Warenwetregeling DMF 2010

[Regeling vervallen per 13-12-2012.]
Geldend van 14-03-2012 t/m 12-12-2012

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 22 maart 2010, nr. VGP/VC 2995380, houdende tijdelijke regels inzake producten die dimethylfumaraat bevatten ter uitvoering van beschikking 2009/251/EG (Warenwetregeling DMF 2010)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op:

 • beschikking nr. 2009/251/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 17 maart 2009 houdende de verplichting voor de lidstaten ervoor te zorgen dat producten die het biocide dimethylfumaraat bevatten niet in de handel worden gebracht of op de markt worden aangeboden (PbEU L 74);

 • besluit nr. 2010/153/EU van de Commissie van de Europese Unie van 11 maart 2010 tot verlenging van de geldigheidsduur van Beschikking 2009/251/EG houdende de verplichting voor de lidstaten ervoor te zorgen dat producten die het biocide dimethylfumaraat bevatten niet in de handel worden gebracht of op de markt worden aangeboden (PbEU L 63);

 • artikel 2d van het Warenwetbesluit algemene productveiligheid;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 13-12-2012]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. DMF: de chemische stof dimethylfumaraat met de IUPAC-benaming dimethyl-(E)-buteendioaat, het CAS-nummer 624-49-7 en het Einecs-nummer 210-849-0;

 • b. product dat DMF bevat: elk product of deel van een product:

  • waarop de aanwezigheid van DMF wordt vermeld, zoals op één of meer zakjes, of

  • waarbij de concentratie DMF hoger is dan 0,1 mg/kg van het product of deel van het product.

Artikel 2

[Vervallen per 13-12-2012]

 • 1 Producten die DMF bevatten worden niet verhandeld.

 • 2 Degene die producten die DMF bevatten heeft verhandeld, treft maatregelen om die producten terug te nemen.

Artikel 3

[Vervallen per 13-12-2012]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt op het moment waarop een permanente beperking op het gebruik van DMF in producten is opgenomen in bijlage XVII bij verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) (PbEU 2006, L 396), maar uiterlijk met ingang van 16 maart 2013.

 • 2 Indien voor 16 maart 2013 een permanente beperking op het gebruik van DMF in producten wordt opgenomen in bijlage XVII bij verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) (PbEU 2006, L 396), wordt hiervan mededeling gedaan in de Staatscourant.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink

Terug naar begin van de pagina