Besluit decentralisatie- en integratie-uitkeringen

Geraadpleegd op 12-07-2024.
Geldend van 09-03-2016 t/m 25-10-2017

Besluit van 22 februari 2010, houdende regels over de verdeling van diverse decentralisatie- en integratie-uitkeringen aan provincies en gemeenten (Besluit decentralisatie- en integratie-uitkeringen)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, mede namens de Minister van Financiën van 3 juli 2009, CZW/WVOB 2009-0000360518;

Gelet op artikel 13, eerste lid, van de Financiële-verhoudingswet;

De Raad van State gehoord (advies van 30 juli 2009, nr. W04.09.0232/I);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 15 februari 2010, CZW/WVOB; 2010-0000052656, uitgebracht mede namens de Minister van Financiën;

Hebben goedgevonden en verstaan:

§ 1. Uitkeringen aan provincies

Artikel 2. Stimuleringsbudget collectief particulier opdrachtgeverschap

[Vervallen per 21-05-2011]

Artikel 2b. Herstructurering bedrijventerreinen Moerdijk

[Vervallen per 14-04-2012]

Artikel 2c. Regionale luchthavens

 • 1 Ten behoeve van de overgang van het bevoegde gezag over de regionale luchthavens naar de provincies ontvangen de provincies, genoemd in bijlage 2c, in 2009 de in die bijlage genoemde uitkering.

 • 2 In het jaar 2010 ontvangen de provincies, genoemd in bijlage 2c-2, de in die bijlage genoemde uitkering.

 • 3 In het jaar 2011 ontvangen de provincies, genoemd in bijlage 2c-3, de in die bijlage genoemde uitkering.

 • 4 In het jaar 2012 ontvangen de provincies, genoemd in bijlage 2c-4, de in die bijlage genoemde uitkering.

 • 5 In het jaar 2013 ontvangen de provincies, genoemd in bijlage 2c-5, de in die bijlage genoemde uitkering.

 • 6 In het jaar 2014 ontvangen de provincies, genoemd in bijlage 2c-6, de in die bijlage genoemde uitkering.

Artikel 2d. Stimulering lokale klimaatinitiatieven (SLOK), provincies

[Vervallen per 14-04-2012]

Artikel 2g. Personeelsvoorziening procestechniek nieuwe energie

[Vervallen per 06-02-2013]

Artikel 2i. Externe veiligheid

 • 1 In het jaar 2011 ontvangen de provincies, genoemd in bijlage 2i, de in die bijlage genoemde uitkering.

 • 2 In het jaar 2012 ontvangen de provincies, genoemd in bijlage 2i-2, de in die bijlage genoemde uitkering.

 • 3 In het jaar 2013 ontvangen de provincies, genoemd in bijlage 2i-3, de in die bijlage genoemde uitkering.

 • 4 In het jaar 2014 ontvangen de provincies, genoemd in bijlage 2i-4, de in die bijlage genoemde uitkering.

Artikel 2j. Innovatie energiebesparing gebouwde omgeving

[Vervallen per 06-09-2014]

Artikel 2n. Waddenfonds

 • 1 In het jaar 2011 ontvangt de provincie Fryslân € 33.000.000.

 • 2 In het jaar 2012 ontvangt de provincie Fryslân € 95.369.000.

 • 3 In het jaar 2013 ontvangt de provincie Fryslân € 36.824.000.

 • 4 In het jaar 2014 ontvangt de provincie Fryslân € 38.690.000.

Artikel 2q. Beter benutten

 • 1 In het jaar 2012 ontvangen de provincies, genoemd in bijlage 2q, de in die bijlage genoemde uitkering.

 • 2 In het jaar 2013 ontvangen de provincies, genoemd in bijlage 2q-2, de in die bijlage genoemde uitkering.

Artikel 2r. DU Ontwikkel / OEM-variabel

 • 1 In het jaar 2012 ontvangen de provincies, genoemd in bijlage 2r, de in die bijlage genoemde uitkering.

 • 2 In het jaar 2013 ontvangen de provincies, genoemd in bijlage 2r-2, de in die bijlage genoemde uitkering.

 • 3 In het jaar 2014 ontvangen de provincies, genoemd in bijlage 2r-3, de in die bijlage genoemde uitkering.

Artikel 2u. Monumenten

 • 1 In het jaar 2012 ontvangen de provincies, genoemd in bijlage 2u, de in die bijlage genoemde uitkering.

 • 2 In het jaar 2013 ontvangen de provincies, genoemd in bijlage 2u-2, de in die bijlage genoemde uitkering.

 • 3 In het jaar 2014 ontvangen de provincies, genoemd in bijlage 2u-3, de in die bijlage genoemde uitkering3

Artikel 2w. Zwemwaterrichtlijn EU

 • 1 In het jaar 2012 ontvangen de provincies, genoemd in bijlage 2w, de in die bijlage genoemde uitkering.

 • 2 In het jaar 2013 ontvangen de provincies, genoemd in bijlage 2w-2, de in die bijlage genoemde uitkering.

 • 3 In het jaar 2014 ontvangen de provincies, genoemd in bijlage 2w-3, de in die bijlage genoemde uitkering.

Artikel 2x. Natuur

 • 1 In het jaar 2012 ontvangen de provincies, genoemd in bijlage 2x, de in die bijlage genoemde uitkering.

 • 2 In het jaar 2013 ontvangen de provincies, genoemd in bijlage 2x-2, de in die bijlage genoemde uitkering.

 • 3 In het jaar 2014 ontvangen de provincies, genoemd in bijlage 2x-3, de in die bijlage genoemde uitkering.

Artikel 2y. Afsluitdijk

 • 1 In het jaar 2013 ontvangen de provincies, genoemd in bijlage 2y, de in die bijlage genoemde uitkering.

 • 2 In het jaar 2014 ontvangt de provincie Groningen € 500.000.

Artikel 2aa. Life Sciences Park Oss

In het jaar 2013 ontvangt de provincie Noord-Brabant € 1.600.000.

Artikel 2bb. TransNetAero

In het jaar 2013 ontvangt de provincie Flevoland € 34.000.

Artikel 2cc. Asbestdaken

In het jaar 2014 ontvangt de provincie Overijssel € 1.000.000.

Artikel 2dd. Natuur

In het jaar 2014 ontvangen de provincies, genoemd in bijlage 2dd, de in de bijlage genoemde uitkering.

§ 2. Uitkeringen aan gemeenten

Artikel 5. Beeldende kunst en vormgeving

Voor het stimuleren van beeldende kunst en vormgeving ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 5, met ingang van 2009 jaarlijks de in die bijlage genoemde uitkering.

Artikel 6. Bewonersinitiatieven wijken

Voor bewonersinitiatieven ter verbetering van de leefbaarheid en versterking van de sociale cohesie in wijken ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 6, in de jaren 2008 tot en met 2011 de in die bijlage genoemde uitkering.

Artikel 7. Bibliotheekvoorzieningen in kleinere gemeenten

Voor het verbeteren van bibliotheekvoorzieningen ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 7, in de jaren 2008 tot en met 2012 jaarlijks de in die bijlage genoemde uitkering.

Artikel 8. BTW-compensatie waterschapswegen

Ter compensatie van de BTW die gemeenten hebben betaald vanwege wettelijk verplichte bijdragen aan waterschappen voor het onderhoud van wegen, ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 8, in de jaren 2007 tot en met 2015 de in die bijlage genoemde uitkering.

Artikel 9. Combinatiefuncties brede school sport en cultuur

Voor het bekostigen van combinatiefuncties ter bevordering van brede scholen met sport en cultuur ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 9, in de jaren 2008 en 2009 jaarlijks de in die bijlage genoemde uitkering.

Artikel 10. Compensatie derving OZB op bedrijfswoningen

[Vervallen per 06-02-2013]

Artikel 13. Homo-emancipatiebeleid

Voor het verbeteren van de sociale acceptatie van homoseksualiteit en het bestrijden van discriminatie, intimidatie en geweld tegen homoseksuelen ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 13, in de jaren 2008 tot en met 2011 de in die bijlage genoemde uitkering.

Artikel 16. Participatie van vrouwen uit etnische minderheden

Voor de bevordering van de participatie van vrouwen uit etnische minderheden ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 16, in de jaren 2008 tot en met 2011 de in die bijlage genoemde uitkering.

Artikel 18. Pilot gemengde scholen

Bijlage 18 wordt voor de jaren 2010 en 2011 voor de in die bijlage genoemde gemeenten gewijzigd.

Artikel 19. Pilot voorschoolse en vroegschoolse educatie

[Vervallen per 14-04-2012]

Artikel 20. Polarisatie en radicalisering

De gemeenten, genoemd in bijlage 20a, ontvangen in de jaren 2010 en 2011 het in die bijlage genoemde bedrag.

Artikel 21. Regionale fraudeplatforms

Voor deelname aan het landelijk netwerk interventieteams fraudebestrijding ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 21, met ingang van 2007 jaarlijks € 222.857.

Artikel 24. Tijdbeleid

Voor de flexibilisering van de openings- en arbeidstijden van zorg- en dienstverleners ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 24, in het jaar 2008 € 50.000.

Artikel 25. TSIOC

Voor de kosten van formatieplaatsen voor opsporing en controle in het kader van de intensivering van de handhaving van de Wet werk en bijstand ontvangen de gemeenten genoemd in bijlage 25 in de jaren 2007 tot en met 2010 jaarlijks de in die bijlage genoemde uitkering.

Artikel 27. Uitvoering Wet maatschappelijke ondersteuning

Voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning ontvangen de gemeenten:

 • a. in het jaar 2007 de uitkering genoemd in bijlage 27a.

 • b. met ingang van 2008 jaarlijks een uitkering waarbij de verdeelmaatstaven genoemd in bijlage 27b worden gehanteerd voor de verdeling van het totale beschikbare bedrag voor de uitkering. Artikel 3, derde tot en met vijfde lid, van het Besluit financiële verhouding 2001 is van overeenkomstige toepassing op deze uitkering;

 • c. De gemeenten, genoemd in bijlage 27c, ontvangen voor het jaar 2008 op basis van de in onderdeel b genoemde maatstaven het in die bijlage genoemde bedrag.

