Wijzigingsbesluit Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond voor subsidieverlening [...] van Buitenlandse Zaken 2006 (Indonesiëfaciliteit)

[Regeling vervallen per 01-01-2012.]
Geldend van 30-03-2010 t/m 31-12-2011

Besluit van de minister van Buitenlandse Zaken van 18 maart 2010, nr. DAO-116/2010, tot wijziging van het Besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 4 december 2006, nr. DAO 0894/06, tot vaststelling van beleidsregels en een subsidieplafond voor subsidieverlening op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Indonesiëfaciliteit)

Artikel I

[Vervallen per 01-01-2012]

[Red: Wijzigt het Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond voor subsidieverlening op grond van Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Indonesiëfaciliteit).]

Artikel II

[Vervallen per 01-01-2012]

Voor subsidieverlening in het kader van de Indonesiëfaciliteit gedurende het tijdvak 1 april 2010 tot en met 31 december 2010 geldt een subsidieplafond van € 3.628.000. Aanvragen om subsidie ten laste van dit plafond worden ingediend uiterlijk 16 augustus 2010, 15.00 uur.

Artikel III

[Vervallen per 01-01-2012]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2012.

Dit besluit zal met de bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.

De

minister

van Buitenlandse Zaken,
namens deze:
de

plaatsvervangend directeur-generaal Internationale Samenwerking

,

A. Haspels

Terug naar begin van de pagina