Wijzigingsbesluit Algemeen militair ambtenarenreglement, enz. (arbeidsvoorwaardenovereenkomst [...] 2010 en vaststelling eenmalige uitkering 2009)

[Regeling materieel uitgewerkt per 31-12-2012.]
Geraadpleegd op 20-07-2024.
Geldend van 01-02-2011 t/m heden

Besluit van 8 februari 2010 tot vaststelling van een eenmalige uitkering 2009 en tot wijziging van enige besluiten in het kader van de arbeidsvoorwaardenovereenkomst voor de sector Defensie over de periode 1 maart 2009 tot en met 28 februari 2010

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op voordracht van de Staatssecretaris van Defensie van 19 november 2009, nr. P/2009017614;

Gelet op artikel 125, eerste lid, onder a, c, d en e, van de Ambtenarenwet alsmede op de artikelen 12, onder a, g, h en m, en 12quinquies, onder a van de Militaire Ambtenarenwet 1931;

De Raad van State gehoord (advies van 16 december 2009, nr. WO7.09.0507/II);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Defensie van 2 februari 2010, nr. BS/20100000605;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 1. Toekenning van een eenmalige uitkering 2009 aan het defensiepersoneel

Artikel 1

 • 1 De volgende betrokkenen hebben aanspraak op een eenmalige uitkering 2009 ter grootte van 0,35% van het twaalfvoud van de voor hen geldende berekeningsbasis:

 • 2 De berekeningsbasis, bedoeld in het eerste lid, bedraagt:

  • a. voor de betrokkenen bedoeld in het eerste lid, onder a, de over de maand augustus van het jaar 2009 genoten bezoldiging volgens hetgeen daaronder wordt verstaan in het Inkomstenbesluit militairen;

  • b. voor de betrokkenen bedoeld in het eerste lid, onder b, één-twaalfde gedeelte van de over de periode 1 januari 2009 tot en met 31 augustus 2009 genoten bezoldiging volgens hetgeen daaronder wordt verstaan in het Inkomstenbesluit militairen;

  • c. voor de betrokkenen bedoeld in het eerste lid, onder c, het over de maand augustus van het jaar 2009 genoten salaris volgens hetgeen daaronder wordt verstaan in het Inkomstenbesluit burgerlijke ambtenaren defensie;

  • d. voor de betrokkenen bedoeld in het eerste lid, onder d, het over de maand augustus 2009 genoten wachtgeld, na toepassing van de krachtens het in het eerste lid, onder d, genoemde artikel 18, zesde lid geldende vermindering wegens inkomsten uit of in verband met arbeid of bedrijf;

  • e. voor de betrokkenen bedoeld in het eerste lid, onder e, de over de maand augustus 2009 genoten uitkering, na toepassing van de krachtens het Besluit uitkering wegens functioneel leeftijdsontslag burgerlijke ambtenaren defensie, geldende vermindering wegens inkomsten uit of in verband met arbeid of bedrijf;

  • f. voor de betrokkenen bedoeld in het eerste lid, onder f, één-achtste gedeelte van de over de periode 1 januari 2009 tot en met 31 augustus 2009 genoten suppletie na toepassing van de krachtens de Suppletieregeling gedeeltelijk arbeidsongeschikten sector Defensie geldende vermindering wegens inkomsten uit of in verband met arbeid of bedrijf.

 • 4 De eenmalige uitkering 2009 maakt voor de ambtenaar aangesteld in burgerlijke openbare dienst, alsmede voor de gewezen ambtenaar, die aanspraak heeft op deze uitkering, deel uit van de pensioengrondslag.

Hoofdstuk 2. Overige wijzigingen

Artikel 8

[Red: Wijzigt het Verplaatsingskostenbesluit burgerlijke ambtenaren defensie.]

Hoofdstuk 3. Slotbepalingen

Artikel 10. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst met dien verstande dat:

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 8 februari 2010

Beatrix

De Staatssecretaris van Defensie

,

J. G. de Vries

Uitgegeven de tweede maart 2010

De Minister van Justitie

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven