Wijzigingswet Burgerlijk Wetboek (opneming verhuiskostenvergoeding bij renovatie)

Geraadpleegd op 19-07-2024.
Geldend van 27-02-2010 t/m heden

Wet van 4 februari 2010 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek (opneming verhuiskostenvergoeding bij renovatie)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is voor huurders die moeten verhuizen in verband met renovatie een verhuiskostenvergoeding in titel 4 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek op te nemen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

’s-Gravenhage, 4 februari 2010

Beatrix

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

DeMinistervoorWonen, Wijken en Integratie,

E. E. van der Laan

Uitgegeven de zesentwintigste februari 2010

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven