Tijdelijke vrijstelling ter bescherming van oosterse bladkolen tegen schimmelaantastingen

[Regeling vervallen per 27-06-2010.]
Geldend van 27-02-2010 t/m 26-06-2010

Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 19 februari 2010, nr. 115602, houdende tijdelijke vrijstelling op grond van artikel 38 Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden ter voorkoming van schimmelaantastingen in diverse koolsoorten (Tijdelijke vrijstelling ter bescherming van oosterse bladkolen tegen schimmelaantastingen)

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

In overeenstemming met de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Gelet op artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 27-06-2010]

Tijdelijke vrijstelling als bedoeld in artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden wordt verleend voor het gebruik van het gewasbeschermingsmiddel Rovral aquaflo (toelatingsnummer 8928 N) ter bescherming van Chinese en andere oosterse bladkolen tegen smet en andere aantastingen veroorzaakt door Alternaria, Rhizoctonia en grauwe schimmel (Botryotinia fuckeliana).

Artikel 2

[Vervallen per 27-06-2010]

De vrijstelling is slechts van toepassing indien de voorschriften en beperkingen die zijn opgenomen in de bijlage bij dit besluit, worden nageleefd.

Artikel 3

[Vervallen per 27-06-2010]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt 120 dagen na het tijdstip van inwerkingtreding.

Artikel 4

[Vervallen per 27-06-2010]

Dit besluit wordt aangehaald als: Tijdelijke vrijstelling ter bescherming van oosterse bladkolen tegen schimmelaantastingen.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 19 februari 2010

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

G. Verburg

Bijlage , bedoeld in artikel 2

[Vervallen per 27-06-2010]

Gebruiksvoorschriften

[Vervallen per 27-06-2010]

Bij het gebruik van het gewasbeschermingsmiddel Rovral aquaflo ter bescherming van Chinese en andere oosterse bladkolen (zoals amsoi, paksoi, choysum, tat soi, mibuna en mizuna) tegen smet, veroorzaakt door Alternaria, Rhizoctonia en grauwe schimmel (Botryotinia fuckeliana) worden de volgende voorschriften in acht genomen:

Toepassing

[Vervallen per 27-06-2010]

Toepassing van het middel is toegestaan in de bedekte teelt van Chinese kool en andere oosterse bladkolen.

Tijdstip behandeling

[Vervallen per 27-06-2010]

De eerste behandeling binnen 1 week na uitplanten uitvoeren (‘bij het aanslaan’).

Eventuele herhaling

[Vervallen per 27-06-2010]

Indien nodig de behandeling ten hoogste eenmaal herhalen. Het tijdsverloop tussen de eerste en de laatste behandeling bedraagt in dat geval ten minste 14 dagen.

Dosering

[Vervallen per 27-06-2010]

Dosering 1,5 liter gewasbeschermingsmiddel (aangemaakt volgens voorschrift) per hectare.

Wachttijd oogst

[Vervallen per 27-06-2010]

Ter vermijding van risico’s voor de gezondheid van de mens wordt na de laatste toepassing van het gewasbeschermingsmiddel ten minste 14 dagen gewacht, voordat de kolen worden geoogst.

Terug naar begin van de pagina