Besluit Landelijk Expertisecentrum Diversiteit 2010–2014

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 01-01-2013 t/m 31-12-2014

Besluit Landelijk Expertisecentrum Diversiteit 2010–2014

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 3, derde lid van de Wet op het LSOP en het politieonderwijs;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a) LECD: Landelijk Expertisecentrum Diversiteit;

 • b) minister: de Minister van Veiligheid en Justitie;

 • c) VenJ: het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2015]

Het LECD maakt deel uit van het Landelijk selectie- en opleidingsinstituut politie, Politieonderwijs- en kenniscentrum, hierna aan te duiden als Politieacademie.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Het LECD heeft tot taak:

  • a. Het ten behoeve van de aanpak van discriminatie, diversiteit en multicultureel vakmanschap bieden van advies en ondersteuning aan de politie, bedoeld in artikel 1, onder b, van de Politiewet 2012, de Politieacademie en VenJ;

  • b. Het binnen en buiten de politie verzamelen en verspreiden van actuele informatie, kennis en relevante ervaringen over discriminatie, diversiteitmanagement en multicultureel vakmanschap ten behoeve van de organisaties bedoeld onder a;

  • c. Het ontwikkelen van instrumenten ter bevordering van diversiteitsmanagement bij de politie;

  • d. Het monitoren van discriminatie, diversiteit en multicultureel vakmanschap in de regiokorpsen, het Korps landelijke politiediensten, de Politieacademie en de voorziening tot samenwerking Politie Nederland op basis van een referentiekader;

 • 2 Het LECD kan zich bij de uitoefening van haar taken laten bijstaan door derden;

 • 3 Bij de uitvoering van haar taak pleegt het LECD overleg met het Lectoraat Multicultureel Vakmanschap van de Politieacademie en aanverwante door VenJ vastgestelde diversiteitprogramma’s;

 • 4 Door tussenkomst van de minister kunnen, in aanvulling op de in het eerste lid genoemde taken, specifieke taken worden opgedragen, mits deze samenhangen met de in het eerste lid bedoelde taken.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Het LECD staat onder leiding van een directeur;

 • 2 Het college van bestuur van de Politieacademie benoemt, schorst en ontslaat de directeur van het LECD na advies van de Politiediversiteitsraad, zoals bedoeld in artikel 6 en 7;

 • 3 De directeur van het LECD rapporteert gevraagd en ongevraagd over de werkzaamheden van het LECD aan het college van bestuur van de Politieacademie.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Er is een Politiediversiteitsraad die tot taak heeft om zorg te dragen voor de verbinding tussen de activiteiten van het LECD en de activiteiten en ontwikkelingen met betrekking tot diversiteit binnen de politie, bedoeld in artikel 1, onder b, van de Politiewet 2012, de Politieacademie en VenJ.

 • 2 De Politiediversiteitsraad adviseert het college van bestuur van de Politieacademie en de directeur van het LECD over de uitvoering van de activiteiten uit het meerjarig beleidsplan en het jaarplan van het LECD, alsmede de verbinding als bedoeld in lid 1.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De Politiediversiteitsraad kent de volgende samenstelling:

  • de portefeuillehouder diversiteit van het korps Nationale Politie, welke tevens fungeert als voorzitter;

  • één of meerdere politiechefs;

  • een regioburgemeester;

  • de directeur Bedrijfsvoering Politie van VenJ;

  • externe leden, waaronder een vertegenwoordiger vanuit het COC (Cultuur- en OntspanningsCentrum, belangenbehartiger homoseksuelen) en de wetenschap.

 • 2 De minister voorziet, in overleg met de Politiediversiteitsraad, in de tussentijdse vervanging van de voorzitter en de leden die worden benoemd tot 1 januari 2015.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De directeur van het LECD, zoals bedoeld in artikel 5, treedt op als secretaris van de Politiediversiteitsraad.

 • 2 De secretaris is verantwoordelijk voor de voorbereiding en de uitvoering van de besluitvorming van de Politiediversiteitsraad.

 • 3 De secretaris is aanwezig tijdens de vergaderingen van de Politiediversiteitsraad, draagt zorg voor de verslaglegging en dient de Politiediversiteitsraad gevraagd en ongevraagd van advies.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 2 De vergoedingen, bedoeld in het vorige lid worden verstrekt door het LECD en komen ten laste van het budget, zoals bedoeld in artikel 11, eerste lid.

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De directeur van het LECD stelt het meerjarig LECD beleidsplan, de meerjarenbegroting, het LECD-jaarplan, de begroting, het LECD-jaarverslag en de jaarrekening op.

 • 2 Het college van bestuur van de Politieacademie stelt het meerjarig LECD-beleidsplan, de meerjaren begroting, het LECD-jaarplan, de begroting, het LECD jaarverslag en de jaarrekening vast.

 • 3 Over de stukken genoemd in het tweede lid van artikel 6 wordt advies gevraagd aan de Politiediversiteitsraad door het college van bestuur van de Politieacademie.

Artikel 11

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De minister verstrekt jaarlijks een bijdrage aan de Politieacademie ten behoeve van de activiteiten van het LECD.

 • 2 De Politieacademie neemt de ontvangst en de besteding van de bijdragen ten behoeve van het LECD op herkenbare wijze via geoormerkt budget op in de begroting en de jaarrekening van de Politieacademie.

Artikel 12

[Vervallen per 01-01-2015]

De minister draagt zorg voor een evaluatie van de werkzaamheden van het LECD eind 2013. De resultaten daarvan zijn in het eerste kwartaal van 2014 beschikbaar en dienen de adequate overdracht en borging van taken van het LECD.

Artikel 13

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2010.

 • 2 Dit besluit vervalt op 1 januari 2015.

Artikel 14

[Vervallen per 01-01-2015]

Dit besluit wordt aangehaald als: ‘Besluit Landelijk Expertisecentrum Diversiteit 2010–2014’.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 12 maart 2010

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

E.M.H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina