Regeling vaststelling van de compensatieregeling bij de gewichtenregeling voor het schooljaar 2010–2011

[Regeling vervallen per 01-08-2011.]
Geldend van 13-03-2010 t/m 31-07-2011

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 27 februari 2010, nr. PO/OO 184944, houdende vaststelling van de compensatieregeling bij de gewichtenregeling voor het schooljaar 2010–2011 (Regeling vaststelling van de compensatieregeling bij de gewichtenregeling voor het schooljaar 2010–2011)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 123, eerste lid, van de Wet op het primair onderwijs;

Besluit:

Artikel 1. Definities

[Vervallen per 01-08-2011]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Compensatie gewichtenregeling

[Vervallen per 01-08-2011]

 • 1 Een school ontvangt per vestiging compensatiebekostiging indien op vestigingsniveau C kleiner is dan A en C/D kleiner is dan A/B waarbij:

  • A = het schoolgewicht van de vestiging van de school op 1 oktober 2005 en voor scholen die per 1 augustus 2006, dan wel 1 augustus 2007 dan wel 1 augustus 2008 voor bekostiging in aanmerking zijn gebracht het schoolgewicht op respectievelijk 1 oktober 2006, 1 oktober 2007, 1 oktober 2008;

  • B = het leerlingenaantal van de vestiging op 1 oktober 2005 en voor scholen die per 1 augustus 2006, 1 augustus 2007 dan wel 1 augustus 2008 voor bekostiging in aanmerking zijn gebracht het leerlingenaantal op respectievelijk 1 oktober 2006, 1 oktober 2007, 1 oktober 2008;

  • C = het schoolgewicht van de vestiging op 1 oktober 2009 vermeerderd met de tot schoolgewicht omgerekende middelen die zullen worden toegekend op grond van artikel 28a van het besluit. De omrekening geschiedt door deze middelen te delen door een bedrag dat wordt bekend gemaakt bij de ministeriële regeling op grond van artikel 120 van de wet waarbij de personele bekostiging voor het schooljaar 2010–2011 wordt vastgesteld en wordt rekenkundig afgerond op een geheel getal;

  • D = het leerlingenaantal van de vestiging op 1 oktober 2009.

 • 2 Compensatiebekostiging is een compensatiehoeveelheid vermenigvuldigd met een bedrag.

  De compensatiehoeveelheid wordt vastgesteld op 25% van de laagste waarde van A–C en (A/B – C/D) × D en wordt vervolgens rekenkundig afgerond op een geheel getal. Het bedrag waarmee wordt vermenigvuldigd wordt bij de ministeriële regeling op grond van artikel 120 van de wet waarbij de personele bekostiging voor het schooljaar 2010–2011 wordt vastgesteld, bekendgemaakt. Hierin worden ook het moment van betaling en het betaalritme bekendgemaakt.

 • 3 Voor de vaststelling van het leerlingenaantal en schoolgewicht, bedoeld in het eerste lid, voor het bepalen van A en B, geldt ingeval van samenvoeging van scholen per 1 augustus 2006, per 1 augustus 2007, per 1 augustus 2008, per 1 augustus 2009 of per 1 augustus 2010, het aantal leerlingen van alle bij de samenvoeging betrokken scholen.

Artikel 3. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-08-2011]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na plaatsing in de Staatscourant en vervalt met ingang van 1 augustus 2011.

Artikel 4. Citeertitel

[Vervallen per 01-08-2011]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling van de compensatieregeling bij de gewichtenregeling voor het schooljaar 2010–2011.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

A. Rouvoet

Terug naar begin van de pagina