Besluit erkenningsvoorwaarden en analysemethoden laboratoria monitoring Vesiculaire varkensziekte (PVV) 2009

[Regeling vervallen per 22-06-2014 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2014.]
Geldend van 26-12-2009 t/m 31-12-2013

Besluit van het bestuur van het Productschap Vee en Vlees van 28 oktober 2009 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden voor laboratoria en de analysemethoden te hanteren bij het onderzoek naar Vesiculaire varkensziekte (Besluit erkenningsvoorwaarden en analysemethoden laboratoria monitoring Vesiculaire varkensziekte (PVV) 2009)

Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees,

Gelet op artikel 2, derde en vierde lid, van de Verordening monitoring Vesiculaire varkensziekte (PVV) 2009;

Besluit:

Artikel 2

[Vervallen per 22-06-2014]

 • 1 Een laboratorium komt in aanmerking voor een erkenning van het productschap indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • a. Het laboratorium is door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd volgens de norm NEN-EN-ISO-IEC-17025, met in de scope de in artikel 3 genoemde analysemethoden voor de bepaling van vesiculaire varkensziekte;

  • b. Voor laboratoria die in het buitenland zijn gevestigd, is geen erkenning van de Raad voor Accreditatie vereist, maar een gelijkwaardig accreditaat, afgegeven door de bevoegde dienst in het land van vestiging.

 • 2 De voorzitter erkent het laboratorium dat voldoet aan de in het vorige lid genoemde voorwaarden.

 • 3 De voorzitter kan de erkenning intrekken indien blijkt dat het laboratorium niet meer aan de erkenningsvoorwaarden voldoet.

Artikel 3

[Vervallen per 22-06-2014]

 • 1 De bloedmonsters worden geanalyseerd door middel van de Elisa-methode gericht op antistoffen tegen het SVD-virus.

 • 2 In aanvulling op het bepaalde in het eerste lid kan gebruik worden gemaakt van een andere analysemethode mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • a. de analysemethode is goedgekeurd door de voorzitter van het productschap;

  • b. een validatierapport kan worden overgelegd waaruit blijkt dat de specificiteit en de sensitiviteit van de alternatieve analysemethode minimaal dezelfde is als die van de in het eerste lid bedoelde analysemethode;

  • c. uit het validatierapport dient te blijken dat de resultaten via een vaste omrekeningsfactor vergelijkbaar gemaakt kunnen worden met de resultaten op basis van de in het eerste lid genoemde analysemethode.

Artikel 4

[Vervallen per 22-06-2014]

 • 1 Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit erkenningsvoorwaarden en analysemethoden laboratoria monitoring Vesiculaire varkensziekte (PVV) 2009.

 • 2 Dit besluit wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van publicatie.

Zoetermeer, 28 oktober 2009

S.W.A. Lak

voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris

Terug naar begin van de pagina