Regeling vaststelling tenderperiode en subsidieplafond 2010 krachtens Subsidieregeling maatschappelijke organisaties en milieu 2009

[Regeling vervallen per 01-01-2012.]
Geldend van 18-02-2010 t/m 31-12-2011

Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 10 februari 2010, nr. BJZ2010003290, houdende vaststelling van een tenderperiode en subsidieplafond voor het jaar 2010 krachtens de Subsidieregeling maatschappelijke organisaties en milieu 2009

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 7 van de Subsidieregeling maatschappelijke organisaties en milieu 2009;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2012]

  • 2 Het subsidieplafond voor het verlenen van subsidies op aanvragen als bedoeld in het eerste lid, ontvangen in de in dat lid genoemde periode, wordt vastgesteld op € 3.000.000.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2012]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 10 februari 2010

De Minister van Volkhuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

,

J.M. Cramer

Terug naar begin van de pagina