het bevoegd gezag, een rapport waarin de archeologische waarde van het terrein dat blijkens de aanvraag zal worden verstoord in voldoende mate is vastgesteld;

 • d. een situatietekening van de bestaande toestand en een situatietekening van de nieuwe toestand met daarop de afmetingen van het perceel en bebouwd oppervlak, alsmede situering van bouwwerken ten opzichte van de perceelsgrenzen en de wegzijde, de wijze waarop het terrein ontsloten wordt, de aangrenzende terreinen en de daarop voorkomende bebouwing en het beoogd gebruik van het terrein behorende bij het voorgenomen bouwwerk;

 • e. de reden waarom en de mate waarin wordt afgeweken van het exploitatieplan.

Artikel 3.3. Brandveilig gebruiken van een bouwwerk

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • 1 In of bij de aanvraag om een vergunning voor het brandveilig gebruiken van een bouwwerk, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de wet, verstrekt de aanvrager:

  • a. een situatieschets met noordpijl met een schaal die niet kleiner is dan 1:1000;

  • b. per bouwlaag een plattegrond die voldoet aan de volgende eisen:

   • schaal maximaal 1:100 bij een bouwlaag kleiner dan 10.000 m2 bruto vloeroppervlakte;

   • schaal maximaal 1:200 bij een bouwlaag van 10.000 m2 bruto vloeroppervlakte of meer.

 • 2 De plattegrond of een bijlage daarvan met betrekking tot het brandveilig gebruik bevat de volgende gegevens:

  • a. aanduiding van de schaal van de plattegrond;

  • b. per bouwlaag:

   • hoogte van de vloer boven het meetniveau;

   • gebruiksoppervlakte;

   • maximaal aantal personen;

  • c. per ruimte:

   • vloeroppervlakte;

   • gebruiksbestemming;

   • bij ruimten voor meer dan 25 personen, de hoogste bezetting van die ruimte, en opstelling van inventaris en van inrichtingselementen als bedoeld in de artikelen 7.13 en 7.14 van het Bouwbesluit 2012;

  • d. met aanduidingen van de plaats van, voor zover deze aanwezig zijn:

  • e. gegevens en bescheiden over de aard en de plaats van de brandveiligheidsinstallaties.

  De aanduidingen zijn conform NEN 1413: 2007, voor zover deze norm daarin voorziet.

Hoofdstuk 4. Indieningsvereisten vanwege het oprichten, veranderen of in werking hebben van een inrichting of mijnbouwwerk

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

§ 4.1. Oprichten en in werking hebben van een inrichting

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

§ 4.1.1. Regels voor alle categorieën van gevallen

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Artikel 4.1. Algemene vereisten omtrent een inrichting

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • 1 In of bij de aanvraag om een vergunning met betrekking tot het oprichten of in werking hebben van een inrichting, verstrekt de aanvrager de volgende gegevens en bescheiden:

  • a. de indeling, de uitvoering, de activiteiten en de processen in de inrichting en de ten behoeve daarvan toe te passen technieken of installaties, waaronder begrepen de wijze van energievoorziening, voor zover die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor de beoordeling van de nadelige gevolgen voor het milieu, die de inrichting kan veroorzaken;

  • b. de voor de activiteiten en de processen, bedoeld onder a, kenmerkende gegevens met betrekking tot grondstoffen, tussen-, neven- en eindproducten;

  • c. de maximale capaciteit van de inrichting en het totale nominale motorische of thermische ingangsvermogen van de tot de inrichting behorende installaties;

  • d. de tijden en dagen, dan wel perioden waarop de inrichting of de te onderscheiden onderdelen daarvan, in bedrijf zullen zijn;

  • e. de aard en omvang van de belasting van het milieu die de inrichting tijdens normaal bedrijf kan veroorzaken, daaronder begrepen een overzicht van de belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu die daardoor kunnen worden veroorzaakt;

  • f. de maatregelen of voorzieningen ten behoeve van:

   • 1°. het nuttig toepassen dan wel het geschikt maken voor nuttig toepassing van de afvalstoffen die in de inrichting ontstaan;

   • 2°. het opslaan van de afvalstoffen in de inrichting;

   • 3°. het zich ontdoen van de afvalstoffen die in de inrichting ontstaan;

  • g. de andere maatregelen of voorzieningen die zijn of worden getroffen om de nadelige gevolgen voor het milieu die de inrichting kan veroorzaken, te voorkomen of te beperken;

  • h. de wijze waarop gedurende het in werking zijn van de inrichting de belasting van het milieu, die de inrichting veroorzaakt, wordt vastgesteld en geregistreerd;

  • i. de voor de aanvrager redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen met betrekking tot de inrichting die voor de beslissing op de aanvraag van belang kunnen zijn;

  • j. voor zover het betreft inrichtingen waartoe IPPC-installaties behoren: een beknopte beschrijving van de belangrijkste door de aanvrager bestudeerde alternatieven voor de voorgestelde technologie, technieken en maatregelen.

 • 2 De aanvraag gaat vergezeld van een niet-technische samenvatting van de in het eerste lid bedoelde gegevens.

Artikel 4.2. Ongewone voorvallen

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

De aanvrager verstrekt in of bij de aanvraag gegevens over:

 • a. ongewone voorvallen als bedoeld in artikel 17.1 van de Wet milieubeheer, die redelijkerwijs mogelijk zijn te achten;

 • b. de belasting van het milieu, die die voorvallen kunnen veroorzaken;

 • c. de aard en de omvang van de bij die voorvallen te onderscheiden vormen van belasting van het milieu;

 • d. de maatregelen die worden getroffen om de belasting van het milieu, die de inrichting ten gevolge van die voorvallen kan veroorzaken, te voorkomen of te beperken.

Artikel 4.3. Bodemkwaliteit

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • 1 De aanvrager verstrekt in of bij de aanvraag de resultaten van een onderzoek naar de kwaliteit van de bodem op de plaats waar de inrichting zal zijn of is gelegen.

§ 4.1.2. Aanvullende regels voor bepaalde categorieën gevallen

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Artikel 4.4. Indien een ander bestuursorgaan dan burgemeester en wethouders het bevoegd gezag is

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Indien de aanvraag betrekking heeft op een inrichting, die behoort tot een categorie waarvoor gedeputeerde staten, Onze Minister, Onze Minister van Economische Zaken of Onze Minister van Verkeer en Waterstaat bevoegd zijn te beslissen op de aanvraag, vermeldt de aanvrager in of bij de aanvraag tevens de maatregelen die worden getroffen om de belasting van het milieu, die de inrichting of het mijnbouwwerk kan veroorzaken, te voorkomen of te beperken tijdens het in werking zijn van de inrichting dan wel mijnbouwwerk of de te onderscheiden onderdelen daarvan, waarbij, voor zover van toepassing, onderscheid wordt gemaakt tussen proefdraaien, normaal bedrijf, schoonmaak-, onderhouds- en herstelwerkzaamheden.

Artikel 4.5. Geluid

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Indien de aanvraag betrekking heeft op een inrichting die behoort tot een categorie, die is genoemd in bijlage I, onder 11.1, 12.1, 13.1, onder a, onder 1° en 2°, 17.1, 18 of 19 van het besluit, of die behoort tot een categorie, waarvoor gedeputeerde staten, Onze Minister, Onze Minister van Economische Zaken of Onze Minister van Verkeer en Waterstaat bevoegd zijn te beslissen op de aanvraag, verstrekt de aanvrager in of bij de aanvraag tevens gegevens over:

 • a. de aard van de geluiden en hoogte van de te verwachten geluidsbelasting welke de inrichting binnen een door het bevoegd gezag aangegeven gebied buiten de inrichting kan veroorzaken;

 • b. de tijden waarop die geluidsbelasting zich zal voordoen;

 • c. de methode waarmee de aard van de geluiden en hoogte van de geluidsbelasting zijn vastgesteld.

Artikel 4.6. Bijzondere deskundigheden en andere vereisten bij bepaalde inrichtingen

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Indien de aanvraag betrekking heeft op een inrichting die behoort tot een categorie, die is genoemd in bijlage I, onder 21, 28.4, onder g, of 29.1, onder k, van het besluit, verstrekt de aanvrager in of bij de aanvraag tevens gegevens en bescheiden met betrekking tot:

Artikel 4.7. Beheer van afvalstoffen

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Indien de aanvraag betrekking heeft op een inrichting, die behoort tot een categorie, die is genoemd in bijlage I, onder 28.4 of 28.5 van het besluit, verstrekt de aanvrager in of bij de aanvraag tevens gegevens en bescheiden met betrekking tot:

 • a. de aard, de samenstelling, de hoeveelheid en de herkomst van de inkomende afvalstoffen;

 • b. de procedures van acceptatie en controle van de inkomende afvalstoffen;

 • c. de wijze van financiering van de activiteiten, alsmede een schatting van de omvang van de investeringen die worden gedaan;

 • d. de tarieven die de aanvrager voor het nuttig toepassen of verwijderen wil vaststellen alsmede de wijze waarop de tarieven zijn samengesteld;

 • e. de beschikbaarheid en vakbekwaamheid van de in de inrichting werkzame personen;

 • f. de wijze waarop de inkomende afvalstoffen worden geregistreerd;

 • g. de wijze waarop de bij het proces van nuttig toepassen of verwijderen ontstane stoffen, preparaten of andere producten of afvalstoffen worden afgezet, afgevoerd, nuttig toegepast of verwijderd, alsmede de wijze van registratie daarvan;

 • h. de ondernemings- en organisatiestructuur, alsmede de regeling van de feitelijke leiding van de activiteiten in de inrichting;

 • i. de naam en het adres van degene die de feitelijke leiding van de activiteiten heeft in de inrichting.

Artikel 4.8. Afvalstoffen op of in de bodem

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Indien de aanvraag betrekking heeft op een inrichting die behoort tot een categorie, die is genoemd in bijlage I, onder 28.6, van het besluit, vermeldt de aanvrager in of bij de aanvraag tevens de aard, de samenstelling, de hoeveelheid en de herkomst van de betrokken afvalstoffen.

Artikel 4.9. Storten van afvalstoffen

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • 1 Indien de aanvraag betrekking heeft op een inrichting die behoort tot een categorie, die is genoemd in bijlage I, onder 28.1, onder c, onder 28.4, onder f, of 28.4, onder g, van het besluit, in gevallen waarin sprake is van het storten van afvalstoffen, verstrekt de aanvrager in of bij de aanvraag tevens gegevens en bescheiden met betrekking tot:

  • a. de kwaliteit van de bodem op de plaats waar de inrichting zal zijn of is gelegen;

  • b. de bodemkundige gesteldheid en geohydrologische omstandigheden op de plaats waar de inrichting zal zijn of is gelegen, waaronder ten minste gegevens met betrekking tot:

   • 1°. voor zover van toepassing de gemiddelde grondwaterstand, vastgesteld door metingen volgens de door het Nederlands Normalisatie Instituut uitgeven norm NEN 5766, uitgave 1990, welke metingen tenminste tweemaal per maand op de 14e en 28e van die maand, gedurende een periode van tenminste een jaar voorafgaand aan de indiening van de aanvraag zijn verricht;

   • 2°. de grondwaterstroming;

   • 3°. de doorlatendheid, dikte, samenstelling en zetting van de bodemlagen;

  • c. de vormen van belasting van het milieu alsmede de aard, de omvang en de duur daarvan die de inrichting naar verwachting kan veroorzaken na de beëindiging van de werking van de inrichting of de sluiting daarvan;

  • d. de wijze waarop na beëindiging van het op of in de bodem brengen van de afvalstoffen het milieuhygiënische beheer van die stoffen en van de milieubeschermende voorzieningen is geregeld;

  • e. een exploitatie-, toezicht- en controleplan dat ten minste de gegevens, bedoeld in de onderdelen a, b, c, d en h van artikel 4.1, alsmede de gegevens, bedoeld in de onderdelen a tot en met h van artikel 4.7, bevat.

 • 2 In of bij een aanvraag die betrekking heeft op een inrichting als bedoeld in het eerste lid, toont de aanvrager aan dat financiële zekerheid is of wordt gesteld, voor het nakomen van de voorschriften met betrekking tot:

  • a. de bovenafdichting van een stortplaats, niet zijnde een stortplaats waar uitsluitend baggerspecie wordt gestort;

  • b. het zo nodig aanbrengen van een geohydrologisch isolatiesysteem, of het zo nodig aanbrengen van een afdeklaag op een stortplaats, zijnde een stortplaats waar uitsluitend baggerspecie wordt gestort.

 • 3 Indien een gemeente-, een provincie- of een waterschapsbestuur, dan wel het Rijk, vergunninghouder zal zijn, kan in afwijking van het tweede lid in plaats van het stellen van financiële zekerheid een daaraan gelijkwaardige voorziening zijn of worden getroffen.

 • 4 Indien de aanvraag betrekking heeft op een inrichting als bedoeld in het eerste lid in gevallen waarin sprake is van het storten van afvalstoffen in de diepe ondergrond, gaat zij tevens vergezeld van een rapport, inhoudende een veiligheidsbeoordeling die voldoet aan onderdeel 2.5 van de bijlage bij de beschikking nr. 2003/33/EG van de Raad van de Europese Unie van 19 december 2002 tot vaststelling van criteria en procedures voor het aanvaarden van afvalstoffen op stortplaatsen overeenkomstig artikel 16 en bijlage II van richtlijn 1999/31/EG betreffende het storten van afvalstoffen (PbEG L11).

 • 5 Indien de aanvraag betrekking heeft op een inrichting als bedoeld in het eerste lid en er sprake is van het opslaan of storten van metallisch kwik, voldoet deze tevens aan artikel 4, eerste lid, van verordening (EG) nr. 1102/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 inzake het verbod op de uitvoer van metallisch kwik en andere kwikverbindingen en -mengsels en de veilige opslag van metallisch kwik (PbEU L 304/75).

 • 6 Een wijziging van de bijlage, bedoeld in het vierde lid, gaat voor de toepassing van dat lid gelden met ingang van de dag waarop aan de betrokken wijziging uitvoering moet zijn gegeven, tenzij bij ministerieel besluit, dat in de Staatscourant wordt bekendgemaakt, een ander tijdstip wordt vastgesteld.

Artikel 4.10. Afvalvoorziening

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • 2 In of bij een aanvraag die betrekking heeft op een afvalvoorziening, toont de aanvrager aan dat:

  • a. de afvalvoorziening geschikt gelegen is, in het bijzonder gelet op verplichtingen ten aanzien van beschermde gebieden en geologische, hydrologische en hydrogeologische, seismische en geotechnische factoren;

  • b. de afvalvoorziening zo is ontworpen dat voldaan wordt aan de noodzakelijke voorwaarden om:

   • 1°. verontreiniging van de bodem, de lucht, het grondwater of een oppervlaktewaterlichaam, rekening houdende met in het bijzonder richtlijn 2006/11/EG, het Lozingenbesluit bodembescherming en de kaderrichtlijn water, te voorkomen,

   • 2°. te verzekeren dat verontreinigd water en percolaat op doelmatige wijze kunnen worden verzameld, en

   • 3°. erosie door water of wind wordt tegengegaan voor zover dat technisch mogelijk en economisch haalbaar is;

  • c. de afvalvoorziening passend is gebouwd, wordt beheerd en onderhouden teneinde:

   • 1°. haar fysische stabiliteit te verzekeren,

   • 2°. verontreiniging of besmetting van de bodem, de lucht, een oppervlaktewaterlichaam of het grondwater te voorkomen, en

   • 3°. schade aan het landschap zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

  • d. passende plannen en regelingen zijn getroffen voor:

   • 1°. een periodieke monitoring en inspectie van de afvalvoorziening door binnen de inrichting werkzame personen, die beschikken over de voor die werkzaamheden benodigde vakbekwaamheid;

   • 2°. het treffen van maatregelen indien de resultaten van die monitoring en de inspectie wijzen op instabiliteit of verontreiniging van het water of de bodem;

  • e. passende regelingen zijn getroffen voor:

   • 1°. de rehabilitatie en de sluiting van de afvalvoorziening;

   • 2°. de fase na de sluiting van de afvalvoorziening;

  • f. in het ontwerp en bij de bouw van die afvalvoorziening rekening is gehouden met de noodzakelijke voorwaarden om een zwaar ongeval als bedoeld in artikel 1, onderdeel f, van het Besluit risico’s zware ongevallen 1999 te voorkomen en de nadelige gevolgen van een dergelijk ongeval voor de gezondheid van de mens of het milieu zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken, met inbegrip van de grensoverschrijdende gevolgen;

  • g. financiële zekerheid is of wordt gesteld, voor het nakomen van de voorschriften die ingevolge het Besluit beheer winningsafvalstoffen aan de vergunning worden verbonden, alsmede voor het nakomen van paragraaf 8.2 van de Wet milieubeheer, en dat het bedrag waarvoor de zekerheid in stand wordt gehouden is berekend overeenkomstig beschikking nr. 2009/335/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 20 april 2009 inzake technische richtsnoeren voor het stellen van de financiële zekerheid overeenkomstig Richtlijn 2006/21/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het beheer van afval van winningsindustrieën (PbEU L 101).

Artikel 4.11. Verbranden van afvalstoffen

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Indien de aanvraag betrekking heeft op een inrichting waarop paragraaf 5.2 van het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing is, vermeldt of verstrekt de aanvrager in of bij de aanvraag tevens:

 • a. de maatregelen of voorzieningen ten behoeve van terugwinning van de als gevolg van thermische behandeling van afvalstoffen opgewekte warmte;

 • b. de gegevens, bedoeld in artikel 4.1, eerste lid, onder a, per onderscheiden afvalsoort in de afvalstoffenlijst als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Regeling Europese afvalstoffenlijst, en voor gevaarlijke afvalstoffen voorts een specificatie van de minimale en maximale toevoer, de laagste en hoogste calorische waarde, alsmede de maximumgehalten aan PCB’s, pentachloorfenol, chloor, fluor, zwavel, zware metalen en andere verontreinigende stoffen per onderscheiden afvalsoort in de afvalstoffenlijst;

 • c. een nadere omschrijving van de meest ongunstige bedrijfsomstandigheden.

Artikel 4.12. Vuurwerk

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • 1 Indien de aanvraag betrekking heeft op een inrichting waar ten hoogste 10.000 kilogram consumentenvuurwerk als bedoeld in het Vuurwerkbesluit wordt opgeslagen, vermeldt de aanvrager in of bij de aanvraag tevens de maximale hoeveelheid consumentenvuurwerk in de zin van het Vuurwerkbesluit die in de inrichting wordt opgeslagen.

 • 2 Indien de aanvraag betrekking heeft op een inrichting die behoort tot een categorie die is genoemd in bijlage I, onder 3.5, van het Besluit omgevingsrecht, verstrekt de aanvrager in of bij de aanvraag:

  • a. de maximale hoeveelheden stoffen en voorwerpen behorend tot transport-gevarenklasse 1 als bedoeld in bijlage 1 van de Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen, onderscheiden naar gevarensubklasse en compatibiliteitsgroep, die in de inrichting worden opgeslagen;

  • b. de maximale hoeveelheid consumenten- en professioneel vuurwerk dan wel pyrotechnische artikelen voor theatergebruik in de zin van het Vuurwerkbesluit die in de inrichting wordt opgeslagen;

  • c. de namen van degenen door wie of onder voortdurend toezicht van wie handelingen met professioneel vuurwerk of pyrotechnische artikelen voor theatergebruik worden verricht, voor zover de aanvraag betrekking heeft op het bewerken van professioneel vuurwerk onderscheidenlijk pyrotechnische artikelen voor theatergebruik;

  • d. gegevens over de vakbekwaamheid van de in de inrichting werkzame personen, voor zover de aanvraag betrekking heeft op het bewerken van professioneel vuurwerk of pyrotechnische artikelen voor theatergebruik.

Artikel 4.13. BRZO

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • 2 In een geval als bedoeld in het eerste lid vermeldt de aanvrager in of bij de aanvraag, per stof, genoemd in bijlage I, deel 1, bij dat besluit en per categorie van stoffen en preparaten, genoemd in bijlage I, deel 2, bij dat besluit, de maximale hoeveelheid waarvoor vergunning wordt gevraagd.

 • 3 Indien de aanvraag betrekking heeft op een inrichting waarop paragraaf 2 en niet tevens paragraaf 3 van het Besluit risico's zware ongevallen 1999 van toepassing is, verstrekt de aanvrager in of bij de aanvraag, de volgende gegevens:

  • a. de naam en de functie van de met de feitelijke leiding van de inrichting belaste persoon, indien deze een ander is dan degene die de inrichting drijft;

  • b. de aard van de in de inrichting aanwezige gevaarlijke stoffen;

  • c. per stof, genoemd in bijlage I, deel 1, bij dat besluit, en per categorie van stoffen en preparaten, genoemd in bijlage I, deel 2, bij dat besluit:

   • 1°. de maximale hoeveelheid waarvoor vergunning wordt gevraagd;

   • 2°. de hoeveelheid die bij een normale bedrijfsvoering in de inrichting aanwezig is;

   • 3°. de fysische vorm van de betrokken gevaarlijke stof of stoffen;

  • d. met het oog op de vaststelling van domino-effecten, voor gevaarlijke stoffen behorend tot de categorie ontplofbaar, ontvlambaar, licht ontvlambaar of zeer licht ontvlambaar, bedoeld in bijlage I, deel 2, bij dat besluit:

   • 1°. een aanduiding van het grootste insluitsysteem;

   • 2°. de maximale hoeveelheid van de betrokken gevaarlijke stof die daarin aanwezig kan zijn;

   • 3°. een aanduiding van de betrokken gevaarlijke stof alsmede een aanduiding van de categorie waartoe die stof behoort;

   • 4°. de plaats van het insluitsysteem in de inrichting;

   • 5°. de druk en de temperatuur van de betrokken stoffen en preparaten in het insluitsysteem;

  • e. de activiteiten die in de inrichting worden uitgeoefend;

  • f. de met de onmiddellijke omgeving van de inrichting samenhangende omstandigheden die een zwaar ongeval kunnen veroorzaken of de gevolgen daarvan ernstiger kunnen maken.

Artikel 4.14. Geologische opslag van kooldioxide

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Indien de aanvraag betrekking heeft op een inrichting waar een stookinstallatie met een nominaal elektrisch vermogen van 300 MW of meer aanwezig is, verstrekt de aanvrager in of bij de aanvraag tevens gegevens en bescheiden met betrekking tot:

 • a. de aanwezigheid van een geschikt CO2-opslagcomplex als bedoeld in artikel 1 van de Mijnbouwwet;

 • b. de technische en economische haalbaarheid van faciliteiten voor het transport van kooldioxide naar een CO2-opslagcomplex;

 • c. de technische en economische haalbaarheid van aanpassing van de stookinstallatie voor de afvang van CO2.

Artikel 4.15. Indirecte lozingen

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

In of bij een aanvraag om een vergunning met betrekking tot het oprichten of het in werking hebben van een inrichting, van waaruit afvalwater of andere afvalstoffen in een voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater worden gebracht, verstrekt de aanvrager de volgende gegevens en bescheiden:

 • a. een karakterisering naar aard, samenstelling, eigenschappen, hoeveelheid en herkomst van de afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen, die in de voorziening wordt gebracht, waarbij in ieder geval wordt vermeld of het afvalwater continu dan wel discontinu in de voorziening wordt gebracht, met welke regelmaat dit plaatsvindt, de wijze waarop dit plaatsvindt en de activiteiten waaruit het afvalwater afkomstig is;

 • b. een beschrijving van de technische gegevens van het rioolstelsel en een aanduiding van de plaats waar het afvalwater of andere afvalstoffen in de voorziening worden gebracht, met toelichtende tekeningen, die in ieder geval bestaan uit een rioleringstekening;

 • c. een processchema van de opzet en een beschrijving van de capaciteit van elke installatie waardoor of waarin processen plaatsvinden die leiden of kunnen leiden tot het in een oppervlaktewaterlichaam brengen van afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen, waarbij wordt aangegeven welke afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen waar en in welke mate vrijkomen;

 • d. een beschrijving van de maatregelen of voorzieningen die zijn of worden getroffen om te voorkomen of te beperken dat afvalwater of andere afvalstoffen in de voorziening worden gebracht, met toelichtende tekening;

 • e. de voorzieningen en de maatregelen die zijn voorzien om extra lozingen ten gevolge van storingen, ongewone voorvallen, proefdraaien, in gebruik stellen, buiten bedrijf nemen, schoonmaak- of herstelwerkzaamheden te voorkomen of te beperken;

 • f. een beschrijving van de maatregelen die worden getroffen bij definitieve stopzetting van de activiteiten, om te voorkomen of te beperken dat afvalwater of andere afvalstoffen in de voorziening worden gebracht;

 • g. een beschrijving van de aard en omvang van de gevolgen voor de doelmatige werking van het zuiveringstechnisch werk dat het afvalwater of de andere afvalstoffen ontvangt. Indien de inrichting of het mijnbouwwerk over een eigen afvalwaterzuivering beschikt, wordt in of bij de aanvraag tevens het gehalte BZV/N-totaal in het effluent van deze afvalwaterzuivering aangegeven;

 • h. een beschrijving van de aard en omvang van de belasting van de kwaliteit van het oppervlaktewaterlichaam ten gevolge van het lozen van het afvalwater of andere afvalstoffen, daaronder begrepen een overzicht van de belangrijke nadelige effecten op het watermilieu;

 • i. een beschrijving van de wijze waarop de lozing wordt vastgesteld en geregistreerd en de wijze waarop over de lozing wordt gerapporteerd;

 • j. een opgave van de voor de aanvrager redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen met betrekking tot de lozing die voor de beslissing op de aanvraag van belang kunnen zijn;

 • k. een niet-technische samenvatting van de in dit artikel bedoelde gegevens.

Artikel 4.16. Registratie externe veiligheid

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • 1 Indien de aanvraag betrekking heeft op het oprichten of het in werking hebben van een inrichting als bedoeld in artikel 3, onderdelen b, e, f, g en h, of artikel 4, onder b, e en f, van het Registratiebesluit externe veiligheid vermeldt de aanvrager in of bij de aanvraag de volgende gegevens:

  • a. de ligging van zowel de 10-5 per jaar contour als de 10-6 per jaar contour van het plaatsgebonden risico en, indien beschikbaar, de 10-8 per jaar contour van het plaatsgebonden risico, dan wel de afstanden die overeenkomen met deze waarden voor het plaatsgebonden risico indien deze afstanden door Onze Minister zijn voorgeschreven;

  • b. de grootte van het groepsrisico, uitgedrukt in een grafiek met op de horizontale as het aantal dodelijke slachtoffers en op de verticale as de cumulatieve kansen per jaar op ten minste dat aantal slachtoffers, dan wel voor inrichtingen waarvoor geen veiligheidsrapport verplicht is gesteld op grond van het Besluit risico’s zware ongevallen 1999, indien bekend de op grond van de oriënterende waarde voor het groepsrisico gemiddeld toelaatbare dichtheid van personen binnen het invloedsgebied rond de inrichting.

 • 3 Bij de berekening van de in de onderdelen a en b van het eerste lid bedoelde gegevens wordt uitgegaan van de in de aanvraag genoemde maximale hoeveelheid gevaarlijke stof.

§ 4.2. Veranderen van een inrichting of de werking daarvan en de revisievergunning

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Artikel 4.17. Algemene vereisten

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • 1 In of bij de aanvraag om een vergunning voor het veranderen van een inrichting of van de werking daarvan, vermeldt de aanvrager:

  • a. de beoogde verandering van de inrichting of van de werking daarvan;

  • b. op welke gegevens en bescheiden die eerder zijn verstrekt in het kader van de aanvraag van de vergunning of vergunningen krachtens welke de inrichting is opgericht dan wel in werking is, de verandering van invloed is, met een aanduiding van de door de verandering veroorzaakte wijzigingen daarvan.

