Beleidsregel handhaving splitsingsplannen

Geraadpleegd op 02-10-2022.
Geldend van 26-02-2010 t/m heden

Besluit van de Minister van Economische Zaken van 17 februari 2010, nr. WJZ/9222263, houdende vaststelling van beleidsregels met betrekking tot de handhaving van splitsingsplannen door de Raad van bestuur van de Nederlandse mededingingsautoriteit (Beleidsregel handhaving splitsingsplannen)

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op de artikelen 5d van de Mededingingswet en IXc, eerste en tweede lid, van de Wet van 23 november 2006 tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet in verband met nadere regels omtrent een onafhankelijk netbeheer;

Besluit:

Artikel 3

 • 1 In de balansvoorziening worden alleen toekomstige splitsingskosten opgenomen die verband houden met activiteiten of handelingen die reeds hebben plaatsgevonden.

 • 2 De verklaring van een onafhankelijke deskundige, bedoeld in artikel IXc, eerste of tweede lid, van de wet bevat dan tevens een verklaring omtrent:

  • a. de juistheid van de ten aanzien van de voor de balansvoorziening gehanteerde oorspronkelijke uitgangspunten;

  • b. de aannemelijkheid van gewijzigde uitgangspunten;

  • c. de wijze waarop gewijzigde uitgangspunten hebben geleid tot een aanpassing van de raming van de splitsingskosten en van de voor de geraamde splitsingskosten aangehouden balansvoorziening;

  • d. de juistheid van de nakomende splitsingskosten.

 • 3 De splitsingskosten die voortvloeien uit toekomstige activiteiten of handelingen worden opgenomen in een extracomptabel volgsysteem.

Deze beleidsregel zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 17 februari 2010

De

Minister

van Economische Zaken,

M.J.A. van der Hoeven

Naar boven