Regeling vaststelling cursusgeldtarieven voor het cursusjaar 2010–2011

[Regeling vervallen per 01-08-2011.]
Geldend van 01-04-2010 t/m 31-07-2011

Regeling van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 17 maart 2010, nr. HO&S/SF/194481, houdende vaststelling van de cursusgeldtarieven voor het cursusjaar 2010–2011

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 15, tweede en derde lid, van het Uitvoeringsbesluit Les- en cursusgeldwet 2000;

Besluit:

Artikel  1. Consumentenprijsindex

[Vervallen per 01-08-2011]

Onder de consumentenprijsindex, bedoeld in artikel 15, tweede en derde lid, van het Uitvoeringsbesluit Les- en cursusgeldwet 2000, wordt verstaan: de procentuele ontwikkeling die de consumentenprijsindex, reeks ‘alle huishoudens’, zoals die wordt berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek en bekendgemaakt in het Statistisch Bulletin van het Centraal Bureau voor de Statistiek, heeft ondergaan in het jaar 2009 ten opzichte van het jaar 2008.

Artikel 2. Hoogte cursusgeldtarieven

[Vervallen per 01-08-2011]

[Red: Wijzigt het Uitvoeringsbesluit Les- en cursusgeldwet 2000.]

Artikel 3. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-08-2011]

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en is van toepassing op het cursusjaar dat aanvangt op 1 augustus 2010.

  • 2 Deze regeling vervalt met ingang van 1 augustus 2011.

Artikel 4. Citeertitel

[Vervallen per 01-08-2011]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling cursusgeldtarieven voor het cursusjaar 2010–2011.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

Terug naar begin van de pagina