Subsidieregeling stimuleringsbijdrage mediation

[Regeling vervallen per 01-01-2011.]
Geldend van 03-04-2010 t/m 31-12-2010

Subsidieregeling van de Raad voor Rechtsbijstand van 10 maart 2010 tot verstrekking van een subsidie aan partijen die door de rechter verwezen zijn naar een mediator (Subsidieregeling stimuleringsbijdrage mediation)

De Raad voor Rechtsbijstand,

Gelet op artikel 42c van de Wet op de rechtsbijstand;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2011]

In deze Subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a. mediation: het bemiddelen in een geschil waarbij een neutrale bemiddelingsdeskundige de onderhandelingen tussen de rechtzoekende en zijn wederpartij begeleidt teneinde vanuit hun werkelijke belangen tot gezamenlijk gedragen en voor ieder van hen optimale resultaten;

 • b. mediator: de mediator als bedoeld in artikel 33a Wet op de rechtsbijstand;

 • c. stimuleringsbijdrage: de door de Raad voor Rechtsbijstand te verstrekken subsidie in de kosten van de werkzaamheden met betrekking tot de uitvoering van mediation na verwijzing door de rechter van een bij het gerecht aanhangige zaak;

 • d. mediationovereenkomst: de overeenkomst waarin partijen zich jegens elkaar verplichten ernaar te streven het in die overeenkomst omschreven geschil door mediation op te lossen en zich te houden aan de gemaakte procedureafspraken;

 • e. monitorformulieren: formulieren die door partijen en mediator moeten worden ingevuld in het kader van het verzamelen van gegevens ten behoeve van de beleidsevaluatie.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2011]

Een procespartij komt na aanvraag door de mediator in aanmerking voor een stimuleringsbijdrage indien de mediator voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • a. hij staat in het ressort waarin hij is gevestigd ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand en heeft aangegeven zaken verwezen te willen krijgen vanuit de gerechten;

 • b. hij heeft werkzaamheden verricht in een zaak die vanuit de gerechten is verwezen met als doel om partijen door middel van mediation tot een oplossing van het geschil te laten komen;

 • c. hij heeft bij de aanvraag gevoegd:

  • 1: de schriftelijke verwijzing van procespartijen vanuit het gerecht;

  • 2: een afschrift van de door beide procespartijen getekende mediationovereenkomst;

  • 3: alle door de Raad voor Rechtsbijstand voorgeschreven monitorformulieren.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2011]

 • 1 De hoogte van de stimuleringsbijdrage bedraagt 100 Euro (excl. BTW) per procespartij in de verwezen zaak met een maximum van 200 Euro (excl. BTW) voor alle in het conflict betrokken procespartijen gezamenlijk.

 • 2 Procespartijen aan wie een toevoeging voor mediation is verstrekt voor hetzelfde geschil op basis van de Wet op de rechtsbijstand, hebben geen recht op een stimuleringsbijdrage.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2011]

 • 1 De mediator vraagt namens de procespartij op een door de Raad voor Rechtsbijstand vastgesteld formulier de stimuleringsbijdrage aan binnen vier maanden nadat de mediation is beëindigd.

 • 2 Indien de stimuleringsbijdrage na afloop van de in het eerste lid bedoelde termijn wordt aangevraagd, wordt deze afgewezen.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2011]

Deze Subsidieregeling is van toepassing op mediation waarvan de verwijzing door het gerecht naar een mediator heeft plaatsgevonden op of na 1 april 2010, maar voor 1 januari 2011. Voor mediation waarvan de verwijzing voor 1 april 2010 heeft plaatsgevonden, is de beleidsregel met de titel Beleidsregel stimuleringsbijdrage conflictbemiddeling, met de looptijd van 1 april 2009 tot 1 april 2010, van toepassing.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2011]

 • 1 Deze Subsidieregeling treedt in werking met ingang van 1 april 2010 en is een verlenging van de beleidsregel met de titel Beleidsregel stimuleringsbijdrage conflictbemiddeling, met de looptijd van 1 april 2009 tot 1 april 2010. Indien de Staatscourant waarin deze Subsidieregeling wordt geplaatst, is gedagtekend na 30 maart 2010, treedt zij in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en werkt zij terug tot en met 1 april 2010.

 • 2 Deze Subsidieregeling vervalt met ingang van 1 januari 2011.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2011]

Deze Subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling stimuleringsbijdrage mediation.

Deze Subsidieregeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

, 10 maart 2010

De Raad voor Rechtsbijstand
Terug naar begin van de pagina