Zuivelverordening 2010 heffing gezondheidszorg runderen

[Regeling vervallen per 03-05-2014 met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2014.]
Geldend van 15-02-2014 t/m 31-03-2014

Verordening van het Productschap Zuivel van 28 oktober 2009, houdende vaststelling van de bestemmingsheffing ten behoeve van de gezondheidszorg voor runderen (Zuivelverordening 2010 heffing gezondheidszorg runderen)

Artikel 1

[Vervallen per 03-05-2014]

In deze verordening wordt gebezigd de terminologie van de Zuivelverordening 2003, Administratieve bepalingen en wordt voorts dan wel in afwijking daarvan verstaan onder:

melk

: in Nederland gewonnen melk van runderen;

melkveehouder

: de ondernemer die bedrijfsmatig melkkoeien houdt;

ontvanger van melk

: de natuurlijke of rechtspersoon die bedrijfsmatig melk ontvangt van een of meer melkveehouders.

Artikel 2

[Vervallen per 03-05-2014]

  • 1 Melkveehouders zijn ten behoeve van de uitgaven van het productschap voor de gezondheidszorg voor runderen en het fonds dierziektebestrijding runderen PZ-PVV aan het productschap een heffing verschuldigd over de op hun bedrijf gewonnen en door hen aan een ontvanger van melk geleverde hoeveelheden melk van € 0,03 per 100 kg melk. Met ingang van 1 januari 2013 bedraagt de heffing € 0,02 per 100 kg melk en met ingang van 1 januari 2014 € 0,00 per 100 kg melk.

  • 2 De oplegging en inning van de in lid 1 bedoelde heffing kunnen worden gemandateerd aan de ontvangers van de melk.

Artikel 3

[Vervallen per 03-05-2014]

Ondernemers van zuivelfabrieken en boerderijzuivelbereiders zijn over de hoeveelheden melk die op hun bedrijf zijn gewonnen en verwerkt in door hen geproduceerde en afgeleverde hoeveelheden boter, consumptiemelk, consumptiermelkproducten, kaas of andere producten ten behoeve van de uitgaven van het productschap voor de gezondheidszorg voor runderen en het fonds dierziektebestrijding runderen PZ-PVV aan het productschap een heffing verschuldigd van € 0,03 per 100 kg melk. Met ingang van 1 april 2013 bedraagt de heffing € 0,02 per 100 kg melk en met ingang van 1 april 2014 € 0,00 per 100 kg melk.

Artikel 4

[Vervallen per 03-05-2014]

De in artikel 2 en 3 bedoelde ondernemers zijn de in deze verordening bedoelde heffing niet verschuldigd, indien hieraan niet een door de Europese Commissie goedgekeurde steunmaatregel ten grondslag ligt.

Artikel 5

[Vervallen per 03-05-2014]

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2010. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2010, treedt zij in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van dat Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt terug tot en met 1 januari 2010.

Artikel 6

[Vervallen per 03-05-2014]

Deze verordening wordt aangehaald als Zuivelverordening 2010 heffing gezondheidszorg runderen

Zoetermeer, 28 oktober 2009

G.A. Koopstra

voorzitter

F. Beekman

secretaris

Terug naar begin van de pagina