Besluit adviescommissie excellente gebieden innovatieve energiebesparing in de nieuwbouw

Geldend van 28-03-2010 t/m heden

Besluit van 11 maart 2010, nr. 2010007597 houdende de instelling van de adviescommissie excellente gebieden innovatieve energiebesparing in de nieuwbouw

De Minister voor Wonen, Wijken en Integratie,

Gelet op de brief en bijlage van de minister voor Wonen, Wijken en Integratie aan de Colleges van B&W van 22 december 2009, nr. SB2009066621 over onder andere de wijze van toekenning van de decentralisatie-uitkering voor maximaal 13 excellente gebieden innovatie energiebesparing in de nieuwbouw;

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. commissie: commissie bedoeld in artikel 2,

 • b. minister: Minister voor Wonen, Wijken en Integratie.

Artikel 3

De commissie heeft tot taak aan de minister te adviseren over de rangorde binnen de aanvragen en hoogte van de uitkeringen, indien het aantal excellente gebieden of het uitkeringsplafond, zou worden overschreden bij het in overeenstemming met de aanvragen aanwijzen van de excellente gebieden.

Artikel 4

De commissie wordt ingesteld voor de duur van uiterlijk één maand, zijnde de periode van 1 maart 2010, zijnde de uiterste datum voor het indienen van voorstellen, tot en met 31 maart 2010, zijnde de uiterste datum voor het doen toekomen van het advies aan de minister. Indien een lid van de adviescommissie is verhinderd tijdens de vergaderingen, zal hij of zij zorgdragen voor een vervanger.

Artikel 5

 • 1 De commissie bestaat uit een voorzitter, tevens lid, en zes leden

  • a. de heer C.A.J. Duijvestein (voorzitter)

  • b. de heer M. Scheweer (vanuit VNG)

  • c. de heer J.H. Goosens (vanuit NVB)

  • d. de heer W.J. Bodewes (vanuit Neprom)

  • e. mevrouw D. Wickenhagen (vanuit Bouwend Nederland)

  • f. de heer J. Prins (vanuit Aedes)

  • g. mevrouw T. Klip-Martin (vanuit IPO)

 • 2 De voorzitter en leden van de commissie worden voor de duur van de commissie benoemd door de minister.

 • 3 De commissie bestaat uit deskundigen op het terrein van het bouwproces en energiebesparing en vormt een afspiegeling van de ondertekenaars van het Lente-akkoord.

 • 4 De commissie wordt bijgestaan door een inhoudelijk secretariaat, verzorgd vanuit Agentschap NL. De secretaris is geen lid van de commissie.

Artikel 6

 • 1 De commissie beraadslaagt in vergadering over de door haar te adviseren rangorde, bedoeld in artikel 3.

 • 2 De commissie hanteert de rangschikkingscriteria en de volgorde daarvan, conform het gestelde daarover in paragraaf 3.4 van de bijlage bij de brief zoals genoemd in artikel 3.

 • 3 De minister kan de commissie, ten aanzien van de uitvoering van haar taak, bijzondere aanwijzingen geven.

 • 4 De commissie hanteert het door de minister opgestelde vergaderreglement Excellente Gebieden. Indien het reglement niet voorziet in een bepaalde situatie, bepaalt de commissie zelf hoe te handelen.

 • 5 De commissie hanteert de door de minister opgestelde leidraad ten aanzien van de toepassing van de rangschikkingscriteria.

 • 6 De commissie kan, ten behoeve van de oordeelsvorming, een aanvrager om nadere informatie verzoeken over de ingediende aanvraag.

 • 7 De minister stelt aan de commissie de voor de uitvoering van haar werkzaamheden, bedoeld in artikel 3, benodigde faciliteiten beschikbaar en treft voorzieningen op het gebied van inhoudelijke en redactionele ondersteuning en personeel.

Artikel 7

 • 1 De leden van de commissie hebben zitting zonder last.

 • 2 Een lid van de commissie onthoudt zich van deelneming aan de behandeling van een advies dat een aanvraag betreft waarbij hijzelf een direct of indirect belang heeft.

Artikel 8

 • 2 De voorzitter ontvangt een door de minister vast te stellen reisvergoeding.

Artikel 9

 • 1 De commissie brengt uiterlijk 31 maart 2010 advies uit aan de minister door tussenkomst van de secretaris.

 • 2 Over het advies met daarin de rangorde wordt besloten door de commissie in aanwezigheid van ten minste tweederde van de leden.

 • 3 Het advies is ondertekend door de voorzitter namens de commissie.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 maart 2010.

Artikel 10

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit adviescommissie excellente gebieden innovatieve energiebesparing in de nieuwbouw.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 11 maart 2010

De

Minister

voor Wonen, Wijken en Integratie,

E. van Middelkoop

Terug naar begin van de pagina