Besluit vervangingsregeling in geval van tijdelijke afwezigheid minister

[Regeling vervallen per 20-10-2010 met terugwerkende kracht tot en met 14-10-2010.]
Geldend van 17-03-2010 t/m 13-10-2010

Besluit van 5 maart 2010, nr. 10.000602, houdende de vervangingsregeling in geval van tijdelijke afwezigheid van een minister

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken d.d. 3 maart 2010, nr. 3090062;

Gelet op de artikelen 44, 45 en 46 van de Grondwet;

Overwegende dat het wenselijk is een nieuwe regeling te treffen voor de vervanging van een minister voor het geval deze tijdelijk afwezig is;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Vervallen per 20-10-2010]

Een minister wordt bij tijdelijke afwezigheid vervangen door de staatssecretaris van hetzelfde ministerie voor zover en voor zolang de Minister in de gelegenheid is om de staatssecretaris aanwijzingen dienaangaande te geven. De staatssecretaris kan in die gevallen tevens met raadgevende stem aan de vergadering van de ministerraad deelnemen.

Artikel 2

[Vervallen per 20-10-2010]

Bij gelijktijdige afwezigheid van een minister en staatssecretaris, alsmede bij afwezigheid van een minister in het geval er geen staatssecretaris van hetzelfde ministerie is, dan wel indien een minister door ziekte of om een andere reden tijdelijk niet in de gelegenheid is zijn taak uit te oefenen en aanwijzingen aan de staatssecretaris van hetzelfde ministerie te geven, wordt hij vervangen door een andere minister met dien verstande dat:

 • a. De Minister-President, Minister van Algemene Zaken wordt vervangen door mr. A. Rouvoet;

 • b. De Minister van Buitenlandse Zaken door mr. dr. J.P. Balkenende;

 • c. De Minister van Justitie, tevens belast met het beheer van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, door mr. A. Rouvoet;

 • d. De Minister van Financiën door mevrouw M.J.A. van der Hoeven;

 • e. De Minister van Defensie, tevens belast met het beheer van de zorg voor de aangelegenheden met betrekking tot Wonen, Wijken en Integratie, door drs. M.J.M. Verhagen;

 • f. De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer door ir. C.M.P.S. Eurlings;

 • g. De Minister van Verkeer en Waterstaat door mevrouw J.C. Huizinga-Heringa;

 • h. De Minister van Economische Zaken door mr. drs. J.C. de Jager;

 • i. De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit door mr. J.P.H. Donner;

 • j. De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid door mevrouw G. Verburg;

 • k. De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport door mr. A. Rouvoet;

 • l. De Minister voor Jeugd en Gezin, tevens belast met het beheer van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap door dr. A. Klink.

Artikel 5

[Vervallen per 20-10-2010]

Bij gelijktijdige afwezigheid van een minister en diens hiervoor aangewezen vervanger, zal de Minister-President vervangen, bij diens afwezigheid mr. A. Rouvoet en bij diens afwezigheid de oudst aanwezige minister in jaren.

Artikel 6

[Vervallen per 20-10-2010]

De artikelen 2 tot en met 5 zijn van overeenkomstige toepassing voor zover het gaat om de uitoefening van een taak van een minister ten aanzien van een bepaalde aangelegenheid waarbij deze tevens persoonlijk en direct betrokken kan zijn.

Artikel 8

[Vervallen per 20-10-2010]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 23 februari 2010.

Onze Ministers zijn belast met de uitvoering van dit besluit dat zal worden geplaatst in de Staatscourant en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de in dit besluit genoemden, de Hoge Colleges van Staat, de ministerraad, de Gevolmachtigde Ministers van de Nederlandse Antillen en van Aruba en de ministeries.

’s-Gravenhage, 5 maart 2010

Beatrix

De

Minister-President

,

Minister

van Algemene Zaken,

J.P. Balkenende

Terug naar begin van de pagina