Artikel 4.18. Veranderingen in combinatie met BRZO 1999

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Artikel 4.19. Registratie externe veiligheid

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • 2 Indien de aanvraag betrekking heeft op het veranderen van een inrichting of van de werking daarvan, vermeldt de aanvrager in of bij de aanvraag de herziene gegevens, bedoeld in artikel 4.16.

Artikel 4.20. Revisievergunning

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Met betrekking tot een aanvraag als bedoeld in artikel 2.6, eerste lid, van de wet, zijn de artikelen 4.1 tot en met 4.17 van overeenkomstige toepassing.

§ 4.3. Verandering van de inrichting of de werking daarvan, die niet tot andere of grotere nadelige gevolgen leidt en die niet tot een andere inrichting leidt

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Artikel 4.21. Beperkte verandering inrichting

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Bij een aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 3.10, derde lid, van de wet, vermeldt de vergunninghouder:

 • a. de vergunning of vergunningen krachtens welke de inrichting is opgericht dan wel in werking is;

 • b. de beoogde verandering van de inrichting of van de werking daarvan;

 • c. gegevens waaruit blijkt van welke onderdelen en in welke mate van de onder a bedoelde vergunning of vergunningen en de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften wordt afgeweken;

 • d. het tijdstip waarop beoogd wordt de voorgenomen verandering te verwezenlijken;

 • e. gegevens waaruit blijkt dat:

  • 1°. de beoogde verandering van de inrichting of van de werking daarvan niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan;

  • 2°. geen verplichting bestaat tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer;

  • 3°. het veranderen niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

§ 4.4. Indieningsvereisten met betrekking tot een mijnbouwwerk

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Artikel 4.22. Mijnbouwwerken

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • 1 De artikelen 4.1 tot en met 4.20 van deze regeling zijn van overeenkomstige toepassing op de aanvraag om een vergunning met betrekking tot het oprichten of in werking hebben van een mijnbouwwerk of tot het veranderen van een mijnbouwwerk of van de werking daarvan.

 • 2 Indien bij een aanvraag om een vergunning als bedoeld in het eerste lid, een plaats, traject of gebied moet worden vermeld, wordt dit uitgedrukt in:

  • a. het coördinatenstelsel van de Rijksdriehoeksmeting, indien de plaats, het traject of het gebied zich aan de landzijde van de in de bijlage bij de Mijnbouwwet vastgelegde lijn bevindt, en

  • b. geografische coördinaten, berekend volgens het stelsel van de Europese vereffening, indien de plaats, het traject of het gebied zich aan de zeezijde van de in de bijlage bij de Mijnbouwwet vastgelegde lijn bevindt.

 • 3 Van een gebied wordt het oppervlak vermeld, uitgedrukt in km2.

 • 4 Een plaats of een traject wordt, onder vermelding van de coördinaten daarvan, aangegeven op een kaart.

 • 5 De ligging van een gebied wordt, onder vermelding van de coördinaten van de hoekpunten daarvan, aangegeven op een kaart.

 • 6 De kaarten, bedoeld in het derde en vierde lid, zijn getekend op een schaal van 1:50.000.

Hoofdstuk 5. Indieningsvereisten vanwege activiteiten met betrekking tot een beschermd monument

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

§ 5.1. Gegevens en bescheiden over activiteiten met betrekking tot een beschermd monument

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Artikel 5.1. Slopen beschermd monument

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

In of bij de aanvraag om een vergunning voor het slopen van een beschermd monument verstrekt de aanvrager de volgende gegevens en bescheiden:

 • a. het monumentnummer en, voor zover daarvan sprake is, de naam van het monument;

 • b. cultuurhistorische rapporten, daaronder begrepen rapporten inzake architectuurhistorie, bouwhistorie, interieurhistorie of tuinhistorie;

 • c. overzichts- en detailfoto’s die een duidelijke indruk geven van het monument in relatie tot de voorgenomen sloop;

 • d. opnametekeningen van de bestaande toestand en slooptekeningen;

 • e. de sloopmethode;

 • f. de aard en hoeveelheid vrijkomend materiaal.

Artikel 5.2. Verstoren beschermd monument

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

In of bij de aanvraag om een vergunning voor het verstoren van een beschermd monument verstrekt de aanvrager de volgende gegevens en bescheiden:

 • a. het monumentnummer en, voor zover daarvan sprake is, de toponiem of plaatselijke aanduiding van het monument;

 • b. het huidige gebruik van het monument en het gebruik van het monument na voltooiing van de voorgenomen verstoring;

 • c. een omschrijving van de activiteit, met per afzonderlijke ingreep een vermelding van:

  • 1°. de plaats en de omvang;

  • 2°. de diepte, uitgedrukt in centimeters ten opzichte van het maaiveld;

 • d. een gemotiveerde opgave of de verstoring is afgestemd op kwaliteitseisen of uitvoeringsvoorschriften die op het monument van toepassing zijn;

 • e. ingeval de verstoring gepaard gaat met het uitvoeren van een werk of werkzaamheid of de aanleg van een weg, niet zijnde een aanlegactiviteit als bedoeld in de artikelen 3.1 of 7.1, definitief bestek en bestektekeningen;

 • f. een topografische kaart of GBKN-kaart met per ingreep de exacte plaats en omvang, onder vermelding van de schaal, met een maximum van 1:5000, en voorzien van noordpijl en minimaal twee RD-coördinatenparen.

Artikel 5.3. Verplaatsen beschermd monument

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

In of bij de aanvraag om een vergunning voor het verplaatsen van een beschermd monument verstrekt de aanvrager de volgende gegevens en bescheiden:

 • a. het monumentnummer en, voor zover daarvan sprake is, de naam van het monument;

 • b. het huidige gebruik van het monument en het gebruik van het monument na voltooiing van de voorgenomen verplaatsing;

 • c. een gemotiveerde opgave of de verplaatsing is afgestemd op kwaliteitseisen of uitvoeringsvoorschriften die op het monument van toepassing zijn;

 • d. cultuurhistorische rapporten, daaronder begrepen rapporten inzake architectuurhistorie, bouwhistorie, interieurhistorie, kleurhistorie en tuinhistorie;

 • e. technische rapporten, daaronder begrepen rapporten inzake constructieve en preventieve aspecten;

 • f. een bestek of werkomschrijving van de wijze van verplaatsen en indien van toepassing van de toe te passen constructies, materialen, afwerkingen en kleuren alsmede van de wijze van verwerking daarvan;

 • g. de volgende foto’s die een duidelijke indruk geven van het monument in relatie tot de voorgenomen verplaatsing:

  • 1°. overzichtsfoto’s van de bestaande situatie;

  • 2°. overzichtsfoto’s van de nieuwe locatie;

  • 3°. detailfoto’s van de bestaande toestand;

 • h. de volgende tekeningen:

  • 1°. opnametekeningen van de bestaande toestand;

  • 2°. plantekeningen van de nieuwe toestand;

  • 3°. aanvullende tekeningen van de bestaande en de nieuwe toestand, waaronder begrepen detailtekeningen en doorsnedetekeningen;

 • i. ingeval van een molen een rapport inzake de molenbiotoop van de bestaande en van de nieuwe situatie;

 • j. voor zover daarvan sprake is, een opgave bij welke instantie voor de voorgenomen verplaatsing een aanvraag om subsidie of een financiële bijdrage is of zal worden gedaan.

Artikel 5.4. Wijzigen beschermd monument door bouwactiviteit

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

In of bij de aanvraag om een vergunning voor een wijziging van een beschermd monument, zijnde tevens een bouwactiviteit, verstrekt de aanvrager, naast de in hoofdstuk 2 genoemde gegevens en bescheiden:

 • a. het monumentnummer en, voor zover daarvan sprake is, de naam van het monument;

 • b. het huidige gebruik van het monument en het gebruik van het monument na voltooiing van de voorgenomen wijziging;

 • c. een gemotiveerde opgave of de wijziging is afgestemd op kwaliteitseisen of uitvoeringsvoorschriften die op het monument van toepassing zijn;

 • d. cultuurhistorische rapporten, daaronder begrepen rapporten inzake architectuurhistorie, bouwhistorie, interieurhistorie, kleurhistorie of tuinhistorie;

 • e. bouwtechnische rapporten, daaronder begrepen rapporten inzake bouwfysische, constructieve, materiaaltechnische of preventieve aspecten;

 • f. een beschrijving van de technische staat van het monument;

 • g. een bestek of werkomschrijving per onderdeel van de toe te passen constructies, materialen, afwerkingen en kleuren alsmede van de wijze van verwerking daarvan;

 • h. overzichts- en detailfoto’s die een duidelijke indruk geven van het onderdeel van het monument waar de voorgenomen wijziging zal plaatsvinden;

 • i. de volgende tekeningen:

  • 1°. opnametekeningen van de bestaande toestand en gebrekentekeningen;

  • 2°. plantekeningen van de nieuwe toestand en van de voorgenomen werkzaamheden, voor zover van toepassing daaronder begrepen de te vervangen of te veranderen onderdelen en de te verhelpen gebreken;

  • 3°. aanvullende tekeningen van bestaande en nieuwe toestand, waaronder begrepen detailtekeningen en doorsnedetekeningen;

 • j. voor zover daarvan sprake is, een opgave bij welke instantie voor de voorgenomen wijziging een aanvraag om subsidie of een financiële bijdrage is of zal worden gedaan.

Artikel 5.5. Wijzigen beschermd monument door aanlegactiviteit

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

In of bij de aanvraag om een vergunning voor een wijziging van een beschermd monument, zijnde tevens een aanlegactiviteit als bedoeld in de artikelen 3.1 of 7.1, verstrekt de aanvrager, naast de in die artikelen genoemde gegevens en bescheiden:

 • a. het monumentnummer en, voor zover daarvan sprake is, de naam van het monument;

 • b. een tuinhistorisch rapport of een beheerplan;

 • c. overzichts- en detailfoto’s die een duidelijke indruk geven van het monument in relatie tot de voorgenomen wijziging;

 • d. de volgende tekeningen:

  • 1°. opnametekeningen van de bestaande toestand;

  • 2°. plantekeningen van de nieuwe toestand;

 • e. voor zover daarvan sprake is, een opgave bij welke instantie voor de voorgenomen wijziging een aanvraag om subsidie of een financiële bijdrage is of zal worden gedaan.

Artikel 5.6. Overige wijzigingen beschermd monument of herstellen beschermd monument waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

In of bij de aanvraag om een vergunning voor het wijzigen van een beschermd monument, anders dan door een activiteit als bedoeld in de artikelen 5.1 tot en met 5.5, of voor het herstellen van een beschermd monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht, verstrekt de aanvrager de volgende gegevens en bescheiden:

 • a. het monumentnummer en, voor zover daarvan sprake is, de naam van het monument;

 • b. het huidige gebruik van het monument en het gebruik van het monument na voltooiing van de voorgenomen wijziging of het voorgenomen herstel;

 • c. een gemotiveerde opgave of de wijziging of het herstel is afgestemd op kwaliteitseisen of uitvoeringsvoorschriften die op het monument van toepassing zijn;

 • d. cultuurhistorische rapporten, daaronder begrepen rapporten inzake architectuurhistorie, bouwhistorie, interieurhistorie, kleurhistorie en tuinhistorie;

 • e. technische rapporten, daaronder begrepen rapporten inzake bouwfysische, materiaaltechnische en preventieve aspecten;

 • f. in geval van een tuin- of parkaanleg, een beheerplan;

 • g. een beschrijving van de technische staat van het monument;

 • h. een bestek of werkomschrijving;

 • i. overzichts- en detailfoto’s die een duidelijke indruk geven van het onderdeel van het monument waar de voorgenomen wijziging of het voorgenomen herstel zal plaatsvinden;

 • j. de volgende tekeningen:

  • 1°. opnametekeningen van de bestaande toestand en gebrekentekeningen;

  • 2°. plantekeningen van de nieuwe toestand en van de voorgenomen werkzaamheden;

  • 3°. aanvullende tekeningen van de bestaande en nieuwe toestand, waaronder begrepen detailtekeningen en doorsnedetekeningen;

 • k. voor zover daarvan sprake is, een opgave bij welke instantie voor de voorgenomen wijziging of het voorgenomen herstel een aanvraag om subsidie of een financiële bijdrage is of zal worden gedaan.

Artikel 5.7. Gebruiken of laten gebruiken beschermd monument waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

In of bij de aanvraag om een vergunning voor het gebruiken of laten gebruiken van een beschermd monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht, verstrekt de aanvrager de volgende gegevens en bescheiden:

 • a. het monumentnummer en, voor zover daarvan sprake is, de naam van het monument;

 • b. het huidige gebruik en indien daarvan afwijkend het voorgenomen gebruik van het monument;

 • c. een motivering van het gebruik of indien daarvan afwijkend het voorgenomen gebruik;

 • d. een opgave van de effecten van het gebruik of indien daarvan afwijkend het voorgenomen gebruik voor het monument.

§ 5.2. Vereisten aan tekeningen

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Artikel 5.8

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • 1 Voor de tekeningen bij de aanvraag om een vergunning voor een activiteit met betrekking tot een beschermd monument is de maximaal toe te passen schaal:

  • a. situatietekeningen: 1:1000;

  • b. geveltekeningen:

   • 1°. algemeen: 1:100;

   • 2°. bij ingrijpende wijzigingen: 1:20 of 1:50;

  • c. plattegronden, doorsneden en dakaanzichten: 1:100;

  • d. detailtekeningen 1:2 of 1:5.

 • 2 Uit de situatietekening blijkt de oriëntatie van het monument op het perceel en ten opzichte van omliggende bebouwing en wegen (noordpijl).

 • 3 Plattegronden en doorsneden bevatten de volgende historische gegevens:

  • a. balklagen:

   • 1°. gestippeld aangegeven in plattegronden van ruimten onder de balklagen;

   • 2°. getekend aangegeven in doorsneden met aanduiding van de afmetingen;

  • b. geornamenteerde (stuc)plafonds, gestippeld aangegeven in plattegronden van de desbetreffende ruimten;

  • c. houtafmeting, balklagen en kapconstructie, aangegeven in doorsnedetekeningen van de bestaande toestand;

  • d. bijzondere ruimten of bouwdelen, direct of indirect betrokken bij de activiteit, aangegeven in plattegronden.

Hoofdstuk 6. Indieningsvereisten vanwege sloopactiviteiten

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Artikel 6.1. Slopen in geval van een planologisch verbod

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

In of bij de aanvraag om een vergunning voor het slopen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de wet, maakt de aanvrager aannemelijk dat op de plaats van het te slopen bouwwerk een ander bouwwerk kan of zal worden gebouwd.

Artikel 6.2. Slopen in een beschermd stads- of dorpsgezicht

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • 1 In of bij de aanvraag om een vergunning voor het slopen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de wet maakt de aanvrager aannemelijk dat op de plaats van het te slopen bouwwerk een ander bouwwerk kan of zal worden gebouwd.

 • 2 Indien dat met toepassing van artikel 41 van de Monumentenwet 1988 is verplicht door het bevoegd gezag verstrekt de aanvrager in of bij de aanvraag, bedoeld in het eerste lid, een rapport waarin de archeologische waarde van de bodem onder het te slopen bouwwerk in voldoende mate is vastgesteld.

Hoofdstuk 6a. Indieningsvereisten vanwege bij algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de wet aangewezen activiteiten

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Artikel 6.3. Activiteiten als bedoeld in artikel 2.2a van het besluit

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Hoofdstuk 7. Indieningsvereisten vanwege activiteiten krachtens een provinciale of gemeentelijke verordening

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

§ 7.1. Gegevens en bescheiden over activiteiten als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, van de wet

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Artikel 7.1. Activiteit met betrekking tot een monument, slopen in een aangewezen stads- of dorpsgezicht en aanlegactiviteit

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Met betrekking tot de aanvraag om een vergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, c of d, van de wet zijn respectievelijk hoofdstuk 5, artikel 6.2 en artikel 3.1 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 7.3. Uitweg

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

In of bij de aanvraag om een vergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder e, van de wet, verstrekt de aanvrager gegevens met betrekking tot;

 • a. de locatie van de uitweg aan het voor-, zij- dan wel achtererf;

 • b. de afmeting van de nieuwe uitweg, dan wel van de te veranderen bestaande uitweg en de beoogde verandering daarvan;

 • c. de te gebruiken materialen;

 • d. de aanwezigheid van obstakels die in de weg staan voor het aanleggen of voor het gebruik van de uitweg, zoals bomen, lantaarnpalen en nutsvoorzieningen.

Artikel 7.4. Alarminstallatie

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

In of bij de aanvraag om een vergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder f, van de wet, verstrekt de aanvrager gegevens over:

 • a. de aard en de werking van de signalering;

 • b. twee waarschuwingsadressen, inclusief telefoonnummers en namen van contactpersonen.

Artikel 7.5. Vellen van houtopstand

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • 2 In of bij de aanvraag, bedoeld in het eerste lid, vermeldt de aanvrager per genummerde houtopstand:

  • a. de soort houtopstand;

  • b. de locatie van de houtopstand op het voor-, zij- dan wel achtererf;

  • c. de diameter in centimeters, gemeten op 1,30 meter vanaf het maaiveld;

  • d. de mogelijkheid tot herbeplanten, alsmede het eventuele voornemen om op een daarbij te vermelden locatie tot herbeplanten van een daarbij te vermelden aantal soorten over te gaan.

Artikel 7.6. Handelsreclame

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • 1 In of bij de aanvraag om een vergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder h en i, van de wet, verstrekt de aanvrager gegevens over:

  • a. het aantal en de afmetingen van de reclame;

  • b. de hoogte van de reclame, gemeten vanaf maaiveld tot de onderkant;

  • c. de te gebruiken materialen, kleuren en verlichting;

  • d. de tekst van de reclame.

 • 2 Indien een ander dan de eigenaar, beperkt zakelijk gerechtigde of gebruiker van de onroerende zaak met diens toestemming handelsreclame maakt of voert, vermeldt de aanvrager in de aanvraag de naam, het adres en de woonplaats van die ander.

Artikel 7.7. Opslaan roerende zaken

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • 1 In of bij de aanvraag om een vergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder j en k, van de wet, verstrekt de aanvrager gegevens over:

  • a. de aard van de roerende zaken;

  • b. de omvang van de opslag van de roerende zaken.

