Regeling subsidieplafonds Stimuleringfonds voor de Pers

[Regeling materieel uitgewerkt per 06-03-2012.]
Geldend van 06-03-2010 t/m heden

Regeling van het Stimuleringsfonds voor de Pers van 19 februari 2009, nr. 19215, tot vaststelling van subsidieplafonds voor het jaar 2010

Het Stimuleringsfonds voor de pers,

Handelende na overleg met de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

Gelet op artikel 8.16 van de Mediawet 2008;

Besluit:

Artikel 1. Subsidieverlening op grond van titel 8.2 van de Mediawet 2008

Voor subsidieverstrekking aan persorganen voor de activiteiten bedoeld in de artikelen 8.10, 8.11, 8.12, 8.13 en 8.14, is in 2010 een totaalbedrag van ten hoogste € 650.000 beschikbaar, waarvan ten hoogste € 550.000 in de vorm van een uitkering wordt verstrekt.

Artikel 2. Subsidieverlening op grond van titel 8.3 van de Mediawet 2008

Voor subsidieverstrekking op grond van titel 8.3 van de Mediawet 2008 voor het verrichten van onderzoek ten behoeve van de persbedrijfstak als geheel is in 2010 een bedrag van ten hoogste € 350.000 beschikbaar, waarvan ten hoogste € 300.000 in de vorm van een uitkering wordt verstrekt.

Artikel 3. Subsidieverstrekking op grond van de Tijdelijke subsidieregeling minderhedenbladen en journalistieke internet-informatieproducten

Artikel 4. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 5. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling subsidieplafonds Stimuleringfonds voor de Pers.

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 19 februari 2010

De

voorzitter van het Stimuleringsfonds voor de pers

,

G.W. Noomen

Terug naar begin van de pagina