Mandaatbesluit Agentschap NL Subsidieregeling milieugerichte technologie

[Regeling vervallen per 01-05-2013.]
Geldend van 01-04-2010 t/m 30-04-2013

Besluit van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 15 maart 2010, nr. DGM/K&L2010008480, houdende verlening van mandaat voor de uitvoering van de Subsidieregeling milieugerichte technologie (Mandaatbesluit Agentschap NL Subsidieregeling milieugerichte technologie)

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gezien de schriftelijke instemming van de algemeen directeur van Agentschap NL van 10 februari 2010, kenmerk ZJZ1022321;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-05-2013]

De algemeen directeur van Agentschap NL wordt gemandateerd tot:

  • a. het nemen van besluiten met betrekking tot de uitvoering van de Subsidieregeling milieugerichte technologie;

  • b. het beslissen op bezwaarschriften tegen besluiten als bedoeld in onderdeel a, voor zover het besluit waartegen het bezwaar zich richt, niet door hem in mandaat is genomen.

Artikel 2

[Vervallen per 01-05-2013]

De algemeen directeur van Agentschap NL is gemachtigd tot het afdoen van alle stukken die betrekking hebben op besluiten als bedoeld in artikel 1.

Artikel 3

[Vervallen per 01-05-2013]

De algemeen directeur van Agentschap NL kan zijn bevoegdheden, bedoeld in de artikelen 1 en 2, ondermandaat, volmacht en machtiging verlenen aan één of meer onder hem ressorterende functionarissen, met dien verstande dat hij het nemen van een besluit op bezwaar niet kan mandateren aan de functionaris die door hem is gemandateerd tot het nemen van het besluit waartegen het bezwaar zich richt.

Artikel 4

[Vervallen per 01-05-2013]

Indien uitvoering wordt gegeven aan artikel 1 luidt de ondertekening:

De Minister van Volkshuisvesting,

Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

voor deze:

de algemeen directeur Agentschap NL,

gevolgd door handtekening en naam.

Artikel 5

[Vervallen per 01-05-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2010.

Artikel 6

[Vervallen per 01-05-2013]

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit Agentschap NL Subsidieregeling milieugerichte technologie.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 15 maart 2010

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.C. Huizinga-Heringa

Terug naar begin van de pagina