Besluit beperking openbaarheid archief Directoraat-Generaal Handel Ambachten en Diensten 1939–1975 (Ministerie van Economische Zaken)

Geldend van 11-03-2010 t/m heden

Besluit van het Ministerie van Economische Zaken te Den Haag, van 1 maart 2010, nr. DBV/10005838, houdende beperking van de openbaarheid van archief Directoraat-GeneraalHandel Ambachten en Diensten 1939–1975 (als bedoeld in artikel 10 van het archiefbesluit 1995)

De Minister van Economische Zaken,

Besluit:

  • 1. Met het oog op het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van betrokken natuurlijke personen dan wel van derden worden, op grond van artikel 15, eerste lid, onder c, van de Archiefwet 1995, aan de openbaarheid van de naar het Nationaal Archief over te brengen archiefbescheiden van DG Handel Ambachten en Diensten, 1939–1975 de volgende beperkingen gesteld:

    Inventarisnummer 68 is niet openbaar voor 1 januari 2050, inventarisnummer 69 is niet openbaar voor 1 januari 2051.

  • 2. Raadpleging van de onder 1 genoemde archiefbescheiden, is, gelet op artikel 15, derde lid, van de Archiefwet 1995, slechts mogelijk na schriftelijk verkregen toestemming van de algemene rijksarchivaris en na ondertekening door de verzoeker van het door het Nationaal Archief voorgeschreven formulier na het verkrijgen van toestemming tot het raadplegen van niet-openbare archieven.

    Voordat hij toestemming verleent, beoordeelt de algemene rijksarchivaris het verzoek.

  • 3. Het is niet toegestaan reproducties te vervaardigen van documenten uit de dossiers, waarop deze beperkende bepalingen van toepassing zijn, zonder toestemming van de algemene rijksarchivaris. De algemene rijksarchivaris kan voorwaarden verbinden aan het verlenen van zijn toestemming.

  • 4. Publicatie van gegevens uit de ter inzage gegeven archiefbescheiden is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijk verkregen toestemming van de algemene rijksarchivaris. De algemene rijksarchivaris kan aan publicatie zijn goedkeuring onthouden.

  • 5. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Den Haag, 1 maart 2010

De

Minister

van Economische Zaken,
namens deze:

directie Bedrijfsvoering, Informatiemanagement en Automatiseringhoofd Informatie

,

A.F.M. Litjens

Terug naar begin van de pagina