Regeling uitvoering Besluit subsidies regionale investeringsprojecten 2000 (vaststelling subsidieplafond 2010)

[Regeling materieel uitgewerkt per 07-10-2014.]
Geldend van 04-03-2010 t/m heden

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 23 februari 2010, nr. WJZ / 10013091, houdende uitvoering van het Besluit subsidies regionale investeringsprojecten 2000 in verband met vaststelling subsidieplafond 2010

Artikel 1

Het subsidieplafond voor het in 2010 verlenen van subsidies krachtens het Besluit subsidies regionale investeringsprojecten 2000 op aanvragen om subsidie die vóór 1 januari 2010 zijn ingediend bedraagt € 13.751.000.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

Den Haag, 23 februari 2010

De

Minister

van Economische Zaken,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina