Verordening Bestemmingsheffing Gedistilleerd Informatiecentrum 2010

[Regeling materieel uitgewerkt per 15-01-2011.]
Geldend van 13-02-2010 t/m heden

Verordening d.d.11-11-2009 van het Productschap Dranken, houdende de vaststelling bestemmingsheffing ten behoeve van het Gedistilleerd Informatiecentrum voor het jaar 2010 (Verordening bestemmingsheffing Gedistilleerd Informatiecentrum 2010)

Het bestuur van het: Productschap Dranken,

Gelet op de artikelen 95, tweede lid en 126 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie en de artikelen 12 en 14 van de Instellingsbesluit Productschap Dranken;

Gezien het verzoek. van de VIP, vereniging van Nederlandse Importeurs en Producenten van gedistilleerde dranken en

het advies van de Commissie ex artikel 5 lid 1 onder c van het Instellingsbesluit Productschap Dranken;

besluit de navolgende verordening vast te stellen:

§ 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

§ 2. Heffingen

Artikel 3

  • 1 Aan de ondernemers die op of na de datum van inwerkingtreding van deze verordening een onderneming drijven als bedoeld in artikel 1, wordt voor het jaar 2010 een heffing opgelegd.

  • 2 Doel van deze bestemmingsheffing is bevordering van de sociaal economische ontwikkeling van de gedistilleerdsector door middel van voorlichting en professionalisering van werkenden en ondernemingen in de sector.

  • 3 De bestemmingsheffing wordt vastgesteld op € 0,26 per hectoliter in het verkeer gebrachte gedistilleerde dranken en/of zwak gedistilleerde dranken, omgerekend tot een sterkte van 100% vol.

Den Haag, 11 november 2009

J.A. Snijder

plv. voorzitter

J.W.N.M. Stassen

secretaris

Terug naar begin van de pagina