Vergoedingenbesluit leden en externe deskundigen Gezondheidsraad

Geraadpleegd op 29-09-2023.
Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 15 maart 2010 nr. PG/JFB 2990179, houdende vaststelling van de vergoedingen van de leden en externe deskundigen van de Gezondheidsraad (Vergoedingenbesluit leden en externe deskundigen Gezondheidsraad)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 2, eerste lid, van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluit:

Artikel 1

 • 1 De voorzitter en de twee vice-voorzitters van de Gezondheidsraad ontvangen een vaste vergoeding per maand.

 • 2 De andere leden van de Gezondheidsraad alsmede de deskundigen die op verzoek van de voorzitter van de Gezondheidsraad deelnemen aan de werkzaamheden van de Gezondheidsraad en geen lid van de Gezondheidsraad zijn, kunnen aanspraak maken op een vergoeding per vergadering.

Artikel 2

 • 1 De vergoedingen van de voorzitter en twee vice-voorzitters van de Gezondheidsraad zijn gebaseerd op de overeenkomstig het tweede lid, onderscheidenlijk het derde lid, vastgestelde toepasselijke arbeidsduurfactor en op het maximum van salarisschaal 18 zoals overeengekomen in de laatstelijk afgesloten collectieve arbeidsovereenkomst voor rijksambtenaren.

 • 2 De vergoeding van de voorzitter is gebaseerd op een arbeidsduurfactor van 0,6 tot 0,8 fte. In het betrokken benoemingsbesluit wordt de toepasselijke arbeidsduurfactor vastgesteld.

 • 3 De vergoeding van de twee vice-voorzitters is gebaseerd op een arbeidsduurfactor van ieder 0,2 fte tot 0,6 fte. In de betrokken benoemingsbesluiten wordt de toepasselijke arbeidsduurfactor vastgesteld.

 • 4 Het totaal van de arbeidsduurfactoren van de voorzitter en de twee vice-voorzitters bedraagt ten hoogste 1,4 fte.

 • 5 De voorzitter en twee vice-voorzitters van de Gezondheidsraad ontvangen een reiskostenvergoeding overeenkomstig hetgeen daarover is overeengekomen in de laatstelijk afgesloten collectieve arbeidsovereenkomst voor rijksambtenaren.

Artikel 3

 • 1 De vergoeding per vergadering bedraagt € 275,–.

 • 2 De vergoeding per vergadering wordt uitsluitend betaald indien door middel van een getekende presentielijst, overgelegd door de secretaris van de Gezondheidsraad, is aangetoond dat de betrokkene heeft deelgenomen aan de vergadering.

 • 3 De in artikel 1, tweede lid, bedoelde leden en deskundigen ontvangen op basis van de in het tweede lid genoemde presentielijst een reiskostenvergoeding overeenkomstig hetgeen daarover is overeengekomen in de laatstelijk afgesloten collectieve arbeidsovereenkomst voor rijksambtenaren.

 • 4 In afwijking van het tweede lid kan de in dat lid bedoelde vergoeding per vergadering aan de betrokkene worden uitbetaald zonder dat deze de vergadering heeft bijgewoond, indien de betrokkene blijkens een door de secretaris van de Gezondheidsraad overgelegde verklaring als deskundige werkzaamheden heeft verricht ten behoeve van een advies dat in de vergadering buiten zijn aanwezigheid is behandeld.

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 6

Dit besluit wordt aangehaald als: Vergoedingenbesluit leden en externe deskundigen Gezondheidsraad.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink

Naar boven