Regeling indicatieve vaststelling reikwijdte Dienstenwet

Geldend van 01-07-2021 t/m heden

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 10 februari 2010, nr. WJZ/9216044, houdende vaststelling van de eisen en vergunningstelsels die in ieder geval onder de reikwijdte van de Dienstenwet vallen (Regeling indicatieve vaststelling reikwijdte Dienstenwet)

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op richtlijn nr. 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 12 december 2006 betreffende diensten op de interne markt (PbEG L 376) en artikel 2, tweede lid, van de Dienstenwet;

Besluit:

Artikel 2

Artikel 4

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling indicatieve vaststelling reikwijdte Dienstenwet.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 10 februari 2010

De

Minister

van Economische Zaken,

M.J.A. van der Hoeven

Bijlage bedoeld in artikel 1

HOOFDSTUK 1. – VERGUNNINGSTELSELS EN EISEN VAN DE RIJKSOVERHEID

§ 1.1. – Vergunningstelsels van de Rijksoverheid

Regelgever

Naam regelgeving

Bepaling/artikel (nummer)

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Aansluitvoorwaarden Gas-LNB

artikel 3.5.2

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Aansluitvoorwaarden Gas-RNB

artikel 2.1.5

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Besluit experimenten decentrale elektriciteitsopwekking

artikelen 1, 2 en 7

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Besluit informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken

artikel 3, eerste lid

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Gaswet

artikelen 3.4.1 en 3.4.2

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Gaswet

artikel 66b, eerste en tweede lid

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Handelsregisterwet 2007

artikelen 9 tot en met 17 jo. artikelen 35 tot en met 41

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Handelsregisterwet 2007

artikel 18

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Handelsregisterwet 2007;

Handelsregisterbesluit 2008

artikelen 5 tot en met 8 jo. artikelen 9 tot en met 17 Handelsregisterwet 2007;

artikel 1 jo. artikelen 11 tot en met 32 en 35 tot en met 41 Handelsregisterbesluit 2008

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Meetcode Elektriciteit

artikelen 1.2 en 1.5

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Meetcode Elektriciteit

artikel 1.3

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Meetcode Elektriciteit

artikel 1.4

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Meetcode Elektriciteit

artikel 1.8

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Meetvoorwaarden Gas-RNB

artikelen 2.1 en 2.4

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Meetvoorwaarden Gas-RNB

artikel 2.2

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Mijnbouwbesluit

artikel 44

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Mijnbouwbesluit

artikel 45

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Mijnbouwbesluit

artikelen 94 tot en met 96

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Mijnbouwbesluit

artikelen 151 tot en met 153 jo. artikel 149

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Mijnbouwwet

artikel 1, onderdeel l, jo. artikel 25

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Mijnbouwwet

artikel 39 jo. artikelen 34 en 36

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Mijnbouwwet

artikel 40, tweede lid

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Rijksoctrooiwet 1995

artikel 23a

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Rijksoctrooiwet 1995

artikel 23b

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Systeemcode Elektriciteit

artikelen 3.2.1 tot en met 3.2.15

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Warmtewet

artikelen 9 en 10, eerste lid

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Warmtewet

artikel 10, vijfde lid

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken

artikel 2, derde lid, onderdeel a, jo. artikel 8

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken

artikel 3, eerste lid

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Wet ruimtevaartactiviteiten

artikel 3 jo. artikel 1 Besluit ongeleide satellieten

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Wet ruimtevaartactiviteiten

artikel 11, eerste en tweede lid jo. artikel 1 Besluit ongeleide satellieten

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Wet strategische diensten

artikelen 2, vierde lid, 3, derde lid, 4, derde tot en met het vijfde lid, 5, eerste en tweede lid, en 6

Ministerie van Financiën

Besluit toezicht accountantsorganisaties

artikelen 1 en 27

Ministerie van Financiën

Wet toezicht accountantsorganisaties

artikel 5

Ministerie van Financiën

Wet toezicht accountantsorganisaties

artikel 27

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Activiteitenbesluit milieubeheer

artikel 1.10

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Activiteitenbesluit milieubeheer

artikelen 3.20 en 4.80

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Activiteitenbesluit milieubeheer

artikel 4.18

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Besluit bodemkwaliteit en Regeling bodemkwaliteit

artikelen 9, 15, 38 en 40

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Besluit broeikasgassen Wms 2003

artikel 1, derde en vierde lid

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Besluit emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer A

artikel 30b, vijfde lid

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Besluit gefluoreerde broeikasgassen milieubeheer

artikel 4

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden

artikel 10

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Besluit in-, uit- en doorvoer van radioactieve afvalstoffen en bestraalde splijtstoffen

artikel 3, eerste lid

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Besluit inzamelen afvalstoffen

artikel 9, onderdeel a

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Besluit inzamelen afvalstoffen

artikel 9, onderdeel a jo. artikel 10

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Besluit inzamelen afvalstoffen

artikel 9 onderdeel b

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Besluit inzamelen afvalstoffen

artikel 9, onderdeel c

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen

artikel 21

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen

artikel 42, derde lid

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Besluit LPG-tankstations milieubeheer

voorschrift 1.2, bijlage I

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval

artikelen 3 en 4

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen

artikel 11h, derde lid

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming

Artikel 2.3, eerste en derde lid

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming

Artikel 7.23

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming

Artikel 7.15, tweede lid

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming

Artikel 5.9, derde lid

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming

Artikelen 3.5 jo. 3.8; 3.9 jo. 3.10

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming

Artikel 7.13, eerste lid

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming

Artikel 7.17. tweede lid

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming

Artikel 11.7

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming

Artikel 10.6, vijfde, zesde en zevende lid

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

BRL SIKB 2000 Veldwerk voor milieuhygiënisch bodemonderzoek

hoofdstuk 4

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

BRL SIKB 6000 Beoordelingsrichtlijn milieukundige begeleiding en evaluatie van bodemsanering

hoofdstuk 4

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

BRL SIKB 7000 Uitvoering van bodemsaneringen

hoofdstuk 4

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

BRL 7500 Bewerken van grond

hoofdstuk 4

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Kernenergiewet

artikel 15

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Kernenergiewet

artikel 22, vierde lid, en 33, vierde lid

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Kernenergiewet

artikel 29, eerste lid

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Productenregeling Asbest

artikel 2

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer

artikel 3.14

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Regeling gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen

artikelen 2, 4, 5, 6, tweede lid, 9, tweede lid, onder a.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Regeling geluidemissie buitenmaterieel

artikel 5, eerste, tweede en vierde lid

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Regeling nucleaire drukapparatuur

artikel 3

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Regeling nucleaire drukapparatuur

artikel 6 en 8

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Regeling verkeersregelaars 2009

artikel 2, onderdelen a en b

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Regeling verkeersregelaars 2009

artikelen 3, 4, 5, 6 en 14

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Regeling verkeersregelaars 2009

artikel 5

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Regeling verkeersregelaars 2009

artikel 6

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Regeling verkeersregelaars 2009

artikel 7

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Regeling verkeersregelaars 2009

artikel 8

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Stortbesluit bodembescherming

artikel 10

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Uitvoeringsregeling gefluoreerde broeikasgassen en gereguleerde stoffen milieubeheer

artikelen 2 en 18

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Vrijstellingsregeling waterige fracties en reinigingswater 1998

artikel 8, eerste lid

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Vuurwerkbesluit

artikelen 3.3.2 en 3.3.3

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Vuurwerkbesluit

artikel 3.3.2, derde lid, en 3.3.4

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Vuurwerkbesluit

bijlage 1, voorschrift 5.2 en bijlage 2, voorschrift 1.5

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Vuurwerkbesluit

bijlage 1, voorschrift 5.3 en bijlage 2, voorschrift 1.6

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Waterbesluit

artikel 6.10

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Waterbesluit

artikelen 6.13 en 6.14

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Waterwet

artikel 6.4

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Waterwet;

Waterbesluit

artikel 6.2 Waterwet

jo. artikelen 6.2 tot en met 6.6 Waterbesluit

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Waterwet;

Waterbesluit

artikel 6.3 Waterwet

jo. artikelen 6.8, eerste lid, en 6.9, eerste lid, Waterbesluit

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

artikel 2.1, eerste lid, onder d en e

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Wet bescherming Antarctica en Besluit bescherming Antarctica

artikel 8, eerste lid

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Wet explosieven voor civiel gebruik

artikelen 5 en 6

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Wet explosieven voor civiel gebruik

artikelen 10, 11 en 15

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Wet explosieven voor civiel gebruik

artikelen 17 tot en met 19

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden

artikel 10

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Advocatenwet

artikel 2, eerste lid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Advocatenwet

artikel 2 tweede lid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Advocatenwet

artikelen 2, tweede lid, en 2a, vijfde lid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Advocatenwet

artikelen 9a, 9aa en 9b

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Advocatenwet

artikel 12, eerste en vierde lid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Advocatenwet

artikelen 16g tot en met 16k

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Besluit DNA-onderzoek in strafzaken

artikel 7, eerste en tweede lid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus

artikelen 23b tot en met 23k

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Wet beëdigde tolken en vertalers

artikelen 2, 3, 4 en 5

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Wet op de kansspelen

artikelen 30h, 30i en 30t

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Wet op de kansspelen;

Speelautomatenbesluit 2000;

Speelautomatenregeling

artikelen 30h, 30i en 30t Wet op de kansspelen;

artikelen 6 en 7 jo. artikelen 4 en 9 tot en met 13 en 16 Speelautomatenbesluit 2000;

artikelen 3 en 4 Speelautomatenregeling

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus

artikelen 2, 4, 3b en 14

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus

artikel 5, vierde lid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus

artikel 7, eerste lid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus

artikel 7, tweede lid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus

artikel 9, derde lid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus

artikel 10, eerste jo. vijfde lid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus;

Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus

artikel 6 Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus

artikel 20, eerste en tweede lid, Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Wet wapens en munitie

artikel 14, eerste lid

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Besluit eisen dierlijk sperma en spermawincentra

artikelen 2, 3 en 9

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Besluit gebruik meststoffen

artikel 4b

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Besluit gebruik Sera en entstoffen

artikel 2

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Besluit gebruik Sera en entstoffen

artikel 3

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Dierproevenbesluit

artikel 6

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Dierproevenbesluit

artikel 9, eerste lid

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Dierproevenregeling

artikel 2, derde lid

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Wet dieren;

Regeling diergeneesmiddelen

artikel 2.19, eerste lid, Wet dieren;

artikelen 2.1 en 2.2 en Bijlage 9 Regeling diergeneesmiddelen

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Gezondheids- en welzijnswet voor dieren

artikel 40, eerste lid

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Gezondheids- en welzijnswet voor dieren

artikel 41, eerste lid

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Gezondheids- en welzijnswet voor dieren

artikel 61 jo. artikel 107

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Gezondheids- en welzijnswet voor dieren

artikel 81f

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Gezondheids- en welzijnswet voor dieren

artikel 107

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Meststoffenwet

artikel 27, tweede lid

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Regeling erkenning en aanwijzing veterinaire laboratoria

artikelen 2 en 3.1

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Regeling erkenning en aanwijzing veterinaire laboratoria

artikel 6.1

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Regeling houders van dieren

Artikel 5.2

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten en zoönosen en TSE’s

artikelen 18, 21, 22, 23 en 25

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten en zoönosen en TSE’s

artikelen 18, 21, 22, 23 en 26

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten en zoönosen en TSE’s

artikelen 59 tot en met 62 en bijlage 9a

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten en zoönosen en TSE’s;

Regeling tijdelijke maatregelen dierziekten

artikelen 44, 45, en 46 Regeling preventie, bestrijding en monitoring besmettelijke dierziekten en zoönosen en TSE’s;

artikelen 2.5, eerste lid, tweede lid, onderdeel a, en derde lid, Regeling tijdelijke maatregelen dierziekten

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Besluit dierlijke producten

Artikel 2.5

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Uitvoeringsregeling Meststoffenwet

artikelen 27, eerste en tweede lid, en 125

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Uitvoeringsregeling Meststoffenwet

artikelen 32, tweede lid, 33, eerste lid, en 125

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Uitvoeringsregeling Meststoffenwet

artikelen 77 en 80, eerste lid jo. artikelen 81, derde lid, en 125

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Uitvoeringsregeling Meststoffenwet

artikelen 78c, 78d, 78e, 78f, 78g, 80a, 80b, 80c, 80d, 80e

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Uitvoeringsregeling Visserij

artikelen 87a, 87b en 87c

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Wet dieren

artikel 2.23

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Wet natuurbescherming;

Besluit natuurbescherming;

Regeling natuurbescherming

artikelen 3.20, 3.21, 3.22 en 3.23 Wet natuurbescherming;

artikelen 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 2.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22 en 3.23 Besluit natuurbescherming;

artikelen 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12 en 3.13 Regeling natuurbescherming

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Wet natuurbescherming;

Besluit natuurbescherming;

Regeling natuurbescherming

artikelen 3.6 en 3.38, eerste lid Wet natuurbescherming;

artikelen 3.24, 3.27 en 3.28 Besluit natuurbescherming;

artikelen 3.19, 3.20, 3.24, 3.25 en 3.26 Regeling natuurbescherming

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Wet natuurbescherming;

Besluit natuurbescherming;

Regeling natuurbescherming

artikel 3.38, eerste lid Wet natuurbescherming;

artikel 3.26 Besluit natuurbescherming;

artikelen 3.18 en 3.23 Regeling natuurbescherming

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten en zoönosen en TSE’s

artikelen 21, zesde lid, 23, eerste lid, onderdeel c en 24, eerste lid, onderdeel c

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Monumentenwet 1988

artikel 45

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

artikelen 1.12 en 1.12a

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

artikel 6.9 jo. artikel 1.11

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Wet kinderopvang

artikelen 1.45, 1.47, 1.49, 1.50, 1.51, 1.55 en 1.56

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Wet kinderopvang

artikelen 1.48 en 1.48a

     
     

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Alcoholwet

artikel 3

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Alcoholwet

artikel 35

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen en nadere regels attractie en speeltoestellen

artikelen 8, 10, 11, 12, 13 en 19, eerste lid, onderdeel a

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen en nadere regels attractie en speeltoestellen

artikelen 8, 10, 11, 12, 13 en 19, eerste lid, onderdeel b

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Warenwetbesluit persoonlijke beschermingsmiddelen

artikel 6d, eerste lid, onderdeel b

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Warenwet;

Warenwetbesluit tatoeëren en piercen

artikel 24 Warenwet;

artikelen 3, 6 en 9 Warenwetbesluit tatoeëren en piercen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wet op de dierproeven

artikel 2

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wet op de dierproeven

artikelen 10, 10b, 10d, 10e, 11 en 16 Wet op de dierproeven

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wet op de dierproeven

artikelen 10a, 10c, en 18a tot en met 18g

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wet op de dierproeven

artikel 11a

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wet op de dierproeven

artikelen 12, 13, 15 en 16

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wet op de dierproeven

artikel 9

§ 1.2. – Eisen van de Rijksoverheid

Regelgever

Naam regelgeving

Bepaling/artikel (nummer)

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Besluit huurprijzen woonruimte

artikelen 5 en 12

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bouwbesluit 2012

n.v.t.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte

artikelen 2 tot en met 6

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte

artikel 10

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen

artikel 5

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Besluit houdende conformiteitsbeoordeling van vaste biomassa voor energietoepassingen

artikelen 2 en 10

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Besluit informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken

artikel 2, eerste, tweede en derde lid, jo. artikel 5, eerste tot en met zesde lid

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Besluit informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken

artikel 7, eerste en derde lid

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Besluit informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken

artikel 7, vierde lid

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Besluit informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken

artikel 7, zesde lid

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Besluit informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken

artikel 7, zevende lid

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Besluit tot vaststelling meettarieven elektriciteit 2008

punt 7

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Elektriciteitswet

artikel 16c, derde lid

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Financiële regeling handelsregister 2014

artikel 2

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Gaswet

artikel 66b, tweede, vierde en vijfde lid

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Gaswet

artikelen 80a en 81e

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Handelsregisterwet

artikel 19

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Meetcode Elektriciteit

artikel 5.1

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Meetvoorwaarden Gas-RNB

artikelen 3.1 tot en met 3.6 en bijlage 1

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Mijnbouwbesluit

artikelen 4 en 5

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Mijnbouwbesluit

artikel 23, eerste lid

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Mijnbouwbesluit

artikelen 26 en 27

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Mijnbouwbesluit

artikelen 35, tweede en derde lid, 39 en 40

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Mijnbouwbesluit

artikel 46 tot en met 54 en 57 tot en met 66

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Mijnbouwbesluit

artikelen 66 en 67

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Mijnbouwbesluit

artikelen 108 tot en met 119

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Mijnbouwregeling

artikelen 2.2.1 tot en met 2.2.4

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Mijnbouwwet

artikel 33

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Mijnbouwwet

artikel 41

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Postregeling 2009

artikelen 17a en 17b

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Regeling universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen

artikel 3.2g, eerste lid, onderdeel b, en tweede lid

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Regeling vergoedingen Kamer van Koophandel 2015

artikel 2, eerste lid

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Systeemcode Elektriciteit

artikel 3.1.5

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Systeemcode Elektriciteit

artikel 3.1.10

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Warmteregeling

artikelen 3c, 3d en 3e en 7b

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Warmtewet

artikel 2, eerste tot en met zevende lid jo artikel 5, eerste lid

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Warmtewet

artikel 4, eerste en tweede lid

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Warmtewet

artikel 6, eerste lid jo artikel 5 Warmtebesluit

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Warmtewet

artikel 8, eerste tot en met zesde lid

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Warmtewet

artikel 8a, eerste tot en met zevende lid en negende en tiende lid

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Warmtewet

artikelen 9 en 10, eerste lid

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Warmtewet

artikel 12, eerste lid

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Warmtewet

artikel 12, tweede lid

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Warmtewet

artikel 12, derde lid

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Warmtewet

artikel 12a, eerste lid

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Warmtewet

artikel 12b, eerste lid

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Warmtewet

artikel 12b, zesde lid

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken

artikel 2, tweede lid

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken

artikel 3, eerste lid

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken

artikel 6, tweede lid

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken

artikel 11

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken

artikel 15, eerste lid

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken

artikel 17, eerste lid

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken

artikel 18

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken

artikel 19, eerste lid

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken

artikel 19, derde lid

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken

artikel 20, eerste lid

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken

artikel 20, derde lid

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Wet ruimtevaartactiviteiten

artikel 10, eerste en tweede lid jo. artikel 1 Besluit ongeleide satellieten

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

AP04- Accreditatieprogramma Bouwstoffenbesluit

AP 04 (5.38)

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Asbestverwijderingsbesluit 2005

artikel 6, eerste lid

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

AS SIKB 3000 Accreditatieschema Laboratoriumanalyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek

n.v.t.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

AS SIKB 3000 Accreditatieschema Laboratoriumanalyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek

hoofdstuk 3

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Activiteitenbesluit milieubeheer

artikelen 2.3 en 2.8

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Activiteitenbesluit milieubeheer

artikel 3.15

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Besluit bodemkwaliteit

artikel 28, eerste lid, onderdeel d, en derde lid

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Besluit bodemkwaliteit en Regeling bodemkwaliteit

artikel 17

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Besluit bodemkwaliteit en Regeling bodemkwaliteit

artikel 18

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Besluit bodemkwaliteit en Regeling bodemkwaliteit

artikelen 18, 25, 29 Besluit bodemkwaliteit;

artikel 2.7 en bijlage Regeling bodemkwaliteit

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Besluit bodemkwaliteit en Regeling bodemkwaliteit

artikel 19 en 20 besluit bodemkwaliteit;

artikel 2.6 Regeling bodemkwaliteit

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Besluit bodemkwaliteit en Regeling bodemkwaliteit

artikel 32 en 42

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Besluit detectie radioactief besmet schroot

artikel 6

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Besluit emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer A

artikel 30b, tweede lid

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Besluit emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer A

artikel 30b, zesde lid

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Besluit handel in emissierechten

artikelen 12

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Besluit inzamelen afvalstoffen

artikel 2 tot en met 7

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Besluit inzamelen afvalstoffen

artikel 9, onderdeel a

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Besluit inzamelen afvalstoffen

artikel 9, onderdeel b

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Besluit inzamelen afvalstoffen

artikel 9, onderdeel c

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Besluit LPG-tankstations milieubeheer

voorschrift 2.1 en 2.4, bijlage I

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Besluit LPG-tankstations milieubeheer

voorschrift 2.3, 2.5 en 2.6, bijlage I

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Besluit LPG-tankstations milieubeheer

voorschrift 3.2 en 3.3, bijlage I

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke stoffen (1.29)

artikelen 2 tot en met 7

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval

artikelen 3 en 4

 

Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming

 

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming

Artikel 4.2

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Besluit van 15 maart 2012 houdende wijziging van het Vuurwerkbesluit en enkele andere algemene maatregelen van bestuur

voorschriften 5.2, 5.3 en 5.7 van bijlage 1, onderdeel B, en voorschriften 1.5, 1.6 en 1.15 van bijlage 2

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

BRL K903/07 (Installatie ondergrondse en bovengrondse tanks)

n.v.t.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

BRL K903/07 (Installatie ondergrondse en bovengrondse tanks)

paragraaf 4.4

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

BRL SIKB 1000 Monsterneming voor partijkeuringen Bouwstoffenbesluit

n.v.t.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

BRL SIKB 1000 Monsterneming voor partijkeuringen Bouwstoffenbesluit

paragraaf 3.3

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

BRL SIKB 1000 Monsterneming voor partijkeuringen Bouwstoffenbesluit

paragrafen 3.11 tot en met 3.14

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

BRL SIKB 1000 Monsterneming voor partijkeuringen Bouwstoffenbesluit

hoofdstuk 4

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

BRL SIKB 2000 Veldwerk voor milieuhygiënisch bodemonderzoek

n.v.t.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

BRL SIKB 2000 Veldwerk voor milieuhygiënisch bodemonderzoek

hoofdstuk 3

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

BRL SIKB 2000 Veldwerk voor milieuhygiënisch bodemonderzoek

paragrafen 3.11 tot en met 3.14

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

BRL SIKB 6000 Beoordelingsrichtlijn milieukundige begeleiding en evaluatie van bodemsanering

n.v.t.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

BRL SIKB 6000 Beoordelingsrichtlijn milieukundige begeleiding en evaluatie van bodemsanering

hoofdstuk 3

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

BRL SIKB 7000 Uitvoering van bodemsaneringen

n.v.t.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

BRL SIKB 7000 Uitvoering van bodemsaneringen

hoofdstuk 3

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

BRL 2319, 62, 71, 72 Aanleg van vloeistofdichte voorzieningen

n.v.t.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

BRL 2319, 62, 71, 72 Aanleg van vloeistofdichte voorzieningen

paragraaf 4.4

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

BRL 2319, 62, 71, 72 Aanleg van vloeistofdichte voorzieningen

hoofdstuk 6

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

BRL 7500 Bewerken van grond

n.v.t.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

BRL 7500 Bewerken van grond

hoofdstuk 3

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

BRL 7500 Bewerken van grond

paragraaf 3.1

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

CUR/PBV-Aanbeveling 44

CUR/PBV-Aanbeveling 44

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Kernenergiewet

artikel 28

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Regeling aanpassing voertuigen

n.v.t.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Regeling aanvraag erkenning en onkostenvergoeding goedkeuring Wet explosieven voor civiel gebruik

artikelen 19, eerste lid, onderdelen a en b, en 32

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Regeling acceptatie afvalstoffen op stortplaatsen

artikelen 22 tot en met 29 en 30

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Activiteitenregeling milieubeheer

artikel 2.2

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Activiteitenregeling milieubeheer

artikel 3.9

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Activiteitenregeling milieubeheer

artikel 3.10

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Activiteitenregeling milieubeheer

artikel 3.13

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Regeling beoordeling reinigbaarheid grond 2006

hoofdstuk 2

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Regeling bepalingsmethoden organisch-halogeengehalte van brandstoffen

artikel 2 en bijlage B, onderdeel 2

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Regeling bodemkwaliteit

artikelen 3.1.1 tot en met 3.2.3, 3.3.1, 3.3.2, 3.9.10, 4.1.1 en 4.3.4

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Regeling detectie radioactief besmet schroot

artikel 4

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Regeling detectie radioactief besmet schroot

artikel 4 en bijlage

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Regeling detectie radioactief besmet schroot

artikel 5

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Regeling externe veiligheid inrichtingen

artikel 7 jo. artikel 1

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Regeling gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen

artikelen 6, 8, 9, 10 en 11

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Regeling geluidemissie buitenmaterieel

artikel 5, eerste, tweede en vierde lid

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Regeling houdende wijziging van de Regeling melden bedrijfafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen

artikelen 6b, 6c en 6e

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Regeling lekdichtheidsvoorschriften koelinstallaties op schepen

artikelen 1 tot en met 3

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Regeling meetmethoden emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer A 2005

artikel 1 tot en met 28

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Regeling melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen (1.72)

artikel 2, eerste lid

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Regeling melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen (1.72)

artikel 2, tweede lid

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Regeling melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen (1.72)

artikel 3, eerste lid

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Regeling melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen (1.72)

artikel 3, tweede lid

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Regeling melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen (1.72)

artikel 3, derde, vierde en vijfde lid

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Regeling niet-reinigbaar straalgrit

artikel 3 en bijlage

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Regeling nucleaire drukapparatuur

artikel 4

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Regeling stortplaatsen voor baggerspecie op land

artikel 17

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Regeling uniforme saneringen

artikel 1.5

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Regeling uniforme saneringen

hoofdstukken 3 en 4

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Regeling verwijdering PCB's

artikel 5.1

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Richtlijn decontaminatie apparatuur ziekenhuisafval

n.v.t.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Stortbesluit bodembescherming

artikel 13

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Uitvoeringsregeling gefluoreerde broeikasgassen en gereguleerde stoffen milieubeheer

artikelen 2 en 18

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Uitvoeringsregeling Stortbesluit bodembescherming

artikelen 3, 10 en 14a

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Vrijstellingsregeling waterige fracties en reinigingswater

artikel 8, derde lid

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Vrijstellingsregeling waterige fracties en reinigingswater 1998

artikel 9

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Vuurwerkbesluit

artikel 3.3.6

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Wet explosieven voor civiel gebruik

artikel 21

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Wet inburgering;

Regeling inburgering

artikelen 1, eerste lid, onderdeel j, en 9 Wet inburgering;

artikel 1.2 Regeling inburgering:

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Wet milieubeheer

artikel 16.14

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Wet milieubeheer

artikel 16.49, tweede lid, jo. artikel 16.14

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Advocatenwet

artikel 12, tweede lid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen

artikelen 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 en 2.5

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Uitvoeringswet verdrag biologische wapens

artikelen 2, eerste en derde lid, 3 en 4

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Wet beëdigde tolken en vertalers;

Besluit beëdigde tolken en vertalers

artikelen 8, 12, 15, 30, 31, 33 en 36 Wet beëdigde tolken en vertalers;

artikel 11 Besluit beëdigde tolken en vertalers

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken

artikel 2, tweede lid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken

artikel 3, eerste lid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Wet op de kansspelen;

Speelautomatenbesluit 2000;

Speelautomatenregeling

artikelen 30h, 30i en 30t Wet op de kansspelen;

artikelen 6, 7 jo. 4, 8 tot en met 13 en 16 Speelautomatenbesluit 2000

artikelen 3 en 4 Speelautomatenregeling

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus

artikel 3.6

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus

artikel 9, achtste lid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus

artikel 18

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus;

Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus

artikel 6, onderdelen b, c en j Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus;

artikel 20 Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Wet wapens en munitie

artikelen 4, 6, 7, 9, eerste lid, en 13

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Wet wapens en munitie

artikelen 6, 7 en 13

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Wet wapens en munitie;

Regeling wapens en munitie

artikelen 6, 7, 9, eerste, tweede, derde en vijfde lid, 10 en 12 Wet wapens en munitie;

artikelen 8, 8a, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 en 48 Regeling wapens en munitie

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Besluit dierlijke producten

artikelen 2.3 en 2.4

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Besluit dierlijke producten

artikelen 3.3, 3.4 en 3.5

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Besluit eisen dierlijk sperma en spermawincentra

artikelen 8 en 10

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Besluit houders van dieren

artikelen 3.6 tot en met 3.14

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Besluit houders van dieren

artikelen 3.16 tot en met 3.18

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Besluit houders van dieren

artikelen 3.20 tot en met 3.23

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Besluit houders van dieren

artikelen 4.10

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Besluit houders van dieren

artikelen 4.14

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Besluit houders van dieren

artikelen 5.5, 5.5a en 5.5b

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Besluit houders van dieren

artikelen 5.6, 5.7, 5.8 en 5.9

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Dierproevenbesluit

artikel 7, eerste lid, aanhef en sub f

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Dierproevenbesluit

artikel 7, tweede lid

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Regeling diergeneeskundigen

artikelen 3.5 en 4.10

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Regeling erkenning en aanwijzing veterinaire laboratoria

artikelen 14, 15, derde lid, en 16

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Regeling houders van dieren

artikel 9.1

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Regeling preventie, bestrijding, monitoring van besmettelijke dierziekten en zoönosen en TSE’s

artikelen 19 en 20

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Reglement voor de binnenvisserij 1985

artikel 10a

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Reglement voor de zee- en kustvisserij 1977

artikel 5

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Uitvoeringsregeling Meststoffenwet

artikel 27

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Uitvoeringsregeling Meststoffenwet

artikel 81, eerste lid

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Alcoholwet

artikelen 12 tot en met 25

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Alcoholwet;

artikel 10 Alcoholwet;

artikel 1.2 Alcoholregeling

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Alcoholwet;

Alcoholbesluit

artikel 8, vierde lid, Alcoholwet;

artikelen 4.1 en 4.2 Alcoholbesluit

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Regeling tabaksreclame in of aan tabaksspeciaalzaken en tabaksverkooppunten

artikelen 1 tot en met 5

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen en nadere regels attractie en speeltoestellen

artikel 3a, 15, 16 en 20

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen en nadere regels attractie en speeltoestellen

artikelen 8, 10, 11, 12, 13, 19, eerste lid, onderdeel a

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Warenwetbesluit machines

artikel 6g, eerste lid, onderdeel a

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Warenwetbesluit machines;

Warenwetregeling machines

artikel 6g Warenwetbesluit machines;

artikel 2b Warenwetregeling machines

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Warenwetbesluit persoonlijke beschermingsmiddelen

artikel 6d, eerste lid, onderdeel a

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Warenwetregeling

artikel 4

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Warenwetregeling persoonlijke beschermingsmiddelen

artikel 3

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wet op de dierproeven

artikelen 9 en 14

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wet publieke gezondheid

artikelen 38 en 51 tot en met 55

HOOFDSTUK 2. – VERGUNNINGSTELSELS EN EISEN VAN PROVINCIES

§ 2.1. – Vergunningstelsels van Provincies

Regelgever

Naam regelgeving

Bepaling/artikel (nummer)

Drenthe

Provinciale omgevingsverordening Drenthe

artikel 5.3

Flevoland

Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland

hoofdstuk 9, onderdeel wegen en vaarwegen

Friesland

Provinciale milieuverordening Fryslân

artikel 4.6.3 en hoofdstuk 4

Friesland

Provinciale milieuverordening Fryslân

titel 5.4

Friesland

Vaarwegenverordening Friesland

artikel 19

Friesland

Wadloopverordening 1996

artikelen 5 en 6

Friesland

Wegenverordening provincie Fryslân

artikel 3, tweede lid

Gelderland

Provinciale milieuverordening Gelderland

bijlage 10B, artikel 5.5.1

Groningen

Kanalenreglement Groningen

artikel 4

Groningen

Omgevingsprovincie Provincie Groningen 2009

artikelen 1.2 jo 2.5

Groningen

Omgevingsverordening Provincie Groningen 2009

artikel 1.2 jo. 2.5

Groningen

Omgevingsverordening Provincie Groningen 2009

artikelen 2.13 jo Bijlage 7

Groningen

Omgevingsverordening Provincie Groningen 2009

artikelen 2.19, 2.20 en 2.21

Groningen

Wadloopverordening Provincie Groningen 1996

n.v.t.

Groningen

Wegenreglement der Provincie Groningen

artikelen 8.1.a

Groningen

Wegenreglement der Provincie Groningen

artikelen 8.1.b tot en met d en 9.1

Groningen

Wegenreglement der Provincie Groningen

artikelen 11.1.b, 11.1.d, 11.1l.h, 11.1l.k, en 11.1.l

Limburg

Omgevingsverordening Limburg

artikelen 2.18 tot en met 2.20

Limburg

Omgevingsverordening Limburg

artikel 2.20 tot en met 2.23

Limburg

Omgevingsverordening Limburg

artikelen 3.15 tot en met 3.17

Limburg

Omgevingsverordening Limburg

artikel 4.2

Limburg

Omgevingsverordening Limburg

artikel 5.1

Limburg

Omgevingsverordening Limburg

artikel 5.3

Noord-Brabant

Beleidsregels grenzen aan gedogen provincie Noord-Brabant

artikel 2

Noord-Brabant

Beleidsregels grenzen aan gedogen provincie Noord-Brabant

artikel 4

Noord-Brabant

Provinciale Milieuverordening 2010

artikelen 4.2.2, 4.3.1, 4.4.1, tot en met 4.4.12

Noord-Brabant

Provinciale Milieuverordening 2010

artikel 5.1.5.3, vijfde lid

Noord-Holland

Landschapsverordening Noord-Holland 2010

hoofdstuk 2, artikel 5

Noord-Holland

Provinciale Milieuverordening Noord-Holland tranche 7

titel 2

Noord-Holland

Provinciale Milieuverordening Noord-Holland

artikelen 5.1.1, 5.4.1, 5.4.2 en 5.5.2

Noord-Holland

Wadloopverordening Noord-Holland 1996

artikelen 4, 5, 6 en 7

Overijssel

Omgevingsverordening Overijssel 2009

artikelen 3.2.1.1 tot en met 3.2.1.5

Overijssel

Omgevingsverordening Overijssel

artikelen 3.2.2.1 tot en met 3.2.2.9

Zeeland

Provinciale Milieuverordening

titel 5.3, bijlage 10, onderdeel A, artikel 4.1

Zeeland

Provinciale Milieuverordening

titel 5.3, bijlage 10, onderdeel B, artikelen 2.2.1 en 2.2.3

Zeeland

Provinciale Milieuverordening

titel 5.3, bijlage 10, onderdeel B, artikelen 3.2.1 en 3.2.3

Zuid-Holland

Provinciale Milieuverordening

artikelen 4.3.1 en 4.4.2 jo. artikel 4.4.3

Zuid-Holland

Provinciale Milieuverordening

artikelen 5.4.1 en 5.5.2

Zuid-Holland

Provinciale Milieuverordening

bijlage 10A

Zuid-Holland

Wegenverordening Zuid-Holland 2010

artikel 5, eerste lid, onder i

§ 2.2. – Eisen van Provincies

Regelgever

Naam regelgeving

Bepaling/artikel (nummer)

Drenthe

Provinciale omgevingsverordening Drenthe

hoofdstuk 7, titel 7.4

Flevoland

Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland

hoofdstuk 11

Fryslân

Nota Beheerbeleid voor Provinciale wegen 2006

hoofdstuk 2 van deel B

Fryslân

Nota Beheerbeleid voor Provinciale wegen 2006

hoofdstuk 6 van deel B

Utrecht

Provinciale Milieuverordening Utrecht 1995

artikelen 6.2, 6.3 en 6.3.a

Zeeland

Beleidsregel zonebeheersysteem Vlissingen-Oost 2008 provincie Zeeland

artikel 3, eerste lid

Zeeland

Landschapsverordening

artikelen 2 en 5

Zeeland

Milieuverordening

paragraaf 4.5.3

Zeeland

Verordening onderhoudsovereenkomsten kleine landschapselementen

artikel 3

Zeeland

 

artikelen 5 en 13

Zuid-Holland

Provinciale Milieuverordening

artikelen 6.2, 6.3 en 6.4

HOOFDSTUK 3. – VERGUNNINGSTELSELS EN EISEN VAN GEMEENTEN

§ 3.1. – Vergunningstelsels van Gemeenten

Regelgever

Naam regelgeving

Bepaling/artikel (nummer)

Aalburg

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:25

Aalburg

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:28

Aalburg

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:39, tweede lid

Aalburg

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3:4

Aalsmeer

Bouwverordening

artikel 8.3.4

Aalsmeer

Drank/ en Horecaverordening Aalsmeer 2002

artikelen 3 en 4

Aalten

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2.25

Aalten

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:28

Aalten

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:39

Aalten

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3:4

Aalten

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5:18

Aalten

Brandbeveiligingsverordening

artikel 2

Achtkarspelen

Afvalstoffenverordening

artikel 2, tweede lid

Alblasserdam

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:9, derde lid

Alblasserdam

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:25

Alblasserdam

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:28

Alblasserdam

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:39, tweede lid

Alblasserdam

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3:4

Alblasserdam

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5:23

Albrandswaard

Afvalstoffenverordening

artikel 2, tweede lid

Albrandswaard

Algemene Plaatselijke Verordening

artikelen 2:24 en 2:25, eerste lid

Albrandswaard

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:25

Albrandswaard

Algemene Plaatselijke Verordening

artikelen 2:27 en 2:28

Albrandswaard

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:28

Albrandswaard

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:39, tweede lid

Albrandswaard

Algemene Plaatselijke Verordening

artikelen 5:17 en 5:18

Albrandswaard

Algemene Plaatselijke Verordening

artikelen 5:23

Albrandswaard

Brandbeveiligingsverordening

artikel 3

Alkmaar

Afvalstoffenverordening

artikel 2, tweede lid

Alkmaar

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2.1.4.3

Alkmaar

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2.1.5.1

Alkmaar

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2.2.2

Alkmaar

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2.2.4

Alkmaar

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2.3.1.2, derde lid

Almelo

Bouwverordening

artikelen 2.5.8, 2.5.9, 2.5.11, 2.5.14, 2.5.15, 2.5.16, 2.5.17, 2.5.18, 2.5.19, 2.5.22, 2.5.25, 2.5.28, 2.5.29, 2.6.1, 2.6.4, 2.6.5, 2.6.7, 2.6.12, 2.7.3, 2.7.4, 2.7.5, 4.1, 4.4 en 4.10

Almelo

Exploitatieverordening

artikelen 7 en 8

Almelo

Marktverordening

artikelen 4, 5, 8, 9, 12 en 14

Almere

Afvalstoffenverordening

artikel 11

Almere

Coffeeshopbeleid

n.v.t.

Almere

Drank- en Horecaverordening

artikel 2

Almere

Drank- en Horecaverordening

artikel 3 e.v.

Almere

Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzaalwerk

artikel 2 e.v.

Alphen aan den Rijn

Afvalstoffenverordening

artikel 2, tweede lid

Alphen aan den Rijn

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:25

Alphen aan den Rijn

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:39

Alphen aan den Rijn

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3:4

Alphen aan den Rijn

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5:18

Alphen aan den Rijn

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5:23

Alphen-Chaam

Afvalstoffenverordening

artikel 4

Alphen-Chaam

Afvalstoffenverordening

artikel 7

Alphen-Chaam

Afvalstoffenverordening

artikel 11

Alphen-Chaam

Afvalstoffenverordening

artikel 14

Alphen-Chaam

Bouwverordening

artikel 4.5

Alphen-Chaam

Bouwverordening

artikel 8.2.1

Alphen-Chaam

Bouwverordening

artikel 8.4.1, eerste lid, onderdelen a tot en met g

Ameland

Afvalstoffenverordening

artikel 2, tweede lid

Ameland

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:28

Ameland

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:39, tweede lid

Ameland

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3:4

Ameland

Verordening op de gebouwde groepsaccommodaties

artikelen 2, 4, 5 en 8

Amersfoort

Algemene Plaatselijke Verordening Amersfoort

artikel 2:09

Amersfoort

Algemene Plaatselijke Verordening Amersfoort

artikelen 2:10 A tot en met 2:10 D

Amersfoort

Algemene Plaatselijke Verordening Amersfoort

artikelen 2:25 en 2:25a

Amersfoort

Algemene Plaatselijke Verordening Amersfoort

artikel 2:28

Amersfoort

Algemene Plaatselijke Verordening Amersfoort

artikel 2:28a

Amersfoort

Algemene Plaatselijke Verordening Amersfoort

artikel 2:39

Amersfoort

Algemene Plaatselijke Verordening Amersfoort

artikel 3:4

Amersfoort

Algemene Plaatselijke Verordening Amersfoort

artikel 5:18

Amersfoort

Algemene Plaatselijke Verordening Amersfoort

artikel 5:23

Amersfoort

Brandbeveiligingsverordening 2012

artikel 2

Amersfoort

Huisvestingsverordening

artikel 3.2.2

Amersfoort

Verordening speelautomatenhallen

artikel 2

Amsterdam

Algemene Plaatselijke Verordening

artikelen 2.34 jo. artikelen 2.35 en 2.36

Amsterdam

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2.37 jo. artikelen 2.38 en 2.39

Amsterdam

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2.40

Amsterdam

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2.41

Amsterdam

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2.47

Amsterdam

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2.49, eerste lid

Amsterdam

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2.49, tweede lid

Amsterdam

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2.50

Amsterdam

Algemene Plaatselijke Verordening

artikelen 3.8 tot en met 3.25

Amsterdam

Algemene Plaatselijke Verordening

artikelen 3.37 tot en met 3.44

Amsterdam

Algemene Plaatselijke Verordening

artikelen 3.45 tot en met 3.50

Amsterdam

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 4.12

Amsterdam

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 4.20

Amsterdam

Draaiboek Evenementen

n.v.t.

Amsterdam, stadsdeel Centrum

Beleidsregels trouwlocaties stadsdeel Amsterdam Centrum 2008

n.v.t.

Andijk

Brandbeveiligingsverordening

artikel 2

Andijk

Kwaliteit Peuterspeelzaalwerk

artikel 2, eerste lid

Apeldoorn

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2.1.5.2

Apeldoorn

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2.1.5.3

Apeldoorn

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2.2.2

Apeldoorn

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2.3.1.2

Apeldoorn

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3.2.1

Apeldoorn

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 4.5.2

Apeldoorn

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5.2.3

Apeldoorn

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5.2.4

Apeldoorn

Monumentenverordening

artikel 11

Appingedam

Afvalstoffenverordening

artikel 2

Appingedam

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:25

Appingedam

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:39, tweede lid

Appingedam

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3:4

Arnhem

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2.1.4.1

Arnhem

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2.1.4.2, derde lid

Arnhem

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2.2.1

Arnhem

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2.3.1.2

Arnhem

Algemene Plaatselijke Verordening

artikelen 2.3.1.2 en 2.3.1.3, eerste lid, onderdeel a

Arnhem

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2.3.3.1, tweede lid

Arnhem

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3.2.6

Arnhem

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 4.2.2.1, tweede lid

Arnhem

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 4.8.2, eerste lid

Arnhem

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 4.8.3, eerste lid

Arnhem

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5.2.4, eerste lid

Arnhem

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5.7.1

Assen

Afvalstoffenverordening

artikelen 7 en 11

Assen

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2.25

Assen

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2.28

Assen

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2.39

Asten

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:25

Asten

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:28

Asten

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:39, tweede lid

Asten

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3:4

Baarn

Algemene plaatselijke verordening (APV) gemeente Baarn

artikel 5:18

Baarn

Algemene plaatselijke verordening (APV) gemeente Baarn

artikel 2:9

Baarn

Algemene Plaatselijke Verordening Baarn 2012

artikel 5:23

Baarn

Algemene Plaatselijke Verordening Baarn 2012

artikel 2:25

Baarn

Algemene Plaatselijke Verordening Baarn 2012

artikel 3:4

Baarn

Algemene Plaatselijke Verordening Baarn 2012

artikel 2:39

Baarn

Brandbeveiligingsverordening 2010

artikelen 2 en 3

Barendrecht

Afvalstoffenverordening

artikelen 7, tweede lid, en 11

Barendrecht

Algemene Plaatselijke Verordening Barendrecht 2012

artikel 2:4, derde lid

Barendrecht

Algemene Plaatselijke Verordening Barendrecht 2012

artikel 2:17

Barendrecht

Algemene Plaatselijke Verordening Barendrecht 2012

artikelen 2:20 en 2:20b

Barendrecht

Algemene Plaatselijke Verordening Barendrecht 2012

artikel 2:39, tweede lid

Barendrecht

Algemene Plaatselijke Verordening Barendrecht 2012

artikelen 3:4 en 3:5

Barendrecht

Algemene Plaatselijke Verordening Barendrecht 2012

artikel 5:17

Barendrecht

Algemene Plaatselijke Verordening Barendrecht 2012

artikel 5:21

Barendrecht

Brandbeveiligingsverordening

artikelen 2 en 3

Barneveld

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 71

Barneveld

Verordening kwaliteitregels peuterspeelzalen

artikel 2, eerste lid

Bedum

Afvalstoffenverordening

artikel 7, tweede lid, jo. artikel 11

Bedum

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:9, derde lid

Bedum

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:25

Bedum

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:28

Bedum

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:39, tweede lid

Bedum

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3:4

Bedum

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5:23

Beek

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:25

Beek

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:28

Beek

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:39, tweede lid

Beek

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3:4

Beemster

Afvalstoffenverordening

artikelen 2, tweede lid, en 6

Bellingwedde

Algemene plaatselijke verordening

artikel 2:9, derde lid

Bellingwedde

Algemene plaatselijke verordening

artikel 2:25

Bellingwedde

Algemene plaatselijke verordening

artikel 2:28

Bellingwedde

Algemene plaatselijke verordening

artikel 2:39, tweede lid

Bellingwedde

Algemene plaatselijke verordening

artikel 3:4

Bellingwedde

Brandbeveiligingsverordening

artikel 2

Bellingwedde

Marktverordening

artikel 4

Bergambacht

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:9

Bergambacht

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:25

Bergambacht

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:28

Bergambacht

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:39, tweede lid

Bergambacht

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3:4

Bergambacht

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5:23

Bergambacht

Brandbeveiligingsverordening

artikel 2

Bergeijk

Brandbeveiligingsverordening

artikel 2

Bergen (NH)

Afvalstoffenverordening

artikel 2, tweede lid jo. artikel 6

Bergen (NH)

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:9, derde lid

Bergen (NH)

Algemene Plaatselijke Verordening

artikelen 2:24 en 2:25

Bergen (NH)

Algemene Plaatselijke Verordening

artikelen 2:27 en 2:28

Bergen (NH)

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:39, tweede lid

Bergen (NH)

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3:4

Bergen (NH)

Algemene Plaatselijke Verordening

artikelen 5:23

Bergen (NH)

Brandbeveiligingsverordening

artikelen 2 en 3

Bergen (NH)

Speelautomatenhallenverordening

artikel 2, eerste lid

Bergen op Zoom

Afvalstoffenverordening

artikelen 2, tweede lid, en 6

Bergen op Zoom

Algemene Plaatselijke Verordening

artikelen 2:45 tot en met 2:53

Bergen op Zoom

Brandbeveiligingsverordening

artikel 2

Bergen op Zoom

Speelautomatenhallenverordening

artikel 2, eerste lid

Berkelland

Afvalstoffenverordening

artikel 2, tweede lid

Berkelland

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:25, eerste lid

Berkelland

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:39, tweede lid

Berkelland

Brandbeveiligingsverordening

artikel 2

Bernheze

Afvalstoffenverordening

artikelen 3.1 en 4.1

Bernheze

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2.1.4.3

Bernheze

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2.2.2

Bernheze

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3.2.1

Bernheze

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5:2.4

Bernheze

Brandbeveiligingsverordening

artikelen 2 en 3

Bernisse

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:28

Bernisse

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3:4

Bernisse

Brandbeveiligingsverordening

artikel 2

Best

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:9, derde lid

Best

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:25

Best

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3:4

Beuningen

Afvalstoffenverordening

artikelen 2, tweede lid, en 6

Beuningen

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:9, derde lid

Beuningen

Algemene Plaatselijke Verordening

artikelen 2:24 en 2:25, eerste lid

Beuningen

Algemene Plaatselijke Verordening

artikelen 2:27 en 2:28

Beuningen

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:39, tweede lid

Beuningen

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5:23

Beuningen

Brandbeveiligingsverordening

artikelen 2 en 3

Binnenmaas

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:39, tweede lid

Binnenmaas

Algemene Plaatselijke Verordening

artikelen 3.4, 3.5, 3.13, 3.14 en 3.15

Bladel

Afvalstoffenverordening

artikel 2, tweede lid

Bladel

Afvalstoffenverordening

artikel 4

Bladel

Afvalstoffenverordening

artikel 7

Bladel

Afvalstoffenverordening

artikel 11

Bladel

Afvalstoffenverordening

artikel 22

Bladel

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:9, derde lid

Bladel

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:25

Bladel

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:28

Bladel

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:39, tweede lid

Bladel

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3:4

Bladel

Bouwverordening

artikel 8.2.1

Bladel

Bouwverordening

artikel 8.2.2

Bladel

Bouwverordening

artikel 8.3.4

Bladel

Bouwverordening

artikel 8.4.1, eerste lid, onderdelen a tot en met g

Blaricum

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2.9

Blaricum

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2.25, eerste lid

Blaricum

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2.28

Blaricum

Algemene Plaatselijke Verordening

artikelen 3.3 en 3.4

Blaricum

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5.23

Blaricum

Brandbeveiligingsverordening

artikel 2 en 3

Bloemendaal

Afvalstoffenverordening

artikelen 2, tweede lid, en 6

Bloemendaal

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2.25

Bloemendaal

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:39, tweede lid

Boarnsterhim

Afvalstoffenverordening

artikelen 2, tweede lid, en 6

Boarnsterhim

Brandbeveiligingsverordening

artikelen 2 en 3

Bodegraven-Reeuwijk

Algemene plaatselijke Verordening

artikel 2:9, derde lid

Bodegraven-Reeuwijk

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:25

Bodegraven-Reeuwijk

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:28

Bodegraven-Reeuwijk

Algemene plaatselijke Verordening

artikel 2:29

Bodegraven-Reeuwijk

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:39, tweede lid

Bodegraven-Reeuwijk

Algemene plaatselijke Verordening

artikel 3:4

Bodegraven-Reeuwijk

Algemene plaatselijke Verordening

artikel 5:15

Bodegraven-Reeuwijk

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:9, derde lid

Bodegraven-Reeuwijk

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:25

Bodegraven-Reeuwijk

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:28

Bodegraven-Reeuwijk

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:39, tweede lid

Bodegraven-Reeuwijk

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3:4

Bodegraven-Reeuwijk

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5:23

Boekel

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:25

Boekel

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:28

Boekel

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:39, tweede lid

Boekel

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3:4

Borger-Odoorn

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:9, derde lid

Borger-Odoorn

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:25

Borger-Odoorn

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3:4

Borne

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:9

Borne

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:25

Borne

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:39c

Borne

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5:23

Borne

Brandbeveiligingsverordening

artikelen 2 en 3

Borne

Verordening op de Verblijfsrecreatie

artikel 2

Borsele

Afvalstoffenverordening

artikelen 2, tweede lid, en 6

Borsele

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:25

Borsele

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:28

Borsele

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:39, tweede lid

Borsele

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3:4

Breda

Afvalstoffenverordening

artikel 2, tweede lid, en artikel 6

Breda

Marktverordening

artikel 5

Breda

Verordening op speelautomatenhallen en speelautomaten Breda

artikel 2, eerste lid

Brielle

Afvalstoffenverordening

artikelen 7 en 11

Brummen

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:9, derde lid

Brummen

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5:16

Brummen

Brandbeveiligingsverordening

artikel 2

Brummen

Huisvestingsverordening

artikelen 3.2.2, 3.2.3 en 3.2.4

Brunssum

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:25

Brunssum

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:28

Brunssum

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:39, tweede lid

Brunssum

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3:4

Brunssum

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5:15, derde lid

Brunssum

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5:23

Bunnik

Afvalstoffenverordening

artikelen 2, tweede lid, en 6

Bunnik

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:9, derde lid

Bunnik

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:25

Bunnik

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:28

Bunnik

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:39, tweede lid

Bunnik

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3:4

Bunschoten

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:25

Bunschoten

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:28

Bunschoten

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:57, tweede lid

Bunschoten

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:58, tweede lid

Bunschoten

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3:4

Bunschoten

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 4:19, eerste lid

Bunschoten

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5:12

Bunschoten

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5:32, tweede lid

Bunschoten

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5:33, tweede lid

Bunschoten

Brandbeveiligingsverordening

artikel 2

Bunschoten

Huisvestingsverordening met totaaloverzicht van de mogelijkheden

artikelen 3.2.2, 3.2.3 en 3.2.4

Bunschoten

Marktverordening

artikel 4

Bunschoten

Speelautomatenhallenverordening

artikel 2, eerste lid

Bunschoten

Verordening Oude Haven Spakenburg 2014 (Museumhaven)

n.v.t.

Buren

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:9, derde lid

Buren

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:25

Buren

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:28

Buren

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:39, tweede lid

Buren

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3:4

Buren

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5:23

Bussum

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:9, derde lid

Bussum

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:25

Bussum

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:28

Bussum

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:39, tweede lid

Bussum

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3:4

Capelle aan den IJssel

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:10

Capelle aan den IJssel

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:12, eerste lid

Capelle aan den IJssel

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3:4, eerste lid

Capelle aan den IJssel

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5:15

Castricum

Afvalstoffenverordening

artikel 7

Coevorden

Afvalstoffenverordening

artikel 2

Coevorden

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2.1.4.3, derde lid

Coevorden

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2.2.2

Coevorden

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3.2.1

Coevorden

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5.2.3.2

Cranendonck

Afvalstoffenverordening

artikel 2, tweede lid

Cranendonck

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:9, derde lid

Cranendonck

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:25, eerste en tweede lid

Cranendonck

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:28 eerste en tweede lid

Cranendonck

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:39, tweede en derde lid

Cranendonck

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3:4

Cranendonck

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5:23

Cranendonck

Brandbeveiligingsverordening

artikelen 2 en 3

Cromstrijen

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:9, derde lid

Cromstrijen

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:25, eerste tot en met vijfde lid

Cromstrijen

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:28

Cromstrijen

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:39, tweede lid

Cromstrijen

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3:4

Cromstrijen

Algemene Plaatselijke Verordening

artikelen 5:14, eerste lid, en 5:15, eerste en tweede lid

Cromstrijen

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5:23

Cromstrijen

Verordening speelautomaten

artikelen 4, 5 en 6

Culemborg

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:25

Culemborg

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:28

Culemborg

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:39, tweede lid

Culemborg

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3:4

Cuyk

Afvalstoffenverordening

artikel 2

Cuyk

Afvalstoffenverordening

artikel 11, eerste lid

Cuyk

Algemene Plaatselijke Verordening

artikelen 2.2.1, 2.2.2 en 1.8

Cuyk

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5.2.4

Dalfsen

Afvalstoffenverordening

artikel 2, tweede lid

Dalfsen

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:9, derde lid

Dalfsen

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:25

Dalfsen

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:28

Dalfsen

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3:4

Dalfsen

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5:43

Dantumadeel

Afvalstoffenverordening

artikel 2, tweede lid

Dantumadeel

Algemene Plaatselijke Verordening Dantumadiel 2008

artikel 2.2.2

Dantumadeel

Algemene Plaatselijke Verordening Dantumadiel 2008

artikel 2.3.3.1

Dantumadeel

Brandbeveiligingsverordening

artikel 2

De Marne

Afvalstoffenverordening

artikelen 7 en 11

De Marne

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:9, derde lid

De Marne

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:25

De Marne

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:39, tweede lid

De Marne

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3:4

De Marne

Speelautomatenhallenverordening

artikel 2

De Marne

Verordening Waddenzee

artikel 8

De Ronde Venen

Afvalstoffenverordening 2016

artikelen 3 en 4

De Ronde Venen

Algemene Plaatselijke Verordening 2018

artikel 2:9, derde lid

De Ronde Venen

Algemene Plaatselijke Verordening 2018

artikel 2:25

De Ronde Venen

Algemene Plaatselijke Verordening 2018

artikel 2:25a

De Ronde Venen

Algemene Plaatselijke Verordening 2018

artikel 2:28

De Ronde Venen

Algemene Plaatselijke Verordening 2018

artikel 3:3

De Ronde Venen

Algemene Plaatselijke Verordening 2018

artikel 3:7

De Ronde Venen

Algemene Plaatselijke Verordening 2018

artikel 5:15, vierde lid

De Ronde Venen

Algemene Plaatselijke Verordening 2018

artikel 5:18

De Ronde Venen

Algemene Plaatselijke Verordening 2018

artikel 5:23

De Ronde Venen

Brandbeveiligingsverordening

artikel 2

De Ronde Venen

Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2015, Gemeente De Ronde Venen

artikelen 2.2.1, 2.2.2 en 2.2.3

De Ronde Venen

Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2015, Gemeente De Ronde Venen

artikelen 3.1.2, 3.1.3 en 3.1.4

De Ronde Venen

Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2015, Gemeente De Ronde Venen

artikelen 3.2.2, 3.2.3 en 3.2.5

De Wolden

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:39, tweede lid

De Wolden

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3:4

De Wolden

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5:23

De Wolden

Brandbeveiligingsverordening

artikel 2

De Wolden

Festiviteiten- en evenementenverordening

artikel 7

Delft

Bomenverordening

artikel 2, eerste lid

Delft

Drank- en Horecaverordening

artikelen 2, onderdelen a tot en met e, 3, 4, 5, eerste en tweede lid, 6, 7 en 8

Delft

Monumentenverordening

artikel 10, tweede lid

Delft

Reclameverordening

artikelen 2.1, 2.2 en 2.3

Delft

Reclameverordening

artikelen 3.1 tot en met 3.13

Delft

Verordening Duurzaam Bouwen Delft

artikel 4

Delft

Verordening Openbaar Gemeentewater

artikelen 4, eerste en tweede lid, 21 en 25

Delft

Verordening Openbaar Gemeentewater

artikelen 6 tot en met 15, 21, 22, 24 en 25

Delft

Verordening Openbaar Gemeentewater

artikelen 16, 21 en 25

Delft

Verordening Openbaar Gemeentewater

artikelen 17, eerste en tweede lid, 18, 21 en 25

Delfzijl

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:25

Delfzijl

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:39, tweede lid

Delfzijl

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3:4

Den Haag

Afvalstoffenverordening

artikel 14

Den Haag

Bouwverordening

hoofdstuk 6a

Den Haag

Bouwverordening

artikel 352, tweede lid

Den Haag

Straathandelsverordening Den Haag

n.v.t.

Den Haag

Verordening op de Binnenwateren

n.v.t.

Den Haag

Parkeerverordening 1992

artikel 3

Den Helder

Afvalstoffenverordening

artikelen 7, tweede lid, en 11

Den Helder

Huisvestingsverordening

artikelen 3.2.2, 3.2.3 en 3.2.4

Den Helder

Verordening speelautomatenhallen

artikel 2, eerste lid

Deurne

Afvalstoffenverordening

artikel 11 jo. artikel 7

Deurne

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:9, derde lid

Deurne

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:25

Deurne

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:28

Deurne

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:39, tweede lid

Deurne

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3:4

Deurne

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5:15

Deventer

Afvalstoffenverordening

artikel 2, tweede lid

Deventer

Drank- en horecaverordening

n.v.t.

Deventer

Huisvestingsverordening

n.v.t.

Diemen

Afvalstoffenverordening

artikel 2, tweede lid

Diemen

Afvalstoffenverordening

artikelen 7 en 11

Diemen

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2.1.4.3, derde lid

Diemen

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2.2.2

Diemen

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2.3.1.2

Diemen

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3.2.1

Diemen

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3.4.1

Diemen

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5.2.4

Diemen

Brandbeveiligingsverordening

artikelen 2.1.1 en 2.1.2

Diemen

Verordening op de speelautomaten 2001

artikelen 1 en 2

Doesburg

Drank- en Horecaverordening

artikel 4.2

Doetinchem

Afvalstoffenverordening

artikel 2, tweede lid

Doetinchem

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:9, derde lid

Doetinchem

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:25

Doetinchem

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:28

Doetinchem

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:39, tweede lid

Doetinchem

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3:4

Doetinchem

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5:23

Dongeradeel

Afvalstoffenverordening

artikelen 7 en 11

Dongeradeel

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2.1.5.1

Dongeradeel

Algemene Plaatselijke Verordening

artikelen 2.2.1 en 2.2.2

Dongeradeel

Algemene Plaatselijke Verordening

artikelen 3.1.1 e.v.

Dongeradeel

Brandbeveiligingsverordening

artikel 2

Dongeradeel

Huisvestingsverordening met totaaloverzicht van de mogelijkheden

artikelen 3.2.2, 3.2.3 en 3.2.4

Dongeradeel

Verordening tot beperking drankverstrekking

artikelen 3.1 tot en met 3.7

Dordrecht

Afvalstoffenverordening

artikel 2, tweede lid

Dordrecht

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:9, derde lid

Dordrecht

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:25

Dordrecht

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:28

Dordrecht

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3:4

Dordrecht

Huisvestingsverordening met totaaloverzicht van de mogelijkheden

artikel 3.2.2

Drimmelen

Brandbeveiligingsverordening 2010

artikel 2

Drimmelen

Verordening inzake speelautomaten(hallen)

artikel 3, eerste lid

Dronten

Afvalstoffenverordening

artikel 2, tweede lid

Dronten

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:9, derde lid

Dronten

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:25

Dronten

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:28

Dronten

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:39, tweede lid

Dronten

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3:4

Druten

Afvalstoffenverordening

artikel 2, tweede lid, jo. artikel 6

Druten

Algemene Plaatselijke Verordening 2010

artikel 2.1.2.2

Druten

Algemene Plaatselijke Verordening 2010

artikel 2.2.2, eerste lid

Druten

Algemene Plaatselijke Verordening 2010

artikel 2.3.1.2

Druten

Algemene Plaatselijke Verordening 2010

artikel 2.3.3.1

Druten

Algemene Plaatselijke Verordening 2010

artikelen 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.3.2, 3.4.1 en 3.4.2

Druten

Algemene Plaatselijke Verordening 2010

artikel 5.2.2

Druten

Algemene Plaatselijke Verordening 2010

artikel 5.2.4

Druten

Brandbeveiligingsverordening

artikel 2

Echt-Susteren

Afvalstoffenverordening

artikel 2

Echt-Susteren

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:9, derde lid

Echt-Susteren

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:25, eerste en tweede lid

Echt-Susteren

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:28

Echt-Susteren

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3:4, eerste en tweede lid

Echt-Susteren

Marktverordening

artikelen 4, 6, 7 en 10

Edam-Volendam

Afvalstoffenverordening

artikel 7

Edam-Volendam

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:9

Edam-Volendam

Brandbeveiligingsverordening 2012

artikel 2 jo 3

Edam-Volendam

Marktverordening

artikel 9

Edam-Volendam

Marktverordening

artikel 11

Ede

Algemene Plaatselijke Verordening 2012

artikel 2:9

Ede

Algemene Plaatselijke Verordening 2012

artikel 2:25

Ede

Algemene Plaatselijke Verordening 2012

artikel 2:28

Ede

Algemene Plaatselijke Verordening 2012

artikel 2:28a

Ede

Algemene Plaatselijke Verordening 2012

artikel 2:29

Ede

Algemene Plaatselijke Verordening 2012

artikel 2:39, tweede lid

Ede

Algemene Plaatselijke Verordening 2012

artikel 3:4

Ede

Algemene Plaatselijke Verordening 2012

artikel 5:23

Ede

Beleidsregel belastende evenementen Ede 2018

artikel 1

Ede

Brandbeveiligings-verordening 2012

artikelen 2 en 3

Ede

Huisvestingsverordening WERV – Ede

artikel 33

Ede

Verordening pilot Verlichte regeldruk Ede Centrum

artikel 3

Ede

Verordening pilot Verlichte regeldruk Ede Centrum

artikel 6

Ede

Verordening pilot Verlichte regeldruk Ede Centrum

artikel 6, eerste lid, onder b

Eemnes

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:9, derde lid

Eemnes

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:25

Eemnes

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2.25, eerste lid

Eemnes

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2.28

Eemnes

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:39, tweede lid

Eemnes

Algemene Plaatselijke Verordening

artikelen 3.3 en 3.4

Eemnes

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3:4

Eemnes

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5:23

Eemnes

Brandbeveiligingsverordening

artikelen 2 en 3

Eemsmond

Afvalstoffenverordening

artikelen 7 en 11

Eersel

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:9

Eersel

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:25

Eersel

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:28

Eersel

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:39

Eersel

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3:4

Eersel

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5:23

Eijsden-Margraten

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:9, derde lid

Eijsden-Margraten

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:25

Eijsden-Margraten

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:28

Eijsden-Margraten

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:39

Eijsden-Margraten

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3:4

Eijsden-Margraten

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5:23

Eindhoven

Afvalstoffenverordening

artikel 11

Eindhoven

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2.2.2

Eindhoven

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2.2.6

Eindhoven

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2.3.1.2

Eindhoven

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2.4.2

Eindhoven

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3.2.1

Eindhoven

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 4.3.1. e.v.

Eindhoven

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5.2.1

Eindhoven

Bouwverordening

artikel 8.1.1

Eindhoven

Brandbeveiligingsverordening

artikelen 2 en 3

Eindhoven

Erfgoedverordening

artikelen 16 tot en met 21

Elburg

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:25

Elburg

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:28

Elburg

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:39, tweede lid

Elburg

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3:4

Elburg

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5:23

Elburg

Brandbeveiligingsverordening

artikel 2

Elburg

Drank- en Horecaverordening

artikel 2.3

Emmen

Afvalstoffenverordening

artikel 2, tweede lid

Emmen

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3:4

Enkhuizen

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:9, derde lid

Enkhuizen

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:25

Enkhuizen

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:28

Enkhuizen

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:39, tweede lid

Enkhuizen

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3:4

Enschede

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:25

Enschede

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:28

Enschede

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:39, tweede lid

Enschede

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3:3.1

Enschede

Drank- en Horecaverordening

artikel 12 c

Epe

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:25

Epe

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:28

Epe

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:39, tweede lid

Epe

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3:4

Epe

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5:23

Ermelo

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3:4

Ermelo

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5:23

Ermelo

Verordening speelautomatenhallen van de gemeente Ermelo

artikel 2, eerste lid

Etten-Leur

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:9, derde lid

Etten-Leur

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:25

Etten-Leur

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:28

Etten-Leur

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:39, tweede lid

Etten-Leur

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3:4

Etten-Leur

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5:23

Etten-Leur

Brandbeveiligingsverordening

artikel 2

Etten-Leur

Handboek grootschalige evenementen

paragraaf 1.1

Etten-Leur

Speelautomatenhallenverordening

artikel 2, eerste lid

Ferwerderadiel

Afvalstoffenverordening

artikel 2, tweede lid

Ferwerderadiel

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:25

Ferwerderadiel

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:28

Ferwerderadiel

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:39

Ferwerderadiel

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3:4

Ferwerderadiel

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5:23

Gaasterlân-Sleat

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:25

Gaasterlân-Sleat

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:28

Gaasterlân-Sleat

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:39, tweede lid

Gaasterlân-Sleat

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3:4

Gaasterlân-Sleat

Brandbeveiligingsverordening

artikel 2

Geertruidenberg

Afvalstoffenverordening

artikelen 7 en 11

Geertruidenberg

Brandbeveiligingsverordening

artikelen 2 en 3

Geertruidenberg

Evenementennota 2012-2016

onderdeel B

Geertruidenberg

Gedoogbeleid Horeca

hoofdstuk 2

Geertruidenberg

Horecanota gemeente Geertruidenberg

onderdeel B: Beheersdocument

Geertruidenberg

Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzaalwerk

artikel 2 e.v.

Geldrop-Mierlo

Afvalstoffenverordening

artikelen 2, tweede lid, en 6

Geldrop-Mierlo

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:7

Geldrop-Mierlo

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:9A

Geldrop-Mierlo

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3:4

Geldrop-Mierlo

Brandbeveiligingsverordening

artikel 2

Geldrop-Mierlo

Verordening Speelautomatenhallen

artikel 2, eerste lid

Gemert-Bakel

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:25

Gemert-Bakel

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:28

Gemert-Bakel

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:39, tweede lid

Gemert-Bakel

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3:4

Gennep

Afvalstoffenverordening

artikelen 2, tweede lid, en 6

Giessenlanden

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:25

Giessenlanden

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:28

Giessenlanden

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:39

Giessenlanden

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3:4

Giessenlanden

Brandbeveiligingsverordening

artikel 2

Giessenlanden

Huisvestingsverordening

artikel 3.2.2

Gilze en Rijen

Algemene Plaatselijke Verordening

artikelen 2.3.4.4. en 2.3.4.5.

Gilze en Rijen

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5.2.2

Gilze en Rijen

Beleidsregels terrassen gemeente Gilze en Rijen

n.v.t.

Gilze en Rijen

Beleidsregels venten

n.v.t.

Gilze en Rijen

Gedoogbeleid drank- en horecavergunning en exploitatievergunning

punten 4 en 5

Goes

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3:4

Goes

Marktverordening

artikelen 4 en 10

Goirle

Afvalstoffenverordening

artikel 2, tweede lid

Gorinchem

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:25

Gorinchem

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:28

Gorinchem

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:39, tweede lid

Gorinchem

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3:4

Gorinchem

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5:18

Gorinchem

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5:23

Gorinchem

Beheersverordening Lingehaven

artikel 3

Gorinchem

Brandbeveiligingsverordening

artikel 2

Gorinchem

Huisvestingsverordening

artikelen 3.1.2 en 3.2.2

Gorinchem

Verordening speelautomatenhallen

artikel 2

Gouda

Brandbeveiligingsverordening 2010

artikel 2, eerste lid

Graafstroom

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:25

Graafstroom

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:28

Graafstroom

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3:4

Grave

Afvalstoffenverordening

artikelen 2 en 6

Grave

Afvalstoffenverordening regio Land van Cuijk en Boekel

artikel 7

Grave

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:9, derde lid

Grave

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:25

Grave

Algemene Plaatselijke Verordening

artikelen 2.27 tot en met 2.30

Grave

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:28

Grave

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:39, tweede lid

Grave

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3:4

Grave

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5:18

Grave

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5:23

Groesbeek

Afvalstoffenverordening

artikelen 2, tweede lid, en 6

Groesbeek

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:25

Groesbeek

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:28

Groesbeek

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3:4

Groesbeek

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5:23

Groesbeek

Brandbeveiligingsverordening

artikel 2

Groesbeek

Marktverordening

artikel 4

Groesbeek

Speelautomatenhallenverordening

artikel 2, eerste lid

Groningen

Graafverordening

n.v.t.

Groningen

Huisvestingsverordening

artikel 24

Groningen

Nadere regels Parkeren op belanghebbenden- en parkeerapparatuurplaatsen

artikel 4

Grootegast

Algemene Plaatselijke Verordening

hoofdstuk 3

Grootegast

Algemene Plaatselijke Verordening

hoofdstuk 5, afdeling 2

Gulpen-Wittem

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:9, derde lid

Gulpen-Wittem

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:25

Gulpen-Wittem

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:28

Gulpen-Wittem

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:39, tweede lid

Gulpen-Wittem

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3:4

Haaksbergen

Afvalstoffenverordening

artikel 2, tweede lid, jo. artikel 6

Haaksbergen

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:25

Haaksbergen

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:28

Haaksbergen

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:39, tweede lid

Haaksbergen

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3:4

Haaksbergen

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5:18

Haaksbergen

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5:23

Haaksbergen

Brandbeveiligingsverordening

artikel 2

Haaren

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:9, derde lid

Haaren

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:25

Haaren

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:28

Haaren

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:39, tweede en derde lid

Haaren

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3:4

Haaren

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5:23

Haarlem

Afvalstoffenverordening

artikel 2, tweede lid, jo. artikel 6

Haarlem

Algemene Plaatselijke Verordening

artikelen 32 tot en met 66

Haarlem

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 43

Haarlem

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 50

Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Afvalstoffenverordening

artikel 2, tweede lid

Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:9, derde lid

Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:39, tweede lid

Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5:23

Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Brandbeveiligingsverordening

artikel 2

Halderberge

Afvalstoffenverordening

artikel 2

Halderberge

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:25

Halderberge

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:28

Halderberge

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:39, tweede lid

Halderberge

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3:4

Harderwijk

Afvalstoffenverordening

artikelen 10, tweede lid, en 6

Harderwijk

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:25

Harderwijk

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:39, tweede en derde lid

Harderwijk

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5:23

Haren

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:9, derde lid

Haren

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:25

Haren

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:28

Haren

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:39, tweede lid

Haren

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3:4

Haren

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5:23

Harlingen

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:9, derde lid

Harlingen

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:28

Harlingen

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:39, tweede lid

Harlingen

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3:4

Harlingen

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5:23

Hattem

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2.23

Hattem

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3.4

Hattem

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5.16

Hattem

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5.20

Hattem

Brandbeveiligingsverordening

artikel 2

Heemskerk

Afvalstoffenverordening

artikel 2, tweede lid, jo. artikel 6

Heemskerk

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2.2.2

Heemskerk

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2.3.1.2

Heemskerk

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3.2.1

Heemskerk

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5.9.1

Heemstede

Afvalstoffenverordening

artikel 2, tweede lid

Heemstede

Afvalstoffenverordening

artikelen 2, tweede lid, en 6, tweede lid

Heemstede

Algemene plaatselijke verordening

artikel 2:9, eerste en tweede lid

Heemstede

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:9, derde lid

Heemstede

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:25

Heemstede

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:39, tweede lid

Heemstede

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5:23

Heemstede

Brandbeveiligingsverordening

artikel 2

Heemstede

Huisvestingsverordening

artikelen 4 en 23, derde lid

Heerenveen

Afvalstoffenverordening

artikel 2, tweede lid

Heerenveen

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:25

Heerenveen

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:28

Heerenveen

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:39, tweede lid

Heerenveen

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3:4

Heerenveen

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5:23

Heerlen

Afvalstoffenverordening

artikel 2, tweede lid, en artikel 6

Heerlen

Algemene Plaatselijke Verordening 2010

artikel 2:8, derde lid

Heerlen

Algemene Plaatselijke Verordening 2010

artikel 2:24

Heerlen

Algemene Plaatselijke Verordening 2010

artikelen 3:5 en 3:11

Heerlen

Algemene Plaatselijke Verordening 2010

artikelen 3:33 en 3:43

Heerlen

Algemene Plaatselijke Verordening 2010

artikelen 3:49, eerste lid, jo. artikel 3:48, eerste lid, sub a

Heerlen

Drank- en Horecaverordening

afdeling 3

Heerlen

Leefmilieuverordening Heerlen 2003-2008

artikelen 3 tot en met 11, 11A, 12, 13 en 14

Heerlen

Standplaatsenverordening

artikel 2

Heeze-Leende

Afvalstoffenverordening

artikel 2, tweede lid

Heeze-Leende

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:9, derde lid

Heeze-Leende

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:25

Heeze-Leende

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:28

Heeze-Leende

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:39

Heeze-Leende

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3:4

Heeze-Leende

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5:23

Heeze-Leende

Speelautomatenhallenverordening

artikel 2, eerste lid

Heiloo

Afvalstoffenverordening

artikelen 7, tweede lid, en 11

Heiloo

Brandbeveiligingsverordening

artikelen 2 en 3

Heiloo

Huisvestingsverordening Heilo 2008

artikelen 4.2.2, 4.2.3 en 4.2.5

Hellendoorn

Afvalstoffenverordening

artikelen 2, tweede lid, en 6

Hellendoorn

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:25

Hellendoorn

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:28

Hellendoorn

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3:4

Hellendoorn

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5:18

Hellendoorn

Brandbeveiligingsverordening

artikelen 2 en 3

Hellevoetsluis

Marktverordening

artikelen 4, 5 en 6

Helmond

Algemene Plaatselijke Verordening Helmond 2008

artikel 2.2.1.2a

Helmond

Algemene Plaatselijke Verordening Helmond 2008

artikel 2.2.1.2b

Helmond

Algemene Plaatselijke Verordening Helmond 2008

artikel 2.3.1.2

Helmond

Beleidsregel tijdelijke ontheffing artikel 35 en artikel 4, vijfde lid van de drank- en horecawet, Helmond 2003

artikelen 4 tot en met 7

Helmond

Nadere regels seksinrichtingen en escortbedrijven Helmond 2008

n.v.t.

Hendrik-Ido-Ambacht

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:9, derde lid

Hendrik-Ido-Ambacht

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:25

Hendrik-Ido-Ambacht

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:28

Hendrik-Ido-Ambacht

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:39, tweede lid

Hendrik-Ido-Ambacht

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3:4

Hendrik-Ido-Ambacht

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5:23

Hendrik-Ido-Ambacht

Huisvestingsverordening

artikelen 3.2.2, 3.2.4 en 3.2.4

Hengelo

Drank- en Horecaverordening

hoofdstukken 2 en 3 en artikel 5.2

Heumen

Afvalstoffenverordening

artikel 2, tweede lid

Heumen

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:9, derde lid

Heumen

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:25

Heumen

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:28

Heumen

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:39, tweede lid

Heumen

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3:4

Heumen

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5:23

Heumen

Brandbeveiligingsverordening

artikel 2

Heumen

Marktverordening

artikel 4

Heusden

Horecabeleid

artikelen 3.3, 3.6 en 3.10

Hillegom

Verordening wijziging woningvoorraad

artikelen 13, 14 en 16

Hilvarenbeek

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2.1.4.3, derde lid

Hilvarenbeek

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2.2.2

Hilvarenbeek

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2.3.1.2

Hilvarenbeek

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3.2.1

Hilvarenbeek

Marktverordening

artikel 13 jo. artikel 15

Hilversum

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2.1.3.2, derde lid

Hilversum

Algemene Plaatselijke Verordening

artikelen 2.2.1 en 2.2.2

Hilversum

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5.2.2

Hilversum

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5.2.4

Hilversum

Horecaverordening

artikelen 1, 4 en 5

Hilversum

Leefmilieuverordening

artikel 3

Hof van Twente

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3:4

Hof van Twente

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5:13

Hof van Twente

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5:14, eerste lid

Hoogeveen

Verordening kansspelen en speelautomatenhallen Hoogeveen 2006

n.v.t.

