Instellingsbesluit Commissie Taskforce Stimulering Grootschalige Onderzoeksfaciliteiten

[Regeling vervallen per 31-12-2012.]
Geldend van 19-02-2010 t/m 30-12-2012

Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 februari 2010, nr. OWB/WG/184977, houdende instelling van de Commissie Taskforce Stimulering Grootschalige Onderzoeksfaciliteiten (Instellingsbesluit Commissie Taskforce Stimulering Grootschalige Onderzoeksfaciliteiten)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 31-12-2012]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. minister: Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

 • b. commissie: commissie als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2. Instelling en taak

[Vervallen per 31-12-2012]

 • 1 Er is een Commissie Taskforce Stimulering Grootschalige Onderzoeksfaciliteiten.

 • 2 De commissie heeft tot taak:

  • a. de implementatie van de Nederlandse Roadmap Grootschalige Onderzoeksfaciliteiten te stimuleren,

  • b. zonodig de minister te adviseren over alternatieve financieringsmogelijkheden voor grootschalige onderzoeksfaciliteiten.

Artikel 3. Instellingsduur

[Vervallen per 31-12-2012]

De commissie wordt ingesteld met ingang van 15 februari 2010.

Artikel 4. Informatieplicht

[Vervallen per 31-12-2012]

De commissie verstrekt aan de minister desgevraagd de door hem gewenste inlichtingen.

Artikel 5. Leden

[Vervallen per 31-12-2012]

 • 1 Tot leden van de commissie worden benoemd:

  • a. drs. W.G. van Velzen, tevens voorzitter,

  • b. J.G.M. Alders,

  • c. prof.dr. G.H. Blijham,

  • d. mw.dr. E.M.M. de Brabander-van den Berg,

  • e. dr. J.W.A. van Dijk,

  • f. prof.dr. J.J. Engelen,

  • g. prof.mr. P.F. van der Heijden,

  • h. drs. S. van Keulen

  • i. ir. J.H.J. Mengelers,

  • j. ir. P. Nabuurs ,

  • k. mw.drs. C. van Nieuwenhuizen,

  • l. mw. drs. M.A. Scheltema,

  • m. dr. Ir. A.W. Veenman,

  • n. prof.dr. F.A. van Vught.

 • 2 De commissie wordt bijgestaan door een secretaris. De secretaris is geen lid van de commissie.

 • 3 De benoeming geschiedt voor de duur van de commissie.

 • 4 Bij tussentijds vertrek van een lid kan de minister een ander lid benoemen.

Artikel 6. Werkwijze

[Vervallen per 31-12-2012]

 • 1 De commissie stelt haar eigen werkwijze vast.

 • 2 De commissie kan zich door andere personen doen bijstaan voor zover dat voor de vervulling van haar taak nodig is, waaronder, op persoonlijke titel, ambtelijke deskundigen.

Artikel 7. Vergoeding

[Vervallen per 31-12-2012]

 • 3 De vergoeding per vergadering van de voorzitter van de commissie bedraagt 130% van de hoogte van de vergoeding per vergadering die aan de andere leden van de commissie is toegekend.

 • 5 Twee of meer vergaderingen op dezelfde dag worden als één vergadering aangemerkt.

Artikel 8. Kosten van de commissie

[Vervallen per 31-12-2012]

 • 1 De kosten van de commissie komen, voor zover goedgekeurd, voor rekening van de minister. Onder kosten worden in ieder geval verstaan:

  • a. de kosten voor vergaderingen,

  • b. de kosten voor het inschakelen van externe deskundigheid en het laten verrichten van onderzoek, en

  • c. de kosten voor publicatie van rapportages.

 • 2 De commissie biedt zo spoedig mogelijk na haar instelling een begroting en een planning aan de minister aan.

Artikel 9. Verantwoording

[Vervallen per 31-12-2012]

De commissie biedt de minister minstens eenmaal per jaar een verslag aan waarin zij de door haar verrichte activiteiten en daarmee bereikte resultaten beschrijft.

Artikel 10. Openbaarmaking

[Vervallen per 31-12-2012]

Rapporten, notities, verslagen en andere producten welke door of namens de commissie worden vervaardigd, worden niet door de commissie openbaar gemaakt, maar uitsluitend aan de minister uitgebracht.

Artikel 11. Archiefbescheiden

[Vervallen per 31-12-2012]

De commissie draagt zo spoedig mogelijk na beëindiging van haar werkzaamheden of, zo de omstandigheden daartoe aanleiding geven, zoveel eerder, de bescheiden betreffende die werkzaamheden over aan het archief van de directie Concernondersteuning van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Artikel 12. Inwerkingtreding

[Vervallen per 31-12-2012]

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 februari 2010. Indien de Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 februari 2010, treedt het in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant, waarin het wordt geplaatst, en werkt het terug tot en met 1 februari 2010.

 • 2 Dit besluit vervalt met ingang van 31 december 2012.

Artikel 13. Citeertitel

[Vervallen per 31-12-2012]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Commissie Taskforce Stimulering Grootschalige Onderzoeksfaciliteiten.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

R.H.A. Plasterk

Terug naar begin van de pagina