Besluit beperking openbaarheid archieven Bedrijfsvereniging voor de Leder- en Lederverwerkende [...] voor de Horeca, Pension- en Aanverwante Bedrijven

Geldend van 30-03-2010 t/m heden

Besluit beperking van de openbaarheid van de archieven van de Bedrijfsvereniging voor de Leder- en Lederverwerkende Industrie en van de Bedrijfsvereniging voor de Horeca, Pension- en Aanverwante Bedrijven

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Gelet op artikel 15, eerste lid onder a, van de Archiefwet 1995 en artikel 10 van het Archiefbesluit 1995;

Besluit:

Artikel 1

Het UWV is zorgdrager van de archieven van

 • a. Bedrijfsvereniging voor de Leder- en Lederverwerkende Industrie (BV07) over de periode (1930) 1951–1988 met een omvang van 4,06 strekkende meter;

 • b. Bedrijfsvereniging voor de Horeca, Pension- en Aanverwante Bedrijven (BV22) over de periode 1950–1997 met een omvang van 5,62 strekkende meter;

Artikel 2

 • 1 De in artikel 1 genoemde archieven wordt door UWV ter verdere bewaring naar het Nationaal Archief te Den Haag overgebracht.

 • 2 Met het oog op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van nog levende personen zijn de in de eerste kolom genoemde inventarisnummers pas geheel openbaar met ingang van 1 januari van het in de tweede kolom genoemde jaartal.

  a. Bedrijfsvereniging voor de Leder- en Lederverwerkende Industrie (BV07)

  Inventarisnummers:

  Geheel openbaar met ingang van januari:

  57

  2033

  43

  2034

  33, 44 en 58

  2035

  59

  2036

  34 en 45

  2037

  60

  2038

  35, 46 en 61

  2039

  36 en 62

  2040

  63

  2041

  37 en 47

  2042

  38 en 64

  2043

  48 en 65

  2044

  39 en 49

  2045

  50, 66, 67 en 68

  2046

  40, 51, 69 en 70

  2047

  52, 53, 71 en 72

  2048

  41, 54 en 73

  2049

  42, 55 en 74

  2050

  85 en 86

  2051

  87

  2052

  88

  2053

  89

  2054

  90

  2055

  91

  2056

  92 en 93

  2057

  94, 95 en 96

  2058

  97 en 98

  2059

  99, 100, 101 en 102

  2060

  b. Bedrijfsvereniging voor de Horeca, Pension- en Aanverwante Bedrijven (BV22)

  Inventarisnummers:

  Geheel openbaar met ingang van januari:

  60

  2029

  61

  2030

  62

  2030

  63

  2031

  64

  2034

  65

  2036

  66

  2038

  67

  2041

  68

  2044

  69

  2047

  70

  2070

Artikel 3

Raadpleging van de onder artikel 2, lid 2 genoemde archiefbescheiden is slechts mogelijk na schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. De verzoeker vult daartoe het ‘Formulier voor toestemming tot raadpleging van niet-openbare archieven’ in. De directeur van het Nationaal Archief kan voorwaarden verbinden aan het verlenen van zijn toestemming.

Artikel 4

Het is niet toegestaan reproducties te vervaardigen van documenten uit de dossiers, waarop deze beperkende bepalingen van toepassing zijn, zonder toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. De directeur van het Nationaal Archief kan voorwaarden verbinden aan het verlenen van zijn toestemming.

Artikel 5

Publicatie van gegevens uit de ter inzage gegeven archiefbescheiden waarop de beperkende bepalingen van toepassing zijn, is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijk verkregen toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. De directeur van het Nationaal Archief kan aan publicatie zijn goedkeuring onthouden.

Artikel 6

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Amsterdam, 11 maart 2010

J.M. Linthorst

Voorzitter Raad van bestuur UWV

Bijlage

Formulier voor toestemming tot raadpleging van niet-openbare archieven

Naam en voorletters:

........................................

Bezoekersnummer:

........................................

Adres:

........................................

Postcode en woonplaats:

........................................

   

bezig met een onderzoek naar:

........................................

...............................................................................................

...............................................................................................

vraagt hierbij toestemming tot het raadplegen van het archief: ........................................

...................................................................................................................................................

Nummer Toegang:

De gegevens uit dit archief zullen eventueel worden vastgelegd in een scriptie / dissertatie / artikel in een (wetenschappelijk) periodiek / boek.

Het onderzoek vindt plaats aan (instelling): ........................................

.................................................................................................................

onder leiding van: ........................................

Ondergetekende verklaart hierbij dat hij/zij

 • 1. de uit bovengenoemde bescheiden verkregen gegevens slechts voor bovengenoemd doel zal aanwenden en niets zal publiceren of op andere wijze openbaar maken waardoor het recht van een ieder op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer geschonden wordt of bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke of rechtspersonen, dan wel derden, onevenredig bevoordeeld of benadeeld kunnen worden;

 • 2. met het oog op deze bescherming van nog levende personen niet tot publicatie van gegevens uit dit archief zal overgaan dan na schriftelijke toestemming van de Directeur Nationaal Archief of diens gemachtigde, aan wie daartoe de te publiceren passages vooraf dienen te worden voorgelegd;

 • 3. de overige gegevens uit dit archief die hem/haar ter kennis zullen komen en waarover geen toestemming tot publicatie is verkregen slechts voor eigen studie zal gebruiken en deze niet aan derden zal mededelen.

Indien de Directeur Nationaal Archief of diens gemachtigde afwijzend beschikt op een verzoek tot raadpleging of een verzoek tot publicatie van gegevens uit dit archief, zullen de motieven die tot deze afwijzing hebben geleid, aangegeven worden.

De geldigheidsduur van de toestemming bedraagt twaalf maanden. Indien het beoogde doel na afloop van deze periode niet is verwezenlijkt, kan een verzoek tot verlenging worden ingediend.

   

Handtekening aanvrager,

Gezien en akkoord:

 

de Directeur Nationaal Archief,

 

voor deze,

   

Datum: ........................................

Datum: ........................................

Plaats:

Plaats:

Terug naar begin van de pagina