Invoeringsbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-10-2012.]
Geldend van 01-10-2010 t/m heden

Besluit van 25 maart 2010, houdende wijzigingen van diverse algemene maatregelen van bestuur in verband met de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Invoeringsbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 9 december 2009, nr. BJZ2009065767, Directie Bestuurlijke en Juridische Zaken;

Gelet op de Arbeidsomstandighedenwet 1998, de Brandweerwet 1985, het Burgerlijk Wetboek, de Huisvestingswet, de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet, de Kaderwet EZ-subsidies, de Kernenergiewet, de Meststoffenwet, de Mijnbouwwet, de Natuurbeschermingswet 1998, de Waterleidingwet, de Waterwet, de Wet belastingen op milieugrondslag, de Wet bodembescherming, het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet geluidhinder, de Wet inzake de luchtverontreiniging, de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken, de Wet luchtvaart, de Wet milieubeheer, de Wet politieregisters, de Wet rampen en zware ongevallen, de Wet ruimtelijke ordening, de Wet vervoer gevaarlijke stoffen, de Wet voorkeursrecht gemeenten, de Wet wapens en munitie en de Woningwet;

De Raad van State gehoord (advies van 10 februari 2010, nr. W08.09.0538/IV);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 23 maart 2010, nr. BJZ2010008971, Directie Bestuurlijke en Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 1. Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Artikel 1.1

[Red: Wijzigt het Aanwijzingsbesluit Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken.]

Artikel 1.8

Het Besluit bouwvergunningsvrije en licht-bouwvergunningplichtige bouwwerken wordt ingetrokken.

Artikel 1.10a

[Red: Wijzigt het Besluit emissie-eisen middelgrote stookinstallaties milieubeheer.]

Artikel 1.25

[Red: Wijzigt het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen.]

Artikel 1.37

[Red: Wijzigt het Besluit subsidiëring stichting advisering bestuursrechtspraak milieu en ruimtelijke ordening.]

Artikel 1.39

[Red: Wijzigt het Besluit zonering buitenlandse luchtvaartterreinen Noord- en Midden-Limburg.]

Artikel 1.49

[Red: Wijzigt het Uitvoeringsbesluit Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken.]

Hoofdstuk 2. Wijzigingen regelgeving overige ministeries

Hoofdstuk 3. Slotbepalingen

Artikel 3.1

De artikelen van dit besluit treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Artikel 3.2

Dit besluit wordt aangehaald als: Invoeringsbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 25 maart 2010

Beatrix

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. C. Huizinga-Heringa

Uitgegeven de eerste april 2010

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina