Instellingsbesluit gezamenlijk bedrijf voor facilitair management

[Regeling vervallen per 01-07-2010 met terugwerkende kracht tot 01-04-2010.]
Geldend van 10-03-2010 t/m 01-04-2010

Instellingsbesluit gezamenlijk bedrijf voor facilitair management

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 2, eerste lid, van het Coördinatiebesluit organisatie en formatie rijksdienst 2007;

Gelezen het advies van de Groepsondernemingsraad van 10 juli 2009;

In te stellen een gezamenlijk bedrijf voor facilitair management.

Hoofdstuk I

[Vervallen per 01-07-2010]

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2010]

 • 1 Er is een gezamenlijk bedrijf voor facilitair management voor de ministeries van Buitenlandse Zaken (BuiZa), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Verkeer en Waterstaat (VenW) en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM).

 • 2 Het gezamenlijk bedrijf voor facilitair management heet 4FM.

 • 3 4FM is als directie organisatorisch ondergebracht binnen het directoraat-generaal Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2010]

 • 1 4FM staat onder leiding van een directeur.

 • 2 4FM levert facilitaire producten en diensten en voert regie op de uitvoering ervan.

 • 3 Binnen de in het tweede lid omschreven taken worden de volgende deeltaken onderscheiden:

  • a. het leveren van producten en diensten op het gebied van gebouwen, risicobeheersing, verhuizen, inrichting, vergaderservices/-catering, schoonmaak, post en reprografie, benodigdheden, reizen en overige diensten voor zover deze passen binnen de overeenkomsten;

  • b. het verrichten van accountmanagement, projectmanagement en leveranciersmanagement;

  • c. het initiëren en implementeren van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van facilitaire zaken.

Hoofdstuk II

[Vervallen per 01-07-2010]

Artikel 3

[Vervallen per 01-07-2010]

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juni 2009.

 • 2 Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

G. ter Horst

Terug naar begin van de pagina