Instellingsbesluit College en Forum Standaardisatie 2010

[Regeling vervallen per 01-01-2012.]
Geldend van 01-04-2010 t/m 31-12-2011

Besluit van de Minister van Economische Zaken van 11 maart 2010, nr. ETM/IT 10040343 tot instelling van het College Standaardisatie en het Forum Standaardisatie 2010 (Instellingsbesluit College en Forum Standaardisatie 2010)

De Minister van Economische Zaken,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2012]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. college: het College Standaardisatie;

 • b. forum: het Forum Standaardisatie;

 • c. ministers: de Minister van Economische Zaken en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

 • d. Logius: de dienst digitale overheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

 • e. Inspectieraad: platform voor samenwerking van rijksinspectiediensten;

 • f. Manifestgroep: platform voor samenwerking van publieke uitvoeringsorganisaties;

 • g. VNO-NCW: de ondernemersorganisatie Vereniging VNO-NCW;

 • h. MKB-Nederland: de ondernemersorganisatie Koninklijke Vereniging MKB-Nederland.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2012]

Het college heeft tot taak:

 • a. het in kaart brengen van en het doen van aanbevelingen aan de ministers over open standaarden voor de elektronische gegevensuitwisseling tussen overheidsorganisaties en bedrijven, tussen overheidsorganisaties en burgers en tussen overheidsorganisaties onderling;

 • b. het bevorderen van het gebruik van open standaarden en het bevorderen van de overgang van gesloten naar open standaarden voor de elektronische gegevensuitwisseling tussen overheidsorganisaties en bedrijven, tussen overheidsorganisaties en burgers en tussen overheidsorganisaties onderling;

 • c. het daartoe in stand houden van een lijst met open standaarden waarvoor voor overheidsorganisaties een ‘pas-toe-of-leg-uit regime’ geldt en tevens het instandhouden van een lijst met gangbare open standaarden en een procedure voor het bijhouden van deze lijsten;

 • d. het ondersteunen bij en het adviseren over het Nederlandse standpunt op het gebied van standaardisatie in internationaal verband voor standaarden betreffende de elektronische gegevensuitwisseling met een publiek belang.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2012]

Uiterlijk 31 december 2011 brengt het college verslag uit aan de Minister van Economische Zaken over de doeltreffendheid en de effecten van de werkzaamheden van het college.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 Het college bestaat uit:

  • a. een voorzitter aan te wijzen door de Minister van Economische Zaken;

  • b. drie leden aan te wijzen door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

  • c. een lid aan te wijzen door onderscheidenlijk:

   • de Minister van Justitie;

   • de Minister van Financiën;

   • de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

   • de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

   • de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

   • de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

   • de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

   • de Minister van Economische Zaken.

  • d. een lid aan te wijzen door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten;

  • e. een lid aan te wijzen door de Inspectieraad;

  • f. een lid aan te wijzen door het Interprovinciaal Overleg;

  • g. een lid aan te wijzen door de Unie van Waterschappen;

  • h. een lid aan te wijzen door de Manifestgroep.

 • 2 De voorzitter en de andere leden worden door de Minister van Economische Zaken in overeenstemming met de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties benoemd.

 • 3 Het college vergadert in ieder geval twee maal per jaar. Bij verhindering dragen de leden zelf zorg voor een doelmatige en vaste vervanging.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 Het forum heeft tot taak de werkzaamheden van het college voor te bereiden en het college te adviseren over zijn werkzaamheden. De adviserende taak van het forum beperkt zich tot advisering ten aanzien van de uitvoering van beleid op het gebied van interoperabiliteit en standaardisatie.

 • 2 Het forum behartigt deze taak door:

  • a. het doen van voorstellen aan het college voor het opnemen van open standaarden op de lijst met standaarden waarvoor een ‘pas-toe-of-leg-uit regime’ geldt en voor het opnemen van open standaarden op de lijst met gangbare standaarden;

  • b. het onderhouden van de procedure voor opneming van open standaarden op de in onderdeel a genoemde lijsten;

  • c. het doen van voorstellen voor de adoptie en de implementatie van open standaarden;

  • d. het doen van onderzoek naar ontbrekende of achterblijvende open standaarden en standaardisatieactiviteiten;

  • e. het aangeven van synergiemogelijkheden tussen toepassingsgebieden waar door open standaarden grote effectiviteitsvoordelen en efficiëntievoordelen te behalen zijn voor betere interoperabiliteit en grotere leveranciersonafhankelijkheid;

  • f. het leveren van inbreng ten behoeve van de totstandkoming van het Nederlandse standpunt ten aanzien van internationale ontwikkelingen op het gebied van standaardisatie voor standaarden betreffende de elektronische gegevensuitwisseling met een publiek belang;

  • g. het monitoren van de ontwikkeling van semantische standaardisatie en het doen van voorstellen om het gebruik van semantische standaarden te versnellen;

  • h. het adviseren over de verdere ontwikkeling en toepassing van de Nederlandse Overheid Referentie Architectuur.

 • 3 Het forum kan zich laten adviseren door externe deskundigen en kan daartoe werkgroepen instellen.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 Het forum bestaat uit een voorzitter en maximaal zeventien andere leden, waarvan in elk geval;

  • a. een lid voor te dragen door VNO-NCW en MKB-Nederland;

  • b. een lid voor te dragen door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten;

  • c. twee vertegenwoordigers van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

  • d. een vertegenwoordiger van het Ministerie van Economische Zaken.

 • 2 De voorzitter en de leden van het forum worden door de Minister van Economische Zaken in overeenstemming met de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties benoemd.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 Het college bepaalt de agendering en de prioriteitstelling van de werkzaamheden van het forum.

 • 2 Te rekenen vanaf 12 januari 2010 draagt Logius zorg voor ondersteuning van de werkzaamheden van het college en van het forum.

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 Het college en het forum worden bijgestaan door een secretariaat.

 • 2 In de personele bezetting van het secretariaat wordt voorzien door de directeur van Logius.

Artikel 11

[Vervallen per 01-01-2012]

Het college en het forum brengen jaarlijks voor 1 maart aan de ministers verslag uit van hun werkzaamheden over het afgelopen jaar.

Artikel 12

[Vervallen per 01-01-2012]

Het college en forum stellen na onderlinge afstemming hun eigen werkwijze vast.

Artikel 13

[Vervallen per 01-01-2012]

Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van het college en het forum geschiedt op overeenkomstige wijze als bij het Ministerie van Economische Zaken. De bescheiden worden na beëindiging van de werkzaamheden van het college en het forum opgeslagen in het archief van dat ministerie.

Artikel 14

[Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 april 2010.

 • 2 Het besluit vervalt met ingang van 1 januari 2012.

Artikel 15

[Vervallen per 01-01-2012]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit College en Forum Standaardisatie 2010.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan betrokkenen.

De

Minister

van Economische Zaken,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina