Beleidsregel grensoverschrijdende werkzaamheden toegelaten instellingen volkshuisvesting

[Regeling vervallen per 01-07-2015.]
Geldend van 19-02-2010 t/m 30-06-2015

Beleidsregel van de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie van 16 februari 2010, nr. ABC2010005669, ter bepaling van de criteria aan de hand waarvan wordt beoordeeld welke grensoverschrijdende werkzaamheden van toegelaten instellingen in België en de Bondsrepubliek Duitsland in het belang van de volkshuisvesting zijn (Beleidsregel grensoverschrijdende werkzaamheden toegelaten instellingen volkshuisvesting)

De Minister voor Wonen, Wijken en Integratie,

Gelet op artikel 70, eerste lid, van de Woningwet,

Stelt de volgende beleidsregel vast:

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2015]

Uit artikel 70, eerste lid, van de Woningwet volgt dat een toegelaten instelling uitsluitend werkzaam mag zijn in het belang van de volkshuisvesting. Hiermee is bedoeld de volkshuisvesting ten behoeve van de Nederlandse woningmarkt, zijnde het belang van de volkshuisvesting van Nederland.

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2015]

  • 1 Toegelaten instellingen kunnen werkzaamheden verrichten in België en de Bondsrepubliek Duitsland, voor zover de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie daarvoor op een daartoe strekkende aanvraag tevoren toestemming heeft verleend.

  • 2 Toestemming wordt alleen verleend indien de werkzaamheden, wanneer deze in Nederland zouden worden verricht, toegestaan zouden zijn, en voorts de toegelaten instelling bij de aanvraag om toestemming aannemelijk maakt dat met de werkzaamheden het belang van de volkshuisvesting in Nederland, meer in het bijzonder in de regio waarin de toegelaten instelling feitelijk werkzaam is, wordt gediend.

  • 3 Van het dienen van het belang van de volkshuisvesting in Nederland met werkzaamheden als bedoeld in het eerste lid is slechts sprake bij werkzaamheden in, door de grens tussen Nederland en België of de Bondsrepubliek Duitsland doorsneden, aansluitende woongebieden waartussen sprake is van een natuurlijke uitwisseling van aldaar woonachtige personen. Bij de aanvraag om toestemming maakt de toegelaten instelling aannemelijk dat aan de eerste zin wordt voldaan. Voorts legt de toegelaten instelling bij die aanvraag de zienswijzen over van de gemeente waar de werkzaamheden zijn geprojecteerd alsmede van de Nederlandse gemeenten in het betrokken gebied.

Artikel 3

[Vervallen per 01-07-2015]

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel grensoverschrijdende werkzaamheden toegelaten instellingen volkshuisvesting.

Artikel 4

[Vervallen per 01-07-2015]

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze beleidsregel zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 16 februari 2010

De

Minister

voor Wonen, Wijken en Integratie,

E.E. van der Laan

Terug naar begin van de pagina