Regeling aangewezen vakken tweede tijdvak centrale examens 2010

[Regeling vervallen per 01-03-2011.]
Geldend van 30-03-2010 t/m 28-02-2011

Regeling van het College voor Examens van 18 februari 2010, nr. Cve-10.0227, houdende regels voor het aanwijzen van vakken waarin het centraal examen in het tweede tijdvak wordt afgenomen door het College voor Examens (Regeling aangewezen vakken tweede tijdvak centrale examens 2010)

Artikel 1

[Vervallen per 01-03-2011]

Het College voor Examens neemt in het tweede tijdvak het centraal examen, bedoeld in artikel 4, eerste lid, van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o., af in de vakken vermeld in de bijlage bij deze regeling.

Artikel 2

[Vervallen per 01-03-2011]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 maart 2011.

Artikel 3

[Vervallen per 01-03-2011]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aangewezen vakken tweede tijdvak centrale examens 2010

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Het College voor Examens,
namens deze:
de

voorzitter

,

H.W. Laan

Terug naar begin van de pagina