Verordening PT heffing hoveniersbedrijven 2010

[Regeling materieel uitgewerkt per 17-04-2011.]
Geldend van 14-02-2010 t/m heden

Besluit van het bestuur van het Productschap Tuinbouw d.d. 30 juni 2009, houdende de vaststelling van een heffing ten behoeve van hoveniersbedrijven (Verordening PT heffing hoveniersbedrijven 2010)

Het bestuur van het Productschap Tuinbouw;

gelet op de artikel 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie, en

gelet op de artikel 14 van het Instellingsbesluit Productschap Tuinbouw;

gehoord de Commissie voor hovenierswerkzaamheden, d.d. 7 april 2009;

Besluit:

§ 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

a.

bestuur

: het bestuur van het productschap;

b.

bosbouw

: uitvoering van werkzaamheden met betrekking tot bossen of andere houtopstanden en andere dienstverlening, daaronder begrepen de bijlevering van materialen zoals spuitmiddelen;

c.

hovernierswerkzaamheden

: het aanleggen, het aanbrengen van wijzigingen in een het onderhouden van siertuinen, begraafplaatsen, groenstroken, parken, plantsoenen, landgoederen en openbaar groen in stad en landschap, inclusief boomverzorging, werkzaamheden op sportterreinen en in bossen, met de daartoe behorende wegen, paden en pleinen in al hun onderdelen, met inbegrip van de voorbereidende en grondwerkzaamheden;

d.

leveringen

: de bij de werkzaamheden behorende levering van levende en dode materialen;

e.

omzet

: het bruto-omzetbedrag van hovenierswerkzaamheden en leveringen per kalenderjaar;

f.

ondernemer

: natuurlijke of rechtspersoon die een onderneming drijft waarin hovenierswerkzaamheden worden verricht;

g.

productschap

: het Productschap Tuinbouw;

h.

secretaris

: de secretaris van het productschap;

§ 2. Heffingsplicht

Artikel 2

 • 1 De ondernemer is jaarlijks een heffing aan het productschap verschuldigd. Uit de opbrengst van deze heffing worden projecten ten behoeve van de hovenierssector alsmede algemene kosten van het productschap gefinancierd.

§ 3. Grondslag en hoogte

Artikel 3

 • 1 De heffing die de ondernemer is verschuldigd, wordt opgelegd naar de grondslag van de behaalde omzet in het kalenderjaar waarop de heffing betrekking heeft. De heffing is samengesteld uit de in het tweede lid genoemde basisheffing, vermeerderd met de som van het bedrag dat wordt verkregen na toepassing van de in het derde lid genoemde heffingspercentages over de in het derde lid genoemde omzetbedragen.

 • 2 De basisheffing bedraagt € 135,-.

  • a. bij een omzet niet hoger dan € 3000,- is geen basisheffing verschuldigd.

  • b. bij een omzet hoger dan € 3000,- maar niet hoger dan € 20.000,- is de halve basisheffing verschuldigd.

  • c. bij een omzet hoger dan € 20.000,- is de basisheffing verschuldigd.

 • 3

  • a. over de omzet hoger dan € 45,500,- maar niet hoger dan € 2.250.000,- is een heffing verschuldigd van 0,031 procent.

  • b. over de omzet hoger dan € 2.250.000,- maar niet hoger dan € 4.500.000,- is een heffing verschuldigd van 0,02 procent.

  • c. over de omzet hoger dan € 4.500.000,- is een heffing verschuldigd van 0,01 procent.

 • 4 Indien sprake is van onderaanneming bij een ondernemer als bedoeld in artikel 1, kan de hovenier, die in onderaanneming werk uitvoert, de omzet die hij als onderaannemer heeft gerealiseerd buiten zijn omzet, als genoemd in het eerste tot en met het derde lid, laten.

 • 5 Omzet uit bosbouw kan eveneens buiten de omzet, als genoemd in het eerste tot en met het derde lid, worden gelaten, mits de ondernemer geregistreerd staat bij het Bosschap, en mits de omzet uit bosbouw is gemeld bij het Bosschap.

§ 4. Oplegging en inning

Artikel 4

 • 1 De oplegging van de krachtens deze verordening verschuldigde heffing vindt plaats na afloop van het jaar waarover de heffing verschuldigd is en geschiedt door toezending of uitreiking aan de heffingsplichtige van een heffingsnota.

 • 2 Indien uit ter beschikking van het PT gekomen gegevens blijkt, dat de verstrekking van de gegevens of een ambtshalve schatting niet in overeenstemming is met de werkelijkheid, kan een opgelegde heffing aan de hand van deze gegevens worden herzien en opnieuw worden opgelegd.

Artikel 5

 • 1 De gegevens verkregen uit hoofde van het bepaalde in deze verordening worden in handen gesteld van de secretaris of door deze aan te wijzen personen van het secretariaat van het productschap.

 • 2 Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de vervulling van de taak van het productschap.

§ 5. Slotbepalingen

Artikel 6

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2010. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2010, treedt zij in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt terug tot en met 1 januari 2010.

Artikel 7

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening PT heffing hoveniersbedrijven 2010.

Deze verordening en de daarbij behorende toelichting worden gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Zoetermeer, 30 juni 2009

T.H.J. Joustra

voorzitter

J.M. Gerritsen

secretaris

Terug naar begin van de pagina