Regeling maximering verzekering exportkredieten en investeringen 2010

[Regeling materieel uitgewerkt per 27-02-2012.]
[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 27-02-2010 t/m 31-12-2014

Regeling maximering verzekering exportkredieten en investeringen 2010

De Minister van Financiën, handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 6 van de Kaderwet financiële verstrekkingen Financiën;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

Het bedrag tot welk ten hoogste verplichtingen kunnen worden aangegaan op grond van het bepaalde in artikel 3, eerste lid, van de Kaderwet financiële verstrekkingen Financiën wordt voor 2010 vastgesteld op € 11.332.276.000,–.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

  • 1 Het bedrag tot welk ten hoogste verplichtingen kunnen worden aangegaan op grond van het bepaalde in artikel 3, tweede lid, van de Kaderwet financiële verstrekkingen Financiën wordt voor 2010 vastgesteld op:

    • a. € 45.378.000,– ten behoeve van ondernemingen waar minder dan 1000 werknemers werkzaam zijn;

    • b. € 408.402.000,– ten behoeve van andere dan de onder a genoemde ondernemingen.

  • 2 Indien op 1 november 2010 van het in het eerste lid, onder a, genoemde bedrag een deel resteert, wordt dat deel toegevoegd aan het bedrag dat beschikbaar is ten behoeve van de in het eerste lid, onder b, bedoelde ondernemingen.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2015]

Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling maximering verzekering exportkredieten en investeringen 2010.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2015]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot 1 januari 2010.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

W.J. Bos

Terug naar begin van de pagina