 • d. De gemeenten, genoemd in bijlage 27d, ontvangen voor het jaar 2009 op basis van de in onderdeel b genoemde maatstaven het in die bijlage genoemde bedrag.

 • e. Bijlage 27d vervalt en wordt vervangen door de in dit besluit opgenomen bijlage 27e.

 • f. De gemeenten, genoemd in bijlage 27f, ontvangen voor het jaar 2010 op basis van de in onderdeel b genoemde maatstaven het in die bijlage genoemde bedrag.

 • g. Met ingang van 2011 ontvangen gemeenten jaarlijks een uitkering waarbij de verdeelmaatstaven genoemd in bijlage 27g worden gehanteerd voor de verdeling van het totaal beschikbare bedrag voor de uitkering. Artikel 3, derde tot en met vijfde lid, van het Besluit financiële verhoudingen 2001 is van overeenkomstige toepassing op deze uitkering;

 • h. De gemeenten, genoemd in bijlage 27h, ontvangen voor het jaar 2011 op basis van de in onderdeel g genoemde verdeelmaatstaven het in die bijlage genoemde bedrag.

 • i. De gemeenten, genoemd in bijlage 27i, ontvangen voor het jaar 2012 op basis van de in onderdeel i genoemde verdeelmaatstaven, het in die bijlage genoemde bedrag.

Artikel 29. Wijkactieplannen

Voor de financiering van wijkactieplannen ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29, in de jaren 2008 tot en met 2010 de in die bijlage genoemde uitkering.

Artikel 29a. Aanpak Marokkaans-Nederlandse probleemjongeren

[Vervallen per 21-03-2015]

Artikel 29g. Gezinscoaches overlastgevende Marokkaans-Nederlandse jongeren

[Vervallen per 14-04-2012]

Artikel 29j. Herstructurering bedrijventerreinen

 • 1 Voor de herstructurering van bedrijventerreinen ontvangen de in bijlage 29j genoemde gemeenten in 2009 de in die bijlage genoemde uitkering.

 • 2 In het jaar 2010 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29j-2, de in die bijlage genoemde uitkering.

 • 3 In het jaar 2011 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29j-3, de in die bijlage genoemde uitkering.

 • 4 In het jaar 2012 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29j-4, de in die bijlage genoemde uitkering.

 • 5 In het jaar 2013 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29j-5, de in die bijlage genoemde uitkering.

 • 6 In het jaar 2014 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29j-6, de in die bijlage genoemde uitkering.

Artikel 29k. Buurtsportcoaches

 • 1 Voor de realisatie van combinatiefuncties bij brede scholen ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29k, in het jaar 2009 voor de tweede tranche de in die bijlage genoemde uitkering.

 • 2 In het jaar 2010 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29k-2, de in die bijlage genoemde uitkering.

 • 3 In het jaar 2011 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29k-3, de in die bijlage genoemde uitkering.

 • 4 In het jaar 2012 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29k-4, de in die bijlage genoemde uitkering.

 • 5 In het jaar 2013 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29k-5, de in die bijlage genoemde uitkering.

 • 6 In het jaar 2014 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29k-6, de in die bijlage genoemde uitkering.

Artikel 29o. Spoorse doorsnijdingen tweede tranche

 • 1 Voor het opheffen of verminderen van de barrièrewerking van het spoor ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29o, in 2009 de in die bijlage genoemde uitkering.

 • 2 In het jaar 2010 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29o-2, de in die bijlage genoemde uitkering.

 • 3 In het jaar 2011 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29o-3, de in die bijlage genoemde uitkering.

 • 4 In het jaar 2012 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29o-4, de in die bijlage genoemde uitkering.

 • 5 In het jaar 2013 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29o-5, de in die bijlage genoemde uitkering.

Artikel 29p. Stimulering lokale klimaatinitiatieven (SLOK), gemeenten

[Vervallen per 14-04-2012]

Artikel 29u. WMO compensatie pakketmaatregel AWBZ nadeelgemeenten

[Vervallen per 06-02-2013]

Artikel 29ij. Gezond in de stad

 • 1 In het jaar 2010 ontvangen gemeenten, genoemd in bijlage 29ij, de in die bijlage genoemde uitkering.

 • 2 In het jaar 2011 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29ij-2, de in die bijlage genoemde uitkering.

 • 3 In het jaar 2012 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29y-3, de in die bijlage genoemde uitkering.

 • 4 In het jaar 2013 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29ij-4, de in die bijlage genoemde uitkering.

 • 5 In het jaar 2014 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29ij-5, de in die bijlage genoemde uitkering.

Artikel 29dd. Jeugd

 • 1 In het jaar 2010 ontvangen gemeenten, genoemd in bijlage 29dd, de in die bijlage genoemde uitkering.

 • 2 In het jaar 2011 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29dd-2, de in die bijlage genoemde uitkering.

 • 3 In het jaar 2012 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29dd-3, de in die bijlage genoemde uitkering.

 • 4 In het jaar 2013 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29dd-4, de in die bijlage genoemde uitkering.

 • 5 In het jaar 2014 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29dd-5, de in die bijlage genoemde uitkering.

Artikel 29jj. Versterking peuterspeelzaalwerk

 • 1 In het jaar 2010 ontvangen gemeenten, genoemd in bijlage 29jj, de in die bijlage genoemde uitkering.

 • 2 In het jaar 2011 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29jj-2, de in die bijlage genoemde uitkering.

 • 3 In het jaar 2012 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29jj-3, de in die bijlage genoemde uitkering.

 • 4 In het jaar 2013 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29jj-4, de in die bijlage genoemde uitkering.

 • 5 In het jaar 2014 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29jj-5, de in die bijlage genoemde uitkering.

Artikel 29kk. Vrouwenopvang

 • 1 In het jaar 2010 ontvangen gemeenten, genoemd in bijlage 29kk, de in die bijlage genoemde uitkering.

 • 2 In het jaar 2011 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29kk-2, de in die bijlage genoemde uitkering.

 • 3 In het jaar 2012 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29kk-3, de in die bijlage genoemde uitkering.

 • 4 In het jaar 2013 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29kk-4, de in die bijlage genoemde uitkering.

 • 5 In het jaar 2014 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29kk-5, de in die bijlage genoemde uitkering.

Artikel 29oo. Bestaand Rotterdams gebied

 • 1 In 2011 ontvangt de gemeente Rotterdam € 2.527.000.

 • 2 In het jaar 2012 ontvangt de gemeente Rotterdam € 2.527.000.

 • 3 In het jaar 2013 ontvangt de gemeente Rotterdam € 2.527.000.

 • 4 In het jaar 2014 ontvangt de gemeente Rotterdam € 2.527.000.

Artikel 29pp. Eigen kracht

 • 1 In 2011 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29pp, de in die bijlage genoemde uitkering.

 • 2 In het jaar 2012 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29pp-2, de in die bijlage genoemde uitkering.

 • 3 In het jaar 2013 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29pp-3, de in die bijlage genoemde uitkering.

 • 4 In het jaar 2014 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29pp-4, de in die bijlage genoemde uitkering.

Artikel 29ss. Centra voor Jeugd en Gezin

 • 1 Voor de Centra voor Jeugd en Gezin ontvangen de gemeenten: Met ingang van 2012 jaarlijks via een decentralisatie-uitkering uit het gemeentefonds een bedrag waarbij de verdeelmaatstaven genoemd in bijlage 29ss-a worden gehanteerd voor de verdeling van het totale beschikbare bedrag voor de uitkering.

 • 2 In het jaar 2012 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29ss-b, de in die bijlage genoemde uitkering.

Artikel 29vv. Kwaliteitssprong Zuid

 • 1 In het jaar 2012 ontvangt de gemeente Rotterdam € 1.400.000.

 • 2 In het jaar 2013 ontvangt de gemeente Rotterdam € 1.400.000.

 • 3 In het jaar 2014 ontvangt de gemeente Rotterdam € 1.400.000.

Artikel 29ww. LHBT emancipatiebeleid

 • 1 In het jaar 2012 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29ww, de in die bijlage genoemde uitkering.

 • 2 In het jaar 2013 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29ww-2, de in die bijlage genoemde uitkering.

 • 3 In het jaar 2014 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29ww-3, de in die bijlage genoemde uitkering.

Artikel 29xx. Maatschappelijke opvang

Voor de maatschappelijke opvang ontvangen de gemeenten:

 • a. Met ingang van 2010 jaarlijks via een decentralisatie-uitkering uit het gemeentefonds een bedrag waarbij de verdeelmaatstaven genoemd in bijlage 29xx-a worden gehanteerd voor de verdeling van het totale beschikbare bedrag voor de uitkering.

 • b. In het jaar 2010 de in bijlage 29xx-b genoemde bedragen.

 • c. De gemeenten, genoemd in bijlage 29xx-c, ontvangen voor het jaar 2011 op basis van de in onderdeel a genoemde maatstaven het in die bijlage genoemde bedrag.

 • d. De gemeenten, genoemd in bijlage 29xx-d, ontvangen voor het jaar 2012 op basis van de in onderdeel a genoemde maatstaven het in die bijlage genoemde bedrag.

Artikel 29aaa. Quick wins binnenhavens

 • 1 In het jaar 2012 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29aaa, de in die bijlage genoemde uitkering.

 • 2 In het jaar 2013 ontvangt de gemeente Waalwijk € 4.643.000.

Artikel 29bbb. Vsv-programmagelden RMC-regio’s G4

 • 1 In het jaar 2012 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29bbb, de in die bijlage genoemde uitkering.

 • 2 In het jaar 2013 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29bbb-2, de in die bijlage genoemde uitkering.

 • 3 In het jaar 2014 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29bbb-3, de in die bijlage genoemde uitkering.

