Besluit mandaat afgifte ICC

[Regeling vervallen per 01-01-2020.]
Geraadpleegd op 31-01-2023.
Geldend van 02-03-2010 t/m 31-12-2019

Besluit tot mandatering van de Stichting VAMEX ten aanzien van de afgifte van het ICC (Besluit mandaat afgifte ICC)

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 10:9, eerste lid, en 10:4, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht jo. artikel 7.25 van de Binnenvaartregeling;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

Aan de voorzitter van het bestuur van de Stichting VAMEX te Den Haag wordt mandaat verleend tot afgifte van het ICC.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

Aan de gemandateerde wordt machtiging verleend om handelingen te verrichten die verband houden met de afgifte van het ICC.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

De Directeur Maritieme Zaken van het Directoraat-Generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat is bevoegd om namens de staatssecretaris, met inachtneming van de artikelen 2 en 3, ten aanzien van de afgifte van het ICC per geval of in het algemeen instructies te geven. De gemandateerde oefent zijn bevoegdheden uit met inachtneming van deze instructies.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

  • 1 De gemandateerde kan ten aanzien van de aan hem op grond van dit besluit verleende bevoegdheden ondermandaat verlenen aan een of meer onder hem ressorterende functionarissen.

  • 2 De gemandateerde stelt de staatssecretaris onverwijld in kennis van een door hem verleend ondermandaat.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

De gemandateerde voert bij de hem gemandateerde bevoegdheid een ordentelijke en voor de Staatssecretaris transparante administratie en verschaft de staatssecretaris gevraagd en ongevraagd alle inlichtingen die betrekking hebben op de uitoefening van de hem toegekende bevoegdheid.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

De gemandateerde neemt geen beslissing op bezwaarschriften, ingediend tegen een krachtens zijn mandaat genomen besluit.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2010.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat afgifte ICC.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Verkeer en Waterstaat,

J.C. Huizinga-Heringa

Naar boven