 • 2 Indien een ander dan de eigenaar, beperkt zakelijk gerechtigde of gebruiker van de onroerende zaak met diens toestemming roerende zaken opslaat, vermeldt de aanvrager in de aanvraag de naam, het adres en de woonplaats van die ander.

§ 7.2. Gegevens en bescheiden over overige activiteiten

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Artikel 7.8. Gebieden ter bescherming van grondwater

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Indien de aanvraag betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 1.3a, eerste lid, onder a, van de Wet milieubeheer, verstrekt de aanvrager de volgende gegevens:

 • a. een beschrijving van de activiteit, daaronder begrepen gegevens omtrent constructie, afmetingen en het gebruik van installaties of andere werken alsmede de reden van de activiteit;

 • b. een of meer kaarten op een zodanige schaal dat een duidelijk beeld wordt verkregen van de plaats waar de gedraging zal plaatsvinden;

 • c. een opgave van de hoeveelheid, de aard en de samenstelling van stoffen ten aanzien waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat deze van belang zijn voor de nadelige gevolgen voor het milieu die de gedraging kan veroorzaken, alsmede van de te verwachten emissies;

 • d. een beschrijving van de maatregelen die worden getroffen om de nadelige gevolgen voor bodem en grondwater tegen te gaan.

Artikel 7.9. Gesloten stortplaats

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Indien de aanvraag betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 3.4 van het besluit, verstrekt de aanvrager de volgende gegevens:

 • a. het voorgenomen gebruik van de gesloten stortplaats en van het gebied waarin de nazorgvoorzieningen zijn gelegen;

 • b. een kadastrale kaart, waarop het grondgebied van het voorgenomen gebruik als bedoeld onder a is aangegeven;

 • c. de naam en het adres van een ieder die een zakelijk of een persoonlijk recht heeft op het grondgebied, bedoeld onder b;

 • d. een overzicht van de benodigde vergunningen, meldingen en toestemmingen om het voorgenomen gebruik te kunnen realiseren;

 • e. de maatregelen die worden getroffen om:

  • 1°. de bereikbaarheid van de nazorgvoorzieningen te garanderen;

  • 2°. aantasting van de nazorgvoorzieningen te voorkomen;

  • 3°. anderszins de uitvoering van de nazorg niet te belemmeren;

 • f. de wijze van evaluatie van en rapportage over de uitvoering van de onder e bedoelde maatregelen.

Hoofdstuk 8. Indieningsvereisten met betrekking tot de gebieds- en soortenbescherming

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Artikel 8.1. Gebiedsbescherming

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • 1 In of bij de aanvraag om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk IX van de Natuurbeschermingswet 1998, vermeldt de aanvrager voor welk beschermd natuurmonument de handeling of voor welk Natura 2000-gebied het project of de handeling gevolgen heeft. Als het meerdere natuurmonumenten of gebieden betreft, worden alle vermeld. Daarbij vermeldt de aanvrager wat de precieze afstand van het project of handeling tot het natuurmonument of het gebied is en voegt op kaartbeeld de locatie van het project of handeling in relatie tot het betreffende natuurmonument of gebied bij.

 • 2 In of bij de aanvraag om een vergunning als bedoeld in het eerste lid vermeldt de aanvrager naast de omschrijving van de aard en de omvang van het project of handeling tevens:

  • a. het belang van de aanvrager bij het verlenen van de vergunning;

  • b. de periode(s) waarbinnen de ecologisch relevante handelingen binnen het project plaatsvinden.

 • 3 Bij een aanvraag betreffende een Natura 2000-gebied als bedoeld in het eerste lid, dient de aanvrager naast de gegevens, bedoeld in artikel 1.3 van deze regeling, een toets in indien er een mogelijke verslechtering is, maar zeker geen significante verslechtering. In deze toets worden de gevolgen gekwantificeerd en wordt onderzocht of er een reële kans bestaat dat een project of handeling een negatief gevolg heeft voor de instandhoudingsdoelstellingen, bedoeld in artikel 10a, tweede lid, van de Natuurbeschermingswet 1998.

 • 4 Bij een aanvraag betreffende een Natura 2000-gebied als bedoeld in het eerste lid, dient de aanvrager naast de gegevens, bedoeld in artikel 1.3 van deze regeling, een passende beoordeling in indien er kans is op een significant gevolg, gelet op de instandhoudingsdoelstellingen, bedoeld in artikel 10a, tweede lid, van de Natuurbeschermingswet 1998. De passende beoordeling bevat de volgende gegevens:

  • a. een gebiedsbeschrijving waarbij is aangegeven voor welke instandhoudingsdoelstellingen de betreffende gebieden zijn aangewezen;

  • b. voor welke specifieke instandhoudingsdoelstellingen het project een mogelijk negatief of positief gevolg heeft en voor welke specifieke instandhoudingsdoelstellingen het project geen gevolg heeft;

  • c. een zo nauwkeurig mogelijke beschrijving van de gevolgen per individuele instandhoudingsdoelstelling met daarbij per kwalificerende soort of habitat een effectenbeschrijving;

  • d. een beschrijving van de concrete maatregelen die genomen kunnen worden om de negatieve gevolgen te verzachten of te voorkomen (mitigerende maatregelen);

  • e. of, en zo ja in welke mate de gevolgen van het project op de instandhoudingsdoelstellingen de gevolgen van andere projecten of plannen op diezelfde instandhoudingsdoelstellingen versterken.

 • 5 Indien uit het vierde lid blijkt dat het project, ondanks mitigerende maatregelen als bedoeld in dat lid, onderdeel d, een mogelijk significante aantasting van een of meerdere instandhoudingsdoelstellingen, bedoeld in artikel 10a, tweede lid, van de Natuurbeschermingswet 1998, oplevert, worden de volgende onderdelen aan de passende beoordeling toegevoegd:

  • a. een omschrijving van alternatieve oplossingen voor hetgeen beoogd wordt met het project, waarbij voldoende aannemelijk wordt gemaakt waarom het toch beter is dat de door de aanvrager voorgestelde uitvoering wordt gekozen;

  • b. een omschrijving van een eventuele dwingende reden van groot openbaar belang die met het project gediend wordt;

  • c. een omschrijving van de compenserende maatregelen die genomen kunnen worden voor de aangetaste natuurlijke kenmerken.

 • 6 Ingeval reeds eerder voor hetzelfde project door de aanvrager een passende beoordeling is gemaakt, kunnen de gegevens, bedoeld in het vierde en vijfde lid, achterwege worden gelaten voor zover de passende beoordeling redelijkerwijs geen nieuwe gegevens en inzichten kan opleveren omtrent de significante gevolgen van de activiteit.

 • 7 Voor zover een aanvraag betreffende een Natura 2000-gebied als bedoeld in het eerste lid betrekking heeft op het veroorzaken van stikstofdepositie op een voor stikstof gevoelig habitat of habitat van voor stikstof gevoelige soorten waarvoor een instandhoudingsdoelstelling geldt in een Natura 2000-gebied dat in het programma aanpak stikstof, bedoeld in artikel 19kg, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 is opgenomen:

  • a. verstrekt de aanvrager in of bij de aanvraag een afschrift van een berekening van de stikstofdepositie die het project of de handeling op een Natura 2000-gebied veroorzaakt met gebruikmaking van AERIUS Calculator als bedoeld in artikel 1 van de Regeling programmatische aanpak stikstof;

  • b. bestaat de toets, bedoeld in het derde lid, dan wel de passende beoordeling, bedoeld in het vierde lid, slechts uit een verwijzing naar dat programma aanpak stikstof.

Artikel 8.2. Soortenbescherming

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • 1 In of bij de aanvraag om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk V, titel III, afdeling 2a, van de Flora- en faunawet vermeldt de aanvrager:

  • a. een beschrijving van de handelingen die uitgevoerd zullen worden;

  • b. het doel en belang van de handelingen die zullen plaatsvinden;

  • c. voor welke beschermde soorten een omgevingsvergunning wordt aangevraagd, zowel met de Nederlandse naam als de wetenschappelijke naam van de beschermde soorten;

  • d. voor welke verbodsbepalingen uit de Flora- en faunawet de vergunning wordt aangevraagd.

 • 2 In of bij de aanvraag, bedoeld in het eerste lid, dient de aanvrager een activiteitenplan in, dat bestaat uit de volgende onderdelen en gegevens:

  • a. een beschrijving van de aard van het gebied waarin de locatie van de handelingen is gelegen, de verspreiding van de beschermde soorten op en nabij die locatie en de functie van het gebied waarin die locatie is gelegen voor die soorten;

  • b. een beschrijving van de manier waarop de aanvrager de handelingen wil uitvoeren;

  • c. de periode waarin de handelingen uitgevoerd zullen worden;

  • d. de planning van de handelingen en de onderbouwing daarvan;

  • e. een beschrijving van een andere bevredigende oplossing en de reden waarom de aanvrager die oplossing niet gebruikt;

  • f. de effecten van de voorgenomen handelingen op de functionaliteit van de voortplantings- of vaste rust- en verblijfplaats van de beschermde soorten;

  • g. de effecten van de voorgenomen handelingen op de gunstige staat van instandhouding van de beschermde soorten;

  • h. een verantwoording van het onderzoek dat naar de effecten van de voorgenomen handelingen is gedaan;

  • i. een verantwoording van het onderzoek, dat naar de verspreiding van de beschermde soorten is gedaan;

  • j. een beschrijving van de eventuele maatregelen om schade aan de beschermde soort te voorkomen (mitigerende maatregelen);

  • k. een beschrijving van de eventuele maatregelen om onvermijdelijke schade aan de beschermde soort te herstellen (compenserende maatregelen);

  • l. een ingetekende topografische kaart met de locatie van de handelingen, de verspreiding van de beschermde soorten en de locatie van de mitigerende of compenserende maatregelen.