Artikel 29ccc. We Can Young

 • 1 In het jaar 2012 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29ccc, de in die bijlage genoemde uitkering.

 • 2 In het jaar 2013 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29ccc-2, de in die bijlage genoemde uitkering.

 • 3 In het jaar 2014 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29ccc-3, de in die bijlage genoemde uitkering.

Artikel 29fff. Jeugdwerkloosheid

In het jaar 2013 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29fff, de in die bijlage genoemde uitkering.

Artikel 29ggg. Veiligheidshuizen

 • 1 In het jaar 2013 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29ggg, de in die bijlage genoemde uitkering.

 • 2 In het jaar 2014 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29ggg-2, de in die bijlage genoemde uitkering.

Artikel 29iii. Zichtbare schakel

 • 1 In het jaar 2013 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29iii, de in die bijlage genoemde uitkering.

 • 2 In het jaar 2014 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29iii-2, de in die bijlage genoemde uitkering.

Artikel 29jjj. Vergunningverlening, toezicht en handhaving

In het jaar 2014 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29jjj, de in die bijlage genoemde uitkering.

Artikel 29kkk. Regionaal actieplan «investeren in perspectief»

In het jaar 2014 ontvangt de gemeente Delfzijl € 500.000.

Artikel 29lll. Beter benutten

In het jaar 2014 ontvangt de gemeente Leeuwarden € 2.5270.000.

Artikel 29mmm. Faciliteitenbesluit opvangcentra

In het jaar 2014 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29mmm, de in die bijlage genoemde uitkering.

Artikel 29nnn. Implementatie Participatiewet

In het jaar 2014 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29nnn, de in die bijlage genoemde uitkering.

Artikel 29ooo. IOSD Kwaliteitsprojecten

In het jaar 2014 ontvangt de gemeente Midden-Delftland € 8.350.000.

Artikel 29ppp. Koopkrachttegemoetkoming

In het jaar 2014 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29ppp, de in die bijlage genoemde uitkering.

Artikel 29qqq. Meetsysteem Geluidsnet

In het jaar 2014 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29qqq, de in die bijlage genoemde uitkering.

Artikel 29rrr. Ondersteuning raadsman Loppersum

In het jaar 2014 ontvangt de gemeente Loppersum € 93.000.

Artikel 29sss. Pilot integraal PGB

In het jaar 2014 ontvangt de gemeente Delft € 356.000.

Artikel 29ttt. Pilot Participatieverklaring

In het jaar 2014 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29ttt de in die bijlage genoemde uitkering.

Artikel 29uuu. Spoorwegverbinding Roosendaal

In het jaar 2014 ontvangt de gemeente Roosendaal € 5.000.000.

Artikel 29vvv. Mantelzorg

In het jaar 2014 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29vvv, de in die bijlage genoemde bedragen.

§ 3. Uitkeringen aan zowel gemeenten als provincies

Artikel 31. Cultuurparticipatie

Voor de uitvoering van het programma cultuurparticipatie ontvangen de provincies de uitkering, genoemd in bijlage 31a en de gemeenten genoemd in bijlage 31b jaarlijks in de jaren 2009 tot en met 2012 de in die bijlage genoemde uitkering.

Artikel 31b. Bedrijventerreinen (Topperprojecten)

 • 1 In het jaar 2010 ontvangen de gemeenten en provincies, genoemd in bijlage 31b, de in die bijlage genoemde uitkering.

 • 2 In het jaar 2011 ontvangen de provincies, genoemd in bijlage 31b-2, de in die bijlage genoemde uitkering.

 • 3 In het jaar 2012 ontvangen de provincies, genoemd in bijlage 31b-3, de in die bijlage genoemde uitkering.

 • 4 In het jaar 2013 ontvangen de provincies, genoemd in bijlage 31b-4, de in die bijlage genoemde uitkering.

 • 5 In het jaar 2014 ontvangen de provincies, genoemd in bijlage 31b-5, de in die bijlage genoemde uitkering.

Artikel 31c. Bodemsanering

 • 1 In het jaar 2010 ontvangen de gemeenten en provincies, genoemd in bijlage 31c, de in die bijlage genoemde uitkering.

 • 2 In het jaar 2011 ontvangen de gemeenten en provincies, genoemd in bijlage 31c-2, de in die bijlage genoemde uitkering.

 • 3 In het jaar 2012 ontvangen de gemeenten en provincies, genoemd in bijlage 31c-3, de in die bijlage genoemde uitkering.

 • 4 In het jaar 2013 ontvangen de gemeenten en provincies, genoemd in bijlage 31c-4, de in die bijlage genoemde uitkering.

 • 5 In het jaar 2014 ontvangen de gemeenten en provincies, genoemd in bijlage 31c-5, de in die bijlage genoemde uitkering.

 • 6 In het jaar 2014 ontvangt de provincie Groningen € 12.259.000.

Artikel 31e. Regiospecifiek pakket Zuiderzeelijn

 • 1 In het jaar 2010 ontvangen de gemeente Assen € 13.039.000 en provincies, genoemd in bijlage 31e, de in die bijlage genoemde uitkering.

 • 2 In het jaar 2011 ontvangen de gemeenten en provincies, genoemd in bijlage 31e-2, de in die bijlage genoemde uitkering.

 • 3 In het jaar 2012 ontvangen de gemeente en provincies, genoemd in bijlage 31e-3, de in die bijlage genoemde uitkering.

 • 4 In het jaar 2013 ontvangt de provincie Groningen € 10.468.000.

 • 5 In het jaar 2014 ontvangen de provincie en gemeenten, genoemd in bijlage 31e-4, de in die bijlagen genoemde uitkering.

 • 6 In het jaar 2014 ontvangt de provincie Groningen € 12.259.000.

Artikel 31f. Stimulering lokale klimaatinitiatieven (SLOK)

[Vervallen per 06-09-2014]

Artikel 31i. Investeringsbudget stedelijke vernieuwing (ISV)

 • 1 In het jaar 2011 ontvangen de gemeenten en provincies, genoemd in bijlage 31i, de in die bijlage genoemde uitkering.

 • 2 In het jaar 2012 ontvangen de gemeenten en provincies, genoemd in bijlage 31i-2, de in die bijlage genoemde uitkering.

 • 3 In het jaar 2013 ontvangen de gemeenten en provincies, genoemd in bijlage 31i-3, de in die bijlage genoemde uitkering.

 • 4 In het jaar 2014 ontvangen de gemeenten en provincies, genoemd in bijlage 31i-4, de in die bijlage genoemde uitkering.

Artikel 31j. Nationale gebiedsontwikkelingen

 • 1 In het jaar 2011 ontvangen de gemeenten en provincies, genoemd in bijlage 31j, de in die bijlage genoemde uitkering.

 • 2 In het jaar 2012 ontvangen de gemeenten en provincies, genoemd in bijlage 31j-2, de in die bijlage genoemde uitkering.

 • 3 In het jaar 2013 ontvangen de gemeenten en provincies, genoemd in bijlage 31j-3, de in die bijlage genoemde uitkering.

 • 3 In het jaar 2014 ontvangen de gemeenten en provincies, genoemd in bijlage 31j-4, de in die bijlage genoemde uitkering.

Artikel 31k. Green Deal

 • 1 In het jaar 2011 ontvangen de gemeenten en provincies, genoemd in bijlage 31k, de in die bijlage genoemde uitkering.

 • 2 In het jaar 2012 ontvangen de gemeenten en provincies, genoemd in bijlage 31k-2, de in die bijlage genoemde uitkering.

 • 3 In het jaar 2013 ontvangen de gemeenten en provincies, genoemd in bijlage 31k-3, de in die bijlage genoemde uitkering.

 • 3 In het jaar 2014 ontvangen de gemeenten en provincies, genoemd in bijlage 31k-4, de in die bijlage genoemde uitkering.

Artikel 31m. Sterke regio’s

 • 1 In het jaar 2011 ontvangen de gemeenten en provincies, genoemd in bijlage 31m, de in die bijlage genoemde uitkering.

 • 2 In het jaar 2012 ontvangen de provincies, genoemd in bijlage 31m-2, de in die bijlage genoemde uitkering.

 • 3 In het jaar 2013 ontvangen de gemeente en provincies, genoemd in bijlage 31m-3, de in die bijlage genoemde uitkering.

 • 3 In het jaar 2014 ontvangen de gemeente en provincies, genoemd in bijlage 31m-4, de in die bijlage genoemde uitkering.

Artikel 31n. Invoeringskosten Jeugdzorg

 • 1 In het jaar 2012 ontvangen de gemeenten en provincies, genoemd in bijlage 31n, de in die bijlage genoemde uitkering.

 • 2 In het jaar 2013 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 31n-2, de in die bijlage genoemde uitkering.

 • 3 In het jaar 2014 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 31n-3, de in die bijlage genoemde uitkering.

artikel 31o. Stimuleringsregeling Oversampling WoOn

In het jaar 2014 ontvangen de provincies en gemeenten, genoemd in bijlage 31o, de in die bijlage genoemde uitkering.

Artikel 31p. Erfgoed en ruimte

In het jaar 2014 ontvangen de provincies en gemeenten, genoemd in bijlage 31p, de in die bijlage genoemde uitkering.

§ 4. Slotbepalingen

Artikel 32

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2006.

Artikel 33

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit decentralisatie- en integratie-uitkeringen.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 22 februari 2010

Beatrix

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

A. Th. B. Bijleveld-Schouten

De Minister van Financiën,

J. C. de Jager

Uitgegeven de zestiende maart 2010

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Bijlage 2. , genoemd in artikel 2: Stimuleringsbudget collectief particulier opdrachtgeverschap

[Vervallen per 21-05-2011]

Bijlage 2c. genoemd in artikel 2c. Regionale luchthavens

Provincie

Uitkering 2009

Groningen

€ 7.952

Fryslân

€ 19.949

Drenthe

€ 7.132

Overijssel

€ 16.970

Gelderland

€ 17.353

Utrecht

€ 2.651

Noord-Holland

€ 28.174

Zuid-Holland

€ 13.992

Zeeland

€ 15.467

Noord-Brabant

€ 21.028

Limburg

€ 15.139

Flevoland

€ 5.301

Totaal

€ 171.108

Bijlage 2c-2. genoemd in artikel 2c. Regionale luchthavens

Provincie

Uitkering 2010

Groningen

€ 43.702

Fryslân

€ 110.616

Drenthe

€ 36.863

Overijssel

€ 101.902

Gelderland

€ 97.694

Utrecht

€ 15.917

Noord-Holland

€ 169.178

Zuid-Holland

€ 71.507

Zeeland

€ 92.875

Noord-Brabant

€ 119.753

Limburg

€ 83.683

Flevoland

€ 24.310

Totaal

€ 968.000

Bijlage 2c-3. genoemd in artikel 2c. Regionale luchthavens

Provincie

Uitkering 2011

Groningen

€ 41.696

Fryslân

€ 137.680

Drenthe

€ 61.140

Overijssel

€ 49.366

Gelderland

€ 177.858

Utrecht

€ 44.936

Noord-Holland

€ 89.870

Zuid-Holland

€ 118.230

Zeeland

€ 59.118

Noord-Brabant

€ 134.271

Limburg

€ 53.902

Flevoland

€ 22.467

Totaal

€ 990.534

Bijlage 2c-4. genoemd in artikel 2c. Regionale luchthavens

Provincie

Uitkering 2012

 

Drenthe

€ 56.437

 

Flevoland

€ 20.739

 

Fryslân

€ 130.823

 

Gelderland

€ 164.177

 

Groningen

€ 38.489

 

Limburg

€ 49.756

 

Noord-Brabant

€ 123.942

 

Noord-Holland

€ 86.649

 

Overijssel

€ 45.569

 

Utrecht

€ 41.479

 

Zeeland

€ 66.109

 

Zuid-Holland

€ 109.135

 

Totaal

€ 933.304

 

Bijlage 2c-5. genoemd in artikel 2c. Regionale luchthavens

Provincie

Uitkering 2013

Drenthe

€ 56.437

Flevoland

€ 20.739

Fryslân

€ 130.823

Gelderland

€ 164.177

Groningen

€ 38.489

Limburg

€ 49.756

Noord-Brabant

€ 123.942

Noord-Holland

€ 86.649

Overijssel

€ 45.569

Utrecht

€ 41.479

Zeeland

€ 66.109

Zuid-Holland

€ 109.135

Totaal

€ 933.304

Bijlage 2c-6. genoemd in artikel 2c. Regionale luchthavens

Provincie

Uitkering 2014

Drenthe

€ 56.437

Flevoland

€ 20.739

Fryslân

€ 130.823

Gelderland

€ 164.177

Groningen

€ 38.489

Limburg

€ 49.756

Noord-Brabant

€ 123.942

Noord-Holland

€ 86.649

Overijssel

€ 45.569

Utrecht

€ 41.479

Zeeland

€ 66.109

Zuid-Holland

€ 109.135

Totaal

€ 933.304

Bijlage 2d. , genoemd in artikel 2d. Stimulering lokale klimaatinitiatieven (SLOK) provincies

[Vervallen per 14-04-2012]

Bijlage 2i. genoemd in artikel 2i. Externe veiligheid

Provincie

Uitkering 2011

Groningen

€ 896.000

Fryslân

€ 771.000

Drenthe

€ 498.000

Overijssel

€ 1.252.000

Gelderland

€ 2.314.000

Utrecht

€ 961.000

Noord-Holland

€ 2.249.000

Zuid-Holland

€ 4.966.000

Zeeland

€ 904.000

Noord-Brabant

€ 3.374.000

Limburg

€ 1.481.000

Flevoland

€ 334.000

Totaal

€ 20.000.000

Bijlage 2i-2. genoemd in artikel 2i. Externe veiligheid

Provincie

Uitkering 2012

 

Drenthe

€ 498.000

 

Flevoland

€ 334.000

 

Fryslân

€ 771.000

 

Gelderland

€ 2.314.000

 

Groningen

€ 896.000

 

Limburg

€ 1.481.000

 

Noord-Brabant

€ 3.374.000

 

Noord-Holland

€ 2.249.000

 

Overijssel

€ 1.252.000

 

Utrecht

€ 961.000

 

Zeeland

€ 904.000

 

Zuid-Holland

€ 4.966.000

 

Totaal

€ 20.000.000

 

Bijlage 2i-3. genoemd in artikel 2i. Externe veiligheid

Provincie

Uitkering 2013

Drenthe

€ 498.000

Flevoland

€ 334.000

Fryslân

€ 771.000

Gelderland

€ 2.314.000

Groningen

€ 896.000

Limburg

€ 1.481.000

Noord-Brabant

€ 3.374.000

Noord-Holland

€ 2.249.000

Overijssel

€ 1.252.000

Utrecht

€ 961.000

Zeeland

€ 904.000

Zuid-Holland

€ 4.966.000

Totaal

€ 20.000.000

Bijlage 2i-4. genoemd in artikel 2i. Externe veiligheid

Provincie

Uitkering 2014

Drenthe

€ 498.000

Flevoland

€ 334.000

Fryslân

€ 771.000

Gelderland

€ 2.314.000

Groningen

€ 896.000

Limburg

€ 1.481.000

Noord-Brabant

€ 3.374.000

Noord-Holland

€ 2.249.000

Overijssel

€ 1.252.000

Utrecht

€ 961.000

Zeeland

€ 904.000

Zuid-Holland

€ 4.966.000

Totaal

€ 20.000.000

Bijlage 2l. , genoemd in artikel 2l. Regionale uitvoeringsdiensten (RUD)

[Vervallen per 06-09-2014]

Bijlage 2q. genoemd in artikel 2q. Beter benutten

Provincie

Uitkering 2012

 

Groningen

€ 750.000

 

Overijssel

€ 520.000

 

Totaal

€ 1.270.000

 

Bijlage 2q-2. genoemd in artikel 2q. Beter benutten

Provincie

Uitkering 2013

Groningen

€ 4.500.000

Overijssel

€ 480.000

Totaal

€ 4.980.000

Bijlage 2r. genoemd in artikel 2r. DU Ontwikkel / OEM-variabel

Provincie

Uitkering 2012

 

Drenthe

€ 25.252.850

 

Flevoland

€ 21.887.693

 

Fryslân

€ 23.197.475

 

Gelderland

€ 6.743.816

 

Groningen

€ 17.260.966

 

Limburg

€ 27.094.848

 

Noord-Brabant

€ 50.283.421

 

Noord-Holland

€ 65.848.597

 

Overijssel

€ 26.331.489

 

Utrecht

€ 42.868.977

 

Zeeland

€ 20.063.311

 

Zuid-Holland

€ 91.633.680

 

Totaal

€ 418.467.123

 

Bijlage 2r-2. genoemd in artikel 2r. DU Ontwikkel / OEM-variabel

Provincie

Uitkering 2013

Drenthe

€ 23.916.539

Flevoland

€ 21.071.891

Fryslân

€ 21.158.399

Gelderland

€ 1.362.297

Groningen

€ 12.996.235

Limburg

€ 24.020.731

Noord-Brabant

€ 39.341.801

Noord-Holland

€ 59.817.425

Overijssel

€ 23.619.446

Utrecht

€ 40.801.435

Zeeland

€ 16.587.165

Zuid-Holland

€ 77.971.218

Totaal

€ 362.664.582

Bijlage 2r-3. genoemd in artikel 2r. DU Ontwikkel / OEM-variabel

Provincie

Uitkering 2014

Drenthe

€ 25.184.276

Flevoland

€ 21.834.991

Fryslân

€ 23.261.136

Gelderland

€ 6.590.893

Groningen

€ 17.198.509

Limburg

€ 26.972.909

Noord-Brabant

€ 15.448.235

Noord-Holland

€ 65.647.058

Overijssel

€ 26.199.453

Utrecht

€ 37.806.525

Zeeland

€ 19.991.220

Zuid-Holland

€ 91.408.155

Totaal

€ 377.543.360

Bijlage 2u. genoemd in artikel 2u. Monumenten

Provincie

Uitkering 2012

 

Drenthe

€ 494.185

 

Flevoland

€ 118.541

 

Fryslân

€ 1.463.888

 

Gelderland

€ 1.670.808

 

Groningen

€ 902.832

 

Limburg

€ 1.777.234

 

Noord-Brabant

€ 1.722.352

 

Noord-Holland

€ 4.717.863

 

Overijssel

€ 1.249.181

 

Utrecht

€ 1.526.928

 

Zeeland

€ 1.327.425

 

Zuid-Holland

€ 3.028.763

 

Totaal

€ 20.000.000

 

Bijlage 2u-2. genoemd in artikel 2u. Monumenten

Provincie

Uitkering 2013

Drenthe

€ 494.185

Flevoland

€ 118.541

Fryslân

€ 1.463.888

Gelderland

€ 1.670.808

Groningen

€ 902.832

Limburg

€ 1.777.234

Noord-Brabant

€ 1.722.352

Noord-Holland

€ 4.717.863

Overijssel

€ 1.249.181

Utrecht

€ 1.526.928

Zeeland

€ 1.327.425

Zuid-Holland

€ 3.028.763

Totaal

€ 20.000.000

Bijlage 2u-3. genoemd in artikel 2u. Monumenten

Provincie

Uitkering 2014

Drenthe

€ 494.185

Flevoland

€ 118.541

Fryslân

€ 1.463.888

Gelderland

€ 1.670.808

Groningen

€ 902.832

Limburg

€ 1.777.234

Noord-Brabant

€ 1.722.352

Noord-Holland

€ 4.717.863

Overijssel

€ 1.249.181

Utrecht

€ 1.526.928

Zeeland

€ 1.327.425

Zuid-Holland

€ 3.028.763

Totaal

€ 20.000.000

Bijlage 2v. , genoemd in artikel 2v. Programmatische aanpak stikstof