Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling Meststoffenwet

[Regeling vervallen per 01-01-2011.]
Geldend van 06-03-2010 t/m 31-12-2010

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 4 maart 2010, nr. 114375 houdende wijziging van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Gelet op besluit nr. 2010/65/EU van de Europese Commissie van 5 februari 2010 tot wijziging van Beschikking 2005/880/EG tot verlening van een door Nederland gevraagde derogatie op grond van Richtlijn 91/676/EEG van de Raad inzake de bescherming van water tegen verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen (PbEG L 35);

Gelet op de artikelen 9, tweede lid, 10, eerste lid, 12, derde lid, 13, tweede lid, 38 en 39, tweede lid, van de Meststoffenwet en de artikelen 5 en 70 van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet;

Besluit:

Artikel II

[Vervallen per 01-01-2011]

Artikel III

[Vervallen per 01-01-2011]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2010.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 4 maart 2010

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

G. Verburg

Terug naar begin van de pagina