Besluit toekenning geweldsbevoegdheid buitengewoon opsporingsambtenaar Qbuzz 2010

[Regeling vervallen per 01-12-2010.]
Geldend van 26-05-2010 t/m 30-11-2010

Besluit van de Minister van Justitie van 16 februari 2010, nr. 5636530/Justis/10, houdende aanwijzing tot het toekennen van de geweldsbevoegdheid op grond van artikel 8, eerste en derde lid, van de Politiewet 1993 alsmede het toekennen van handboeien aan buitengewoon opsporingsambtenaren in dienst van Qbuzz

Artikel 1

[Vervallen per 01-12-2010]

In dit besluit wordt verstaan onder:

  • a. buitengewoon opsporingsambtenaar, de buitengewoon opsporingsambtenaar in dienstbetrekking werkzaam bij Qbuzz;

  • b. toezichthouder, de hoofdofficier van justitie van het arrondissementsparket Groningen;

  • c. direct toezichthouder, de korpschef van het Korps Landelijke Politiediensten.

Artikel 3

[Vervallen per 01-12-2010]

De directeur van Qbuzz stelt in overleg met de toezichthouder en de direct toezichthouder een instructie op, gebaseerd op de artikelen 17 en 18 van de Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke marechaussee en de buitengewoon opsporingsambtenaar.

De instructie dient aan iedere buitengewoon opsporingsambtenaar ter hand te worden gesteld. Over iedere melding betreffende geweldgebruik worden de toezichthouder en de direct toezichthouder zo spoedig mogelijk geïnformeerd.

Artikel 4

[Vervallen per 01-12-2010]

De directeur van Qbuzz verstrekt de toezichthouder en de direct toezichthouder overeenkomstig artikel 41, eerste lid, van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar alle door hen gewenste informatie en voert zo nodig en desgevraagd periodiek overleg met hen.

Artikel 5

[Vervallen per 01-12-2010]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 december 2010.

Artikel 6

[Vervallen per 01-12-2010]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit toekenning geweldsbevoegdheid buitengewoon opsporingsambtenaar Qbuzz 2010.

Dit besluit wordt met toelichting in de Staatscourant geplaatst.

Den Haag, 16 februari 2010

De

Minister

van Justitie,
namens deze:
de

teammanager BTR

,

P.W.C. Collard

Terug naar begin van de pagina