Mandaatbesluit Nationaal Actieprogramma Diabetes

Geldend van 01-07-2011 t/m heden

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 10 februari 2010, nr. PG/OGZ 2984607, houdende verlening mandaat en machtiging aan de Nederlandse Diabetes Federatie ter uitvoering van subsidies in het kader van het Nationaal Actieprogramma Diabetes

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelezen de Overeenkomst inzake uitvoering van subsidies inzake het Nationaal Actieprogramma Diabetes van de Staat der Nederlanden met de Nederlandse Diabetes Federatie, statutair gevestigd te Amersfoort, in welke bescheiden de instemming, bedoeld in artikel 10:4 van de Algemene wet bestuursrecht, is vervat;

Gelet op artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. mandaat: bevoegdheid om in naam van de minister besluiten te nemen;

 • b. gemandateerde: degene aan wie mandaat is verleend;

 • c. machtiging: bevoegdheid om in naam van de Minister handelingen te verrichten die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

Artikel 2

Aan de directeur van de Nederlandse Diabetes Federatie, statutair gevestigd te Amersfoort, wordt mandaat en machtiging verleend met betrekking tot het verstrekken van de subsidies op grond van de Kaderregeling VWS-subsidies in het kader van het Nationaal Actieprogramma Diabetes.

Artikel 4

 • 1 De gemandateerde ondertekent een in mandaat genomen besluit en overige stukken met:

  ‘De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

  namens deze,

  de directeur van de Nederlandse Diabetes Federatie’,

  gevolgd door handtekening en naam.

 • 2 De gemandateerde plaatst onder een in mandaat genomen besluit de volgende bezwaarclausule:

  ‘Een belanghebbende kan tegen dit besluit bezwaar maken op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht. Dit kan door een bezwaarschrift in te dienen bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, t.a.v. Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag.

  De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken. De termijn vangt aan met ingang van de dag volgend op de dag waarop het besluit is gedagtekend.

  Het bezwaarschrift wordt ondertekend door de indiener en bevat:

  • de naam en het adres van de indiener,

  • de dagtekening,

  • een omschrijving van het bestreden besluit, bijvoorbeeld door vermelding van het zaaknummer, briefkenmerk en datum of door bijvoeging van een kopie van het besluit,

  • de gronden van het bezwaar.’

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 september 2009.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink

Terug naar begin van de pagina