Regeling verstrekking jaarloongegevens 2009

[Regeling vervallen per 01-01-2012.]
Geldend van 27-03-2010 t/m 31-12-2011

Regeling verstrekking jaarloongegevens 2009

De Minister van Financiën,

Gelet op artikel 39b van de Wet op de loonbelasting 1964;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 De inhoudingsplichtige is gehouden vóór 1 mei 2010 aan de inspecteur desgevraagd over het kalenderjaar 2009 opgave te verstrekken van de gegevens, bedoeld in de bijlage bij deze regeling.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2012]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de bijlage en de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 18 maart 2010

De

Minister

van Financiën,

J.C. de Jager

Bijlage Specificatie opgave jaarloongegevens 2009

[Vervallen per 01-01-2012]

Specificatie gegevenselementen per entiteit

[Vervallen per 01-01-2012]

Bericht

 • Bericht kenmerk aanleveraar

 • Datum en tijdstip aanmaak

 • Contactpersoon aanleveraar

 • Telefoonnummer contactpersoon aanleveraar

 • Gebruikt softwarepakket

Inhoudingsplichtige

 • Naam inhoudingsplichtige

Administratieve eenheid

 • Loonheffingennummer

Collectieve aangifte

 • Datum aanvang tijdvak

 • Datum einde tijdvak

Het tijdvak waarover gegevens aangeleverd moeten worden is het jaar 2009. De aanvangs- en einddatum zijn respectievelijk 01-01-2009 en 31-12-2009, behalve wanneer de inhoudingsplicht in de loop van 2009 is ingegaan of geëindigd. Indien de inhoudingsplicht in de loop van 2009 is ingegaan vermeldt u in plaats van 1 januari 2009 de aanvangsdatum van de inhoudingsplicht; indien de inhoudingsplicht in de loop van 2009 is geëindigd vermeldt u in plaats van 31 december 2009 de einddatum van de inhoudingsplicht.

Natuurlijk persoon

 • Burgerservicenummer

 • Geboortedatum

 • Significant deel van de achternaam

Inkomstenverhouding

 • Nummer inkomstenverhouding

 • Datum aanvang inkomstenverhouding

 • Datum einde inkomstenverhouding

 • Personeelsnummer

Inkomstenperiode

 • Datum aanvang

 • Code soort inkomstenverhouding/inkomenscode

 • Code aard arbeidsverhouding

 • Code invloed verzekeringsplicht

 • Code contract onbepaalde/bepaalde tijd

 • Code fase indeling F&Z

 • Code premiekorting

 • Indicatie loonheffingskorting

 • Code reden geen (of afwijkende) bijtelling auto

 • Code loonbelastingtabel

 • Indicatie verzekerd WAO/IVA/WGA

 • Indicatie verzekerd WW

 • Indicatie verzekerd ZW

 • Code verzekeringssituatie ZVW

 • Indicatie loon bestaat (mede) uit een AOW-uitkering voor alleenstaande (met of zonder kinderen)

 • Indicatie loon inclusief WAJONG-uitkering

 • Indicatie personeelslening waarvan de rente- en/of kostenvoordelen niet tot het loon zijn gerekend

 • Indicatie vervoer vanwege inhoudingsplichtige

Nominatieve gegevens (gecumuleerd)

 • Loon LB/PH

 • Loon SV

 • Loon belast volgens tabel bijzondere beloningen

 • Ingehouden loonbelasting/premie volksverzekeringen

 • Basispremie WAO/IVA/WGA

 • Uniforme premie WAO/gedifferentieerde premie WGA

 • Premie WW AWF werkgevers- en werknemersdeel

 • Premie sectorfonds

 • Premie UFO

 • Ingehouden bijdrage ZVW

 • Bedrag vergoeding ZVW door inhoudingsplichtige

 • Waarde privé-gebruik auto

 • Werknemersbijdrage privé-gebruik auto

 • Gespaard bedrag levensloopregeling

 • Toegepast bedrag levensloopverlofkorting

 • Bedrag vergoeding reiskosten

 • Verrekende arbeidskorting

 • Bedrag in WWB-uitkering begrepen doorbetaalde alimentatie

 • Bedrag rechtstreeks betaalde alimentatie

Sectorrisicogroep

Vermeld van alle Sectorrisicogroepen die in 2009 voor de inkomstenverhouding van toepassing waren

 • Datum aanvang

 • Datum einde

 • Sector

 • Risicopremiegroep

Terug naar begin van de pagina