Verordening PT procedure bezwaarschriften 2009

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 01-01-2010 t/m 31-12-2014

Verordening van het bestuur van het Productschap Tuinbouw, d.d. 26 januari 2010, houdende regels ter zake van de bezwaarprocedure van het Productschap Tuinbouw (Verordening PT procedure bezwaarschriften 2009)

Het bestuur vam het Productschap Tuinbouw

gelet op artikel 92 van de Wet op de bedrijfsorganisatie;

gelet op de Algemene wet bestuursrecht, hoofdstuk 6 en 7, in het bijzonder de artikelen 6:14, 7:2 en 7:5.

Besluit:

§ 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 In deze verordening wordt verstaan onder:

a.

productschap:

Productschap Tuinbouw;

b.

voorzitter:

voorzitter van de adviescommissie;

c.

secretaris:

secretaris van het productschap;

d.

wet:

algemene wet bestuursrecht;

e.

adviescommissie:

adviescommissie als bedoeld in artikel 7:13 van de wet;

f.

unit JZ:

unit Juridische Zaken van het productschap;

g.

bevoegde functionaris:

functionaris die op grond van de Verordening PT bevoegdheden 2009 gemachtigd is om namens de voorzitter van het productschap te beslissen op bij het productschap ingediende bezwaarschriften.

§ 2. Bezwaarprocedure

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Deze verordening is van toepassing op ingediende bezwaarschriften welke zijn gericht tegen besluiten of andere handelingen, genomen respectievelijk verricht in het kader van autonome taken van het productschap, bedoeld in artikel 71 van de Wet op de bedrijfsorganisatie, voor zover de aard zich niet daartegen verzet.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2015]

De indiener van een bezwaarschrift wordt na bevestiging van de ontvangst ervan en nadat het bezwaarschrift ontvankelijk is bevonden, in de gelegenheid gesteld om te worden gehoord.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2015]

Indien de indiener van het bezwaarschrift schriftelijk te kennen heeft gegeven geen gebruik te willen maken van de mogelijkheid om te worden gehoord wordt de zaak afgehandeld door de bevoegde functionaris.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2015]

Indien de indiener van het bezwaarschrift niet reageert inzake de op grond van artikel 3 geboden mogelijkheid om te worden gehoord, ondanks een daartoe strekkend rappel, dan wordt de in artikel 4 vastgelegde procedure gevolgd.

§ 3. De hoorprocedure

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Het horen geschiedt onder leiding van een medewerker van de unit Juridische Zaken. Deze medewerker wordt bijgestaan door een notulist en kan zich laten bijstaan door een andere medewerker van het productschap die niet bij het primaire besluit betrokken is geweest.

 • 2 In de hoorzitting wordt het standpunt van het productschap bepleit door een medewerker van de betreffende afdeling die inhoudelijk betrokken is geweest bij de tot standkoming van het primaire besluit.

§ 4. Adviescommissie

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 In afwijking van het vorige artikel kan de unitmanager JZ – in overleg met een functionaris van de betreffende afdeling – besluiten om voor een bepaalde zaak een externe adviescommissie in te stellen.

 • 2 Het besluit als bedoeld in het eerste lid is mede afhankelijk van de zwaarte-, mogelijke precedentwerking, de bestuurlijke gevoeligheid van de zaak en de wens van reclamant zelf.

 • 3 De adviescommissie is belast met het horen van belanghebbenden bedoeld in artikel 7:2 van de wet en het adviseren van de bevoegde functionaris ten behoeve van de beslissing op bezwaar.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De adviescommissie bestaat uit een voorzitter en ten minste twee leden. Deze leden worden namens de voorzitter van het productschap aangewezen, benoemd en geschorst door de secretaris.

 • 2 De secretaris benoemt namens de voorzitter van het productschap één of meer plaatsvervangende voorzitters.

 • 3 De voorzitter van de adviescommissie is niet in dienst van het productschap, de overige leden kunnen in dienst zijn van het productschap.

 • 4 Als lid kan tevens worden benoemd een deskundige uit de betreffende sector van het productschap.

 • 5 Minimaal één van de leden van de adviescommissie is een medewerker van de unit JZ.

 • 6 De bevoegde functionaris neemt - onafhankelijk van de adviescommissie - een beslissing op bezwaar gezien het advies van de commissie.

 • 7 Op de vergoeding aan de voorzitter en de externe leden is de Verordening PT vacatiegeld en reis- en verblijfkosten 2009 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Deskundigen kunnen worden uitgenodigd om tijdens de hoorzitting als informant van de adviescommissie ter zake te fungeren. Hiervan wordt tijdig mededeling gedaan aan de belanghebbenden.

 • 2 Een notulist zal zorgdragen voor het maken van het verslag en als zodanig de hoorzitting bijwonen. Het verslag van de hoorzitting wordt op verzoek aan belanghebbenden en indien van toepassing aan het College van Beroep voor het bedrijfsleven toegezonden.

 • 3 De hoorzitting geschiedt achter gesloten deuren, tenzij anders is overeengekomen met belanghebbenden.

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2015]

De adviescommissie brengt advies uit aan de bevoegde functionaris over de op het bezwaarschrift te nemen beslissing.

§ 5. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 11

[Vervallen per 01-01-2015]

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2010 en werkt terug tot en met 1 januari 2009.

Artikel 12

[Vervallen per 01-01-2015]

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening PT procedure bezwaarschriften 2009.

Zoetermeer, 26 januari 2010

T.H.J. Joustra

voorzitter

J.M. Gerritsen

secretaris

Terug naar begin van de pagina