Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, milieu-investeringsaftrek

[Regeling vervallen per 28-12-2013.]
Geldend van 16-03-2010 t/m 27-12-2013

Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, milieu-investeringsaftrek

De minister van Financiën heeft het volgende besloten.

In dit besluit is opgenomen dat de uitsluiting van personenauto’s voor de milieu-investeringsaftrek niet van toepassing is op kwalificerende elektrische personenauto’s. Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2010.

1. Stimulering gebruik elektrische personenauto’s

[Vervallen per 28-12-2013]

In het kader van het plan van aanpak Elektrisch Rijden1 wil het kabinet investeringen in bepaalde elektrische personenauto’s stimuleren. In dat verband wordt code F 5070 ‘Elektrisch aangedreven voertuig’ van de Milieulijst 2010 binnenkort aangepast, zodat deze personenauto’s worden aangewezen als bedrijfsmiddel dat voor de milieu-investeringsaftrek (MIA) in aanmerking komt.

In artikel 3.45, eerste lid, onderdeel e, van de Wet inkomstenbelasting 2001 zijn personenauto’s echter wettelijk uitgesloten van de MIA, tenzij ze zijn bestemd voor het beroepsvervoer over de weg. Om het gebruik van elektrische personenauto te stimuleren, heb ik besloten – vooruitlopend op wetgeving – deze wettelijke uitsluiting met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2010 weg te nemen voor elektrische personenauto’s die binnenkort worden aangewezen in code F 5070 van de Milieulijst 2010.

2. Inwerkingtreding

[Vervallen per 28-12-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van

  • a. de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

  • b. en werkt terug tot en met 1-1-2010

Den Haag, 26 februari 2010

De

minister

van Financiën,

J.C. de Jager

  1. Kamerstukken II 2008/09, 31 305, nr. 145.

    ^ [1]
Terug naar begin van de pagina