 • 3 Indien de handeling gevolgen heeft voor vogels, geeft de aanvrager bij de vermelding van artikel 8.2, eerste lid, onderdeel b, een onderbouwing van een door de Vogelrichtlijn erkend belang.

 • 4 Indien de handeling gevolgen heeft voor soorten genoemd in bijlage IV van de Habitatrichtlijn geeft de aanvrager bij de vermelding van artikel 8.2, eerste lid, onderdeel b, een onderbouwing van een door de Habitatrichtlijn erkend belang.

Hoofdstuk 9. Bijzondere gevallen van bestuurlijke verplichtingen

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

§ 9.1. Gegevensverstrekking aan de inspecteur-generaal VROM

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Artikel 9.1. Gegevensverstrekking aan inspectoraat-generaal VROM

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • 1 Het bevoegd gezag verstrekt de gegevens, bedoeld in het tweede lid, zo spoedig mogelijk na het tijdstip waarop het de beschikking daarover heeft gekregen, aan de inspecteur ten aanzien van inrichtingen of inrichtingen behorende tot een categorie waarvan de inspecteur schriftelijk heeft aangegeven gegevens te willen ontvangen. De inspecteur geeft het tijdstip aan tot wanneer hij de gegevens wil ontvangen.

 • 2 Onder gegevens worden verstaan:

  • a. een afschrift van het milieueffectrapport, bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer, en de gegevens die daarop betrekking hebben;

  • b. een afschrift van een vergunning en de gegevens die betrekking hebben op het verlenen, wijzigen en intrekken van een vergunning;

  • c. afschriften van vergunningen als bedoeld in artikel 3.10, derde lid, van de wet;

  • d. afschriften van meldingen als bedoeld in artikel 8.41, eerste lid, van de Wet milieubeheer, met betrekking tot het oprichten of het veranderen van een inrichting of van de werking daarvan;

  • e. afschriften van besluiten met betrekking tot voorschriftenals bedoeld in artikel 8.42 van de Wet milieubeheer;

  • f. afschriften van toezichtrapporten;

  • g. afschriften van correspondentie met de houder van een inrichting over de naleving van het bij of krachtens de wet gestelde;

  • h. afschriften van gedoogbeschikkingen en ontwerpen daarvan;

  • i. afschriften van handhavingsbeschikkingen en ontwerpen daarvan.

 • 3 In afwijking van het eerste lid kan de inspecteur schriftelijk aangeven dat hij met betrekking tot de daarbij aangegeven inrichtingen of een categorie van inrichtingen slechts een daarbij aangegeven deel van de gegevens, genoemd in het tweede lid, wil ontvangen.

 • 4 Eenmaal per kwartaal zendt het bevoegd gezag een overzicht van de bij hem binnengekomen klachten over de inrichtingen, bedoeld in het eerste lid, aan de inspecteur.

§ 9.2. Bepaling beste beschikbare technieken

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Artikel 9.2

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Het bevoegd gezag, dan wel, in gevallen waarin een vergunning krachtens artikel 6.2 van de Waterwet is aangevraagd, het bestuursorgaan dat bevoegd is die vergunning te verlenen, houdt bij de bepaling van de voor de inrichting of met betrekking tot een lozing in aanmerking komende beste beschikbare technieken en monitoringeisen rekening met de relevante BBT-conclusies en Nederlandse informatiedocumenten over beste beschikbare technieken, die zijn opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage.

Artikel 9.3

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • 2 Indien de in het eerste lid genoemde BBT-conclusies geen met de beste beschikbare technieken geassocieerde emissieniveaus bevatten, zorgt het bevoegd gezag ervoor dat de in het eerste lid bedoelde methode een niveau van milieubescherming garandeert dat gelijkwaardig is aan dat van de beste beschikbare technieken als beschreven in de BBT-conclusies.

Artikel 9.4

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • 1 Door het bevoegd gezag vastgestelde emissiegrenswaarden worden uitgedrukt voor dezelfde of kortere periodes en voor dezelfde referentieomstandigheden als die welke gelden voor met de beste beschikbare technieken geassocieerde emissieniveaus van de relevante BBT-conclusies.

 • 2 Indien het bevoegd gezag in afwijking van het eerste lid emissiegrenswaarden vaststelt met andere waarden, perioden of referentieomstandigheden:

  • a. verbindt het bevoegd gezag aan de vergunning als eisen voor de monitoring van de desbetreffende emissies de verplichting dat de resultaten van de monitoring:

   • 1°. beschikbaar zijn voor dezelfde termijn en referentieomstandigheden als voor de met de beste beschikbare technieken geassocieerde emissieniveaus;

   • 2°. regelmatig of ten minste jaarlijks worden gemeld aan het bevoegd gezag in een overzicht dat een vergelijking mogelijk maakt met de met de beste beschikbare technieken geassocieerde emissieniveaus;

   • 3°. worden weergegeven in een zodanig overzicht dat een vergelijking mogelijk is met de met de beste beschikbare technieken geassocieerde emissieniveaus;

  • b. beoordeelt het bevoegd gezag ten minste jaarlijks de resultaten van de monitoring van deze emissies, teneinde na te gaan of de emissies in normale bedrijfsomstandigheden niet hoger zouden zijn dan de met de beste beschikbare technieken geassocieerde emissieniveaus.

Hoofdstuk 10. Kwaliteitseisen

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

§ 10.1. Kwaliteitseisen handhaving

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Artikel 10.1. Begripsomschrijvingen

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • 1 In deze paragraaf wordt verstaan onder:

  • bestuursorgaan: bestuursorgaan als bedoeld in artikel 5.3, tweede lid, van de wet;

  • bepaalde bij of krachtens de wet: bepaalde bij of krachtens de wet met betrekking tot activiteiten met betrekking tot een inrichting.

 • 2 In deze paragraaf wordt, behoudens voor zover wordt gesproken van strafrechtelijke handhaving, onder ‘handhaving’ verstaan: bestuursrechtelijke handhaving van het bepaalde bij of krachtens de wet of het bij of krachtens de betrokken wetten bepaalde.

Artikel 10.2. Reikwijdte

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Deze afdeling is van toepassing op de handhaving van het bepaalde bij of krachtens de wet of de betrokken wetten.

Artikel 10.3. Handhavingsbeleid

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • 1 De analyse van de problemen, bedoeld in artikel 7.2, tweede lid, van het besluit, geeft in ieder geval inzicht in:

  • a. de gevolgen voor de fysieke leefomgeving van overtredingen van het bepaalde bij of krachtens de wet of het bij of krachtens de betrokken wetten bepaalde;

  • b. de kansen dat overtredingen als bedoeld onder a zullen plaatsvinden.

 • 2 Tot de onderwerpen met betrekking waartoe de strategie, bedoeld in artikel 7.2, vierde lid, van het besluit, inzicht geeft, behoren voorts:

  • a. de wijze waarop de naleving van het bepaalde bij of krachtens de wet of het bij of krachtens de betrokken wetten bepaalde wordt bevorderd;

  • b. de voorlichting aan personen die een inrichting drijven, inzake de voor hen krachtens het bepaalde bij of krachtens de wet of de betrokken wetten geldende voorschriften.

 • 3 Tot de in artikel 7.2, vierde lid, onder a, van het besluit bedoelde wijze waarop het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de wet of het bij of krachtens de betrokken wetten bepaalde, wordt uitgeoefend, behoort in ieder geval:

  • a. de wijze waarop de controle ter plaatse wordt voorbereid en uitgeoefend;

  • b. de frequentie waarmee routinematige controlebezoeken worden afgelegd, waarbij die frequentie voor IPPC-installaties, afhankelijk van de milieurisico’s, het nalevingsgedrag en de aanwezigheid van een gecertificeerd milieuzorgsysteem, ten minste één controlebezoek per drie jaar bij beperkte milieurisico’s en ten minste één controlebezoek per jaar bij grote milieurisico’s is;

  • c. de wijze waarop zakelijke gegevens en bescheiden worden gecontroleerd;

  • d. de wijze waarop het toezicht wordt uitgeoefend op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de wet of het bij of krachtens de betrokken wetten bepaalde ten aanzien van stoffen, trillingen, en warmte die of geluid dat, direct of indirect vanuit een bron in de lucht, het water of de bodem, worden onderscheidenlijk wordt gebracht;

  • e. de wijze waarop de controle en verificatie plaatsvinden van de resultaten van de controles die zijn uitgevoerd door personen die een inrichting drijven.

 • 5 Onverminderd de frequentie, bedoeld in het derde lid, onderdeel b, worden bij IPPC-installaties niet-routinematige controlebezoeken uitgevoerd:

  • a. vóór de verlening of verandering van een vergunning;

  • b. om zo spoedig mogelijk ernstige klachten, ernstige ongewone voorvallen of overtredingen te onderzoeken;

  • c. indien bij een controle een ernstige overtreding is vastgesteld, binnen zes maanden na de vaststelling.

