Instellingsbesluit Ondersteuningsteam aanpak arbeidsmarkt 2010

[Regeling vervallen per 01-09-2010.]
Geldend van 28-05-2010 t/m 31-08-2010

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 1 maart 2010, nr. RUA/PROJ/2010/3865, tot instelling van een Ondersteuningsteam aanpak arbeidsmarkt

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 2, tweede lid, van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-09-2010]

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. Ondersteuningsteam: Ondersteuningsteam aanpak arbeidsmarkt als bedoeld in artikel 2, eerste lid;

 • b. bewindslieden van SZW: de Minister en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

 • c. Ministerie: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Artikel 2. Instelling

[Vervallen per 01-09-2010]

 • 1 Er is een Ondersteuningsteam aanpak arbeidsmarkt.

 • 2 Het Ondersteuningsteam wordt ingesteld voor een periode die aanvangt op 1 januari 2010 en eindigt op 30 juni 2010.

Artikel 3. Taken

[Vervallen per 01-09-2010]

Het Ondersteuningsteam heeft tot taak:

 • a. het desgevraagd of eigener beweging bieden van ondersteuning aan sectoren, bedrijven en publieke organisaties bij het oplossen van knelpunten in de samenwerking in de uitvoering van de arbeidsmarktmaatregelen;

 • b. het signaleren van knelpunten bij de bewindslieden van SZW en het doen van verbetervoorstellen terzake.

Artikel 4. Samenstelling

[Vervallen per 01-09-2010]

Het ondersteuningsteam bestaat uit de volgende leden:

 • de heer R.A. Nieuwenhoven

 • de heer K.I. van Splunder

 • de heer C. P. Thissen

 • mevrouw R.G.K. Voss

 • de heer J.A. Kamps

 • de heer H. Spigt

Artikel 5. Secretariaat en beheer bescheiden

[Vervallen per 01-09-2010]

 • 1 Het Ondersteuningsteam wordt bijgestaan door een secretariaat dat gevestigd is binnen het Ministerie.

 • 2 Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van de commissie geschiedt op een wijze die overeenkomt met die betreffende de bescheiden van het Ministerie.

Artikel 6. Vergoeding

[Vervallen per 01-09-2010]

 • 2 Indien een lid tevens deelneemt in het sponsorteam jeugdwerkloosheid, kan de arbeidsduurfactor verhoogd worden.

Artikel 7. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-09-2010]

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2010.

 • 2 Dit besluit vervalt met ingang van 1 september 2010.

Artikel 8. Citeertitel

[Vervallen per 01-09-2010]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Ondersteuningsteam aanpak arbeidsmarkt 2010.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 1 maart 2010

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J.P.H. Donner

Terug naar begin van de pagina