Besluit nadere vaststelling organisatie en taakverdeling AZ 2009

[Regeling vervallen per 30-07-2011 met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2011.]
Geldend van 29-04-2009 t/m 31-03-2011

Besluit van 9 februari 2010, nr. 3517055, nadere vaststelling organisatie en taakverdeling AZ 2009

I. Kabinet Minister-President

[Vervallen per 30-07-2011]

 • 1 In te stellen het Kabinet Minister-President.

 • 2 Het Kabinet Minister-President te belasten met:

  • a. Adviseren en ondersteunen van de minister-president bij de uitvoering van de hem opgedragen taken;

  • b. Verzorgen van het secretariaat van de Raad van Ministers, alsmede de secretariaten van de onderraden en dat van het SG-beraad;

  • c. Coördinatie van aangelegenheden met betrekking tot de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten.

II. Centrale Afdeling Personeel en Organisatie

[Vervallen per 30-07-2011]

 • 1 In te stellen een Centrale Afdeling Personeel en Organisatie.

 • 2 De Centrale Afdeling Personeel en Organisatie te belasten met:

  • a. Ontwikkelen van een departementaal personeels- en organisatiebeleid;

  • b. Informeren, adviseren en ondersteunen van het hoofd van het departement op personeels- en organisatiegebied;

  • c. Informeren, adviseren en ondersteunen van de directeuren en de lagere lijnchefs bij de uitvoering van hun taak;

  • d. Het ontwikkelen van het ARBO-beleid;

  • e. Informeren, adviseren en ondersteunen van individuele medewerkers.

III. Centrale Afdeling Financieel-Economische Zaken

[Vervallen per 30-07-2011]

 • 1 In te stellen een Centrale Afdeling Financieel-Economische Zaken.

 • 2 De Centrale Afdeling Financieel-Economische Zaken te belasten met de taken genoemd in het Koninklijk Besluit ‘taak centrale directies financieel economisch zaken bij de ministeries’ van 19 december 1991, waaronder:

  • a. Coördinatie van de totstandkoming van de departementale begroting en de meerjarencijfers;

  • b. Zorg dragen voor een ordelijke en controleerbare financiële infrastructuur;

  • c. Toezicht op de doelmatige en rechtmatige besteding van middelen;

  • d. Verzorgen van de centrale begrotings- en financiële administratie;

  • e. Adviseren en ondersteunen m.b.t. de financieel-economische en bedrijfseconomische aspecten van de bedrijfsvoering en de beheersing van de bedrijfsprocessen.

IV. Centrale Afdeling Facilitaire Zaken

[Vervallen per 30-07-2011]

 • 1 In te stellen de Centrale Afdeling Facilitaire Zaken.

 • 2 De Centrale Afdeling Facilitaire Zaken te belasten met:

  • a. Ontwikkelen, adviseren en ondersteunen van het facilitaire beleid;

  • b. Zorgdragen voor beveiliging, vervoer en verzorging van personen, documenten en berichten;

  • c. Het aanbieden, beheren en onderhouden van adequate huisvestingsfaciliteiten (gebouwen en werkplekken);

  • d. De organisatie van de bedrijfshulpverlening.

V. Centrale Afdeling Communicatietechnologie, Informatie- en Documentmanagement

[Vervallen per 30-07-2011]

 • 1 In te stellen de Centrale Afdeling Communicatietechnologie, Informatie- en Documentmanagement.

 • 2 De Centrale Afdeling Communicatietechnologie, Informatie- en Documentmanagement te belasten met:

  • a. Ontwikkelen, adviseren en ondersteunen van het informatie en communicatietechnologiebeleid;

  • b. Het adviseren en ondersteunen van het management bij de ontwikkeling en het onderhouden van ICT-projecten;

  • c. Het beheren en onderhouden van de ICT-infrastructuur;

  • d. Het ontwikkelen, adviseren en ondersteunen van het informatiebeveiligingsbeleid;

  • e. Het ondersteunen van de gebruikers en het verzorgen van de kantoorautomatisering en de telefonie.

VI. Dienst Publiek en Communicatie

[Vervallen per 30-07-2011]

De Dienst Publiek en Communicatie te belasten met de ondersteuning van de rijksoverheid bij het gezamenlijk verbeteren van de communicatie met publiek en professionals, in welk verband de navolgende taken in het bijzonder zijn te noemen:

 • a. Het ontwikkelen en onderhouden van gemeenschappelijke voorzieningen ten behoeve van de overheidsvoorlichting;

 • b. Het ondersteunen van onderdelen van de overheid bij het gezamenlijk verbeteren en uitvoeren van de communicatie met het publiek door het effectief en efficiënt inzetten van massamediale campagnes;

 • c. Het laten vervaardigen en distribueren van communicatiematerialen en het verzorgen van collectieve media-inkoop ten behoeve van de overheid;

 • d. Het ondersteunen van de rijksoverheid bij het gezamenlijk verbeteren van de kwaliteit van de communicatie en het ontwikkelen, verbinden en borgen van kennis;

 • e. Het ondersteunen van de rijksoverheid bij het gezamenlijk verbeteren van betrouwbare en toegankelijke publieksvoorlichting via telefoon, e-mail en Internet;

 • f. Het gebruik van zendtijd op radio en televisie zoals toegewezen aan de minister van Algemene Zaken op basis van de Mediawet ten behoeve van overheidsvoorlichting;

 • g. Consultatie en overleg inzake overheidsvoorlichting onder bijzondere omstandigheden.

VII. Bureau van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

[Vervallen per 30-07-2011]

Het Bureau van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid te belasten met de ondersteuning van de Raad en zijn leden bij de voorbereiding en totstandkoming van rapporten aan de regering, in welk verband de navolgende in het bijzonder zijn te noemen:

 • a. Uitvoeren van onderzoek op voor het raadswerk relevante gebieden, alsmede het begeleiden van extern onderzoek in opdracht van de Raad;

 • b. Onderhouden van contacten met voor het raadswerk relevante personen in bestuur en wetenschap;

 • c. Bevorderen van de doorwerking van rapporten in zowel de bestuurlijke als de wetenschappelijke sfeer;

 • d. Voorlichting en communicatie met betrekking tot de activiteiten van de Raad.

VIII. Intrekking, inwerkingtreding en bekendmaking

[Vervallen per 30-07-2011]

Het Besluit nadere vaststelling organisatie en taakverdeling AZ van 20 september 2000 wordt ingetrokken.

Dit besluit treedt in werking met ingang van 29 april 2009.

Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit nadere vaststelling organisatie en taakverdeling AZ 2009.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan de Algemene Rekenkamer, de secretaris-generaal, de in dit besluit genoemde functionarissen, de secretaris van het Departementaal Georganiseerd Overleg en de Ondernemingsraad.

De

Minister-President

,

Minister

van Algemene Zaken,

J.P. Balkenende

Terug naar begin van de pagina