 • 6 Na elk controlebezoek bij een IPPC-installatie:

  • a. stelt het bevoegd gezag een verslag op waarin de relevante bevindingen over de naleving en de conclusies over de eventuele noodzaak van verdere maatregelen worden neergelegd;

  • b. zendt het bevoegd gezag het verslag, bedoeld onder a, binnen twee maanden aan de vergunninghouder;

  • c. stelt het bevoegd gezag het verslag binnen vier maanden voor eenieder op verzoek beschikbaar, waarbij de artikelen 19.3 tot en met 19.5 van de Wet milieubeheer van overeenkomstige toepassing zijn.

Artikel 10.4. Uitvoeringsprogramma

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Het bestuursorgaan werkt het uitvoeringsprogramma, bedoeld in artikel 7.3, eerste lid, van het besluit, uit in werkplannen voor de betrokken onderdelen van zijn organisatie.

Artikel 10.5. Uitvoeringsorganisatie

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Ter waarborging van een adequate en objectieve uitvoering van het handhavingsbeleid, bedoeld in artikel 7.4, eerste lid, van het besluit, draagt het bestuursorgaan er zorg voor dat:

 • a. de personen die zijn belast met werkzaamheden in het kader van de handhaving adequaat zijn opgeleid of zo nodig worden opgeleid op basis van een opleidingsplan;

 • b. voor zover van toepassing, met de personen die het rechtstreeks aangaat of in het voorkomende geval met degene onder wiens verantwoordelijkheid zij werken schriftelijke afspraken worden gemaakt met betrekking tot het ten behoeve van de handhaving gebruik maken van personen die niet onder de organisatie van het bestuursorgaan ressorteren;

 • c. adequate technische, juridische en administratieve voorzieningen beschikbaar zijn;

 • d. instrumenten en apparaten die bij de handhaving worden gebruikt in een goede staat van onderhoud verkeren en deze zonodig worden gekalibreerd.

Artikel 10.6. Monitoring

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Tot de in artikel 7.6, tweede lid, van het besluit bedoelde gegevens behoren in ieder geval gegevens betreffende het aantal:

 • a. uitgevoerde controles;

 • b. geconstateerde overtredingen;

 • c. opgelegde bestuurlijke sancties;

 • d. processen-verbaal;

 • e. over mogelijke overtredingen ontvangen klachten.

Hoofdstuk 11. Slotbepalingen

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Artikel 11.1. Inwerkingtreding

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop het besluit in werking treedt.

Artikel 11.2. Citeertitel

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling omgevingsrecht.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 30 maart 2010

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.C. Huizinga-Heringa

Bijlage : Nederlandse informatiedocumenten over BBT

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Naam document

jaartal

vindplaats

Handreiking (co-)vergisting van mest

september 2010

InfoMil.nl

NeR Nederlandse emissierichtlijn lucht

juli 2012

InfoMil.nl

NRB 2012; Nederlandse richtlijn bodembescherming

maart 2012

Agentschapnl.nl

Handreiking methaanreductie stortplaatsen

april 2007

Agentschapnl.nl

Beleidslijn IPPC-omgevingstoetsing ammoniak en veehouderij

juni 2007

InfoMil.nl

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS)

   

PGS 7: Opslag van vaste minerale anorganische meststoffen

oktober 2007

publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl

PGS 8: Organische peroxiden: Opslag

december 2011

publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl

PGS 9: Vloeibare zuurstof opslag van

0,45-100 m3 en erratum

oktober 2007

publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl

PGS 12: Ammoniak: opslag en verlading

juli 2005

publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl

PGS 13: Ammoniak: toepassing als koudemiddel voor koelinstallaties en warmtepompen

februari 2009

publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl

PGS 15: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen

december 2011

publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl

PGS 16: LPG: Afleverinstallaties

september 2010

publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl

PGS 18: Distributiedepots voor LPG

juli 2005

publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl

PGS 19: Opslag van propaan

juni 2008

publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl

PGS 22: Toepassing van propaan

september 2008

publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl

PGS 23: Propaan, vulstations van propaan- en butaanflessen

juli 2005

publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl

PGS 24: Propaan, vulstations voor spuitbussen met propaan, butaan en dimetylether als drijfgas

juli 2005

publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl

PGS 25: Aardgas-afleverinstallaties voor motorvoertuigen

oktober 2011

publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl

PGS 28: Vloeibare brandstoffen – ondergrondse tankinstallaties en afleverinstallaties

december 2011

publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl

PGS 29: Richtlijn voor bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tanks

oktober 2008

publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl

PGS 30: Vloeibare brandstoffen – bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties

december 2011

publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl

PGS 33-1: Aardgas: afleverinstallaties van vloeibaar aardgas (LNG) voor motorvoertuigen

juni 2013

publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl

BBT-documenten water

   

Landbouw

   

Beoordelingsmethode emissiereducerende maatregelen Lozingsbesluit open teelt en veehouderij

maart 2003

Helpdeskwater.nl/ciw

Recirculeren van spoelwater; Gevolgen voor de microbiologische kwaliteit van spoelwater

september 2003

Helpdeskwater.nl/ciw

Goed gietwater; Beoordelingskader voor verplichte aanleg van een gietwatervoorziening bij grondgebonden glastuinbouwbedrijven

januari 2004

Helpdeskwater.nl/ciw

Achtergronddocument glastuinbouw t.b.v. KRW-decembernota 2005, eindversie

augustus 2005

Helpdeskwater.nl/ciw

Bodemsanering + bagger

   

Lozingen uit tijdelijke baggerspeciedepots

april 1998

Helpdeskwater.nl/ciw

Riooloverstorten

   

Riooloverstorten deel 1: Knelpuntcriteria riooloverstorten

juni 2001

Helpdeskwater.nl/ciw

Riooloverstorten deel 2: Eenduidige basisinspanning

juni 2001

Helpdeskwater.nl/ciw

Riooloverstorten deel 3: Model voor vergunningverlening riooloverstorten

december 2001

Helpdeskwater.nl/ciw

Riooloverstorten deel 4a: Nadere uitwerking monitoring riooloverstorten, spoor 1

september 2002

Helpdeskwater.nl/ciw

Riooloverstorten deel 4b: Nadere uitwerking monitoring riooloverstorten, fase B

januari 2003

Helpdeskwater.nl/ciw

Industriële activiteiten

   

Integrale aanpak van risico's van onvoorziene lozingen

februari 2000

Helpdeskwater.nl/ciw

Verwerking waterfractie gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen

april 2001

Helpdeskwater.nl/ciw

Offshore

februari 2002

Helpdeskwater.nl/ciw

Integrale bedrijfstakstudie tankautoreiniging

april 2002

Helpdeskwater.nl/ciw

Instrumentarium

   

Meten en bemonsteren van afvalwater

maart 1998

Helpdeskwater.nl/ciw

Het beoordelen van stoffen en preparaten voor de uitvoering van het emissiebeleid water

mei 2000

Helpdeskwater.nl/ciw

Normen voor het Waterbeheer

mei 2000

Helpdeskwater.nl/ciw

Handboek Immissietoets: toetsing van lozingen op effecten voor het oppervlaktewater

oktober 2011

Helpdeskwater.nl / InfoMil.nl

Milieunormen in perspectief

september 2002

Helpdeskwater.nl/ciw

Lozingseisen Wvo-vergunningen

november 2005

Helpdeskwater.nl/ciw

Warmtelozing

   

CIW beoordelingssystematiek warmtelozingen

november 2004

Helpdeskwater.nl/ciw

Oplegnotitie BREF

   

Oplegnotitie BREF Pulp- en papierindustrie

april 2004

Helpdeskwater.nl / InfoMil.nl

Oplegnotitie BREF Ferrometaalbewerkende industrie

april 2004

Helpdeskwater.nl / InfoMil.nl

Oplegnotitie BREF Afgas- en afvalwaterbehandeling

augustus 2005

InfoMil.nl

Oplegnotitie BREF Non-ferro metaal

augustus 2005

InfoMil.nl

Oplegnotitie BREF Raffinaderijen

februari 2006

InfoMil.nl

Oplegnotitie BREF Afvalbehandeling

augustus 2006

Infomil.nl

Oplegnotitie BREF Intensieve pluimvee- en varkenshouderij

juli 2007

InfoMil.nl

Oplegnotitie BREF Afvalverbranding

maart 2007

InfoMil.nl

Oplegnotitie BREF Grote stookinstallaties

oktober 2007

InfoMil.nl

Oplegnotitie BREF Smederijen en gieterijen

juni 2008

InfoMil.nl

Oplegnotitie BREF Keramische industrie

juni 2008

InfoMil.nl

Oplegnotitie BREF Textielindustrie

juni 2008

Helpdeskwater.nl / InfoMil.nl

Oplegnotitie BREF Industriële koelsystemen

februari 2009

Helpdeskwater.nl / InfoMil.nl

Oplegnotitie BREF’s Chemie

juni 2010

Helpdeskwater.nl / InfoMil.nl

Oplegnotitie BREF Emissies uit opslag

december 2010

InfoMil.nl

Oplegnotitie BREF Voedingsmiddelen- en zuivelindustrie

december 2010

InfoMil.nl

 1. Nederlandse norm voor Bodem – Landbodem – Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek. ^ [1]
 2. Nederlandse norm voor Bodem – Landbodem – Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek – Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond. ^ [2]
Naar boven