Hoogezand-Sappemeer

Afvalstoffenverordening

artikel 2, tweede lid

Hoogezand-Sappemeer

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:9, derde lid

Hoogezand-Sappemeer

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:25

Hoogezand-Sappemeer

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:28

Hoogezand-Sappemeer

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:39

Hoogezand-Sappemeer

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3:4

Hoogezand-Sappemeer

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5:23

Hoogezand-Sappemeer

Brandbeveiligingsverordening

artikel 2.1.1

Hoogezand-Sappemeer

Drank- en horecaverordening

artikelen 2 en 5

Hoorn

Algemene Plaatselijke Verordening Hoorn 2018

artikelen 2:25, 2:28 en 2:29

Hoorn

Algemene Plaatselijke Verordening Hoorn 2018

artikel 2:40

Hoorn

Algemene Plaatselijke Verordening Hoorn 2018

artikelen 3:3, 3:5, 3:6 en 3:8

Hoorn

Algemene Plaatselijke Verordening Hoorn 2018

artikel 5:15

Hoorn

Beleid Drugsverkooppunten Hoorn 2016

n.v.t.

Hoorn

Havenverordening 2018

artikelen 2.3 en 2.4

Hoorn

Passagiersschepenverordening

artikelen 2 tot en met 10

Hoorn

Verordening Speelautomatenhal 2015

artikel 2

Horst aan de Maas

Afvalstoffenverordening

artikelen 7, tweede lid, en 11

Houten

Afvalstoffenverordening

artikel 7

Houten

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2.9

Houten

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2.25, eerste lid

Houten

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2.28

Houten

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2.36

Houten

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2.39

Houten

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3.4

Houten

Algemene Plaatselijke Verordening

artikelen 5.15 en 5.18

Huizen

Brandbeveiligingsverordening

artikelen 2 en 3

Hulst

Afvalstoffenverordening Gemeente Hulst 2018

artikel 3

Hulst

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:22

Hulst

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:25

Hulst

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:58

Hulst

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:90

Hulst

Algemene Plaatselijke Verordening

artikelen 3:3 en 3:4

Hulst

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5:18

IJsselstein

Afvalstoffenverordening

artikel 2, tweede lid

IJsselstein

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:9, derde lid

IJsselstein

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:25

IJsselstein

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:28

IJsselstein

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:39

IJsselstein

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3:4

IJsselstein

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5:23

Kaag en Braassem

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:9, derde lid

Kaag en Braassem

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:25

Kaag en Braassem

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3:4

Kaag en Braassem

Brandbeveiligingsverordening

artikel 2

Kampen

Afvalstoffenverordening

artikel 2, tweede lid, jo. artikel 6

Kampen

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2.1.5.1, derde lid

Kampen

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2.2.2, eerste lid

Kampen

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2.3.1.2

Kampen

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2.3.3.1, tweede lid

Kampen

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5.2.4

Kapelle

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:9, derde lid

Kapelle

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5:15

Katwijk

Afvalstoffenverordening

artikelen 7 en 11

Katwijk

Monumentenverordening

artikel 11

Kerkrade

Afvalstoffenverordening

artikelen 3, 4, 5, 6 en 11

Kerkrade

Beleidsnota prostitutiebeleid Kerkrade

paragrafen 6.2 en 8

Kerkrade

Lozingsverordening

artikel 3

Kerkrade

Verordening speelautomaten gemeente Kerkrade

artikel 2

Koggenland

Algemene Plaatselijke Verordening

artikelen 2:24 en 2:25, eerste lid

Koggenland

Algemene Plaatselijke Verordening

artikelen 2:27 en 2:28

Koggenland

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5:23

Korendijk

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:9, derde lid

Korendijk

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:25

Korendijk

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:28

Korendijk

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:39, tweede lid

Korendijk

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5:18

Korendijk

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5:23

Korendijk

Brandbeveiligingsverordening 2012

artikel 2

Krimpen aan den IJssel

Afvalstoffenverordening

artikel 7

Krimpen aan den IJssel

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2.1.4.1

Krimpen aan den IJssel

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2.1.4.2

Krimpen aan den IJssel

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2.1.4.3

Krimpen aan den IJssel

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2.2.2, eerste lid

Krimpen aan den IJssel

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2.3.1.2

Krimpen aan den IJssel

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2.3.2.2

Krimpen aan den IJssel

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2.3.3.1, tweede lid

Krimpen aan den IJssel

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2.3.3.2

Krimpen aan den IJssel

Algemene Plaatselijke Verordening

artikelen 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.3.2, 3.4.1 en 3.4.2

Krimpen aan den IJssel

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5.1.2

Krimpen aan den IJssel

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5.2.2

Krimpen aan den IJssel

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5.2.4

Krimpen aan den IJssel

Drank- en Horecaverordening

artikel 15, eerste lid

Laarbeek

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:25

Laarbeek

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:28

Laarbeek

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3:4

Landerd

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:25

Landerd

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:28

Landerd

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:39, tweede lid

Landerd

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3:4

Landerd

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5:23

Landerd

Brandbeveiligingsverordening

artikel 2

Landgraaf

Afvalstoffenverordening

artikel 2, tweede lid

Landgraaf

Afvalstoffenverordening

artikel 11

Landgraaf

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2.1.4.1

Landgraaf

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2.2.2

Landgraaf

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2.3.3.1, tweede lid

Landgraaf

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3.2.1

Landgraaf

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5.2.4

Landgraaf

Brandbeveiligingsverordening 2010

artikel 2

Landgraaf

Brandbeveiligingsverordening

artikel 3

Landgraaf

Verordening speelautomaten

artikel 2, tweede lid

Landsmeer

Afvalstoffenverordening

artikel 2

Landsmeer

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:9, derde lid

Landsmeer

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:25

Landsmeer

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:28

Landsmeer

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:39, tweede lid

Landsmeer

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3:4

Landsmeer

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5:23

Landsmeer

Brandbeveiligingsverordening

artikel 2

Langedijk

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:25

Langedijk

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:28

Langedijk

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:39, tweede en derde lid

Langedijk

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3:4

Langedijk

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5:23

Lansingerland

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:9, derde lid

Lansingerland

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:25

Lansingerland

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:28

Lansingerland

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:39

Lansingerland

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3:4

Lansingerland

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5:23

Lansingerland

Brandbeveiligingsverordening

artikel 2

Laren

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:9

Laren

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2.25, eerste lid

Laren

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2.28

Laren

Algemene Plaatselijke Verordening

artikelen 3.3 en 3.4

Laren

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5.23

Laren

Beleidsregels snuffelmarkten

n.v.t.

Laren

Brandbeveiligingsverordening

artikelen 2 en 3

Laren

Evenementenbeleid

Beleidsregel 5

Leek

Afvalstoffenverordening

artikel 2

Leek

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:9

Leek

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:25

Leek

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:39, tweede lid

Leek

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3:4

Leek

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5:23

Leek

Brandbeveiligingsverordening

artikel 2

Leek

Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzaalwerk

artikel 2, eerste lid

Leerdam

Afvalstoffenverordening

artikel 11

Leerdam

Algemene Plaatselijke Verordening

2:28

Leerdam

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:25

Leerdam

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:28

Leerdam

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:39

Leerdam

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3:4

Leerdam

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5:23

Leeuwarden

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:9

Leeuwarden

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:10

Leeuwarden

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:25b

Leeuwarden

Algemene Plaatselijke Verordening

artikelen 2:28, 2:28a en 2:28b

Leeuwarden

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3:4

Leeuwarden

Bomenbeleidsplan

hoofdstuk 4

Leeuwarden

Bouwverordening

n.v.t.

Leeuwarden

De reclame geordend

n.v.t.

Leeuwarden

Huisvestingsverordening

artikelen 2.1.2, 2.1.3 en 2.1.4

Leeuwarden

Huisvestingsverordening

artikelen 2.2.2, 2.2.3 en 2.2.4

Leeuwarden

Levendigheid in de binnenstad

n.v.t.

Leeuwarden

Ontheffingen voor geluid

n.v.t.

Leeuwarden

Regeling ‘uitstallingen en losse reclameborden bij winkels’

n.v.t.

Leeuwarderadeel

Afvalstoffenverordening

artikel 7

Leeuwarderadeel

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:10, derde lid

Leeuwarderadeel

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:10, vijfde lid

Leeuwarderadeel

Verpachting van staanplaatsen

artikel 5

Leidschendam-Voorburg

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:9, derde lid

Leidschendam-Voorburg

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:25

Leidschendam-Voorburg

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:28

Leidschendam-Voorburg

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:39

Leidschendam-Voorburg

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3:4

Leidschendam-Voorburg

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5:23

Lelystad

Afvalstoffenverordening

artikel 2, tweede lid

Lelystad

Afvalstoffenverordening

artikelen 7 en 11

Lelystad

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:25

Lelystad

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:28

Lelystad

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:39, tweede lid

Lelystad

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3:4

Lelystad

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5:23

Lelystad

Brandbeveiligingsverordening

artikel 2.1.1

Lemsterland

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:9, derde lid

Lemsterland

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:25

Lemsterland

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:39, tweede lid

Lemsterland

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3:4

Lemsterland

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5:23

Leudal

Afvalstoffenverordening

artikelen 2, tweede lid, en 6

Leudal

Algemene Plaatselijke Verordening

artikelen 2:24 en 2:25, eerste lid

Leudal

Algemene Plaatselijke Verordening

artikelen 2:27 en 2:28

Leudal

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:39, tweede lid

Leudal

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3:4

Leudal

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5:23

Leusden

Afvalstoffenverordening

artikel 2, tweede lid

Leusden

Brandbeveiligingsverordening

artikel 2

Liesveld

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:25

Liesveld

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:28

Liesveld

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3:4

Lingewaal

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:25

Lingewaal

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:28

Lingewaal

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:39, tweede lid

Lingewaal

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3:4

Lingewaal

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5:23

Lingewaal

Brandbeveiligingsverordening

artikel 2

Lingewaal

Huisvestingsverordening voor standplaatsen van woonwagens

n.v.t.

Lisse

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:9

Lisse

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:28

Lisse

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3:4

Lisse

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5:23

Littenseradiel

Algemene Plaatselijke Verordening 2010

artikel 2.2.1, derde en vierde lid

Littenseradiel

Algemene Plaatselijke Verordening 2010

artikel 3.2.1, eerste lid

Littenseradiel

Algemene Plaatselijke Verordening 2010

artikel 5.2.3

Littenseradiel

Brandbeveiligingsverordening

artikel 2

Loon op Zand

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:9, derde lid

Loon op Zand

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:25, eerste en tweede lid

Loon op Zand

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:28, eerste en tweede lid

Loon op Zand

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:39, tweede en derde lid

Loon op Zand

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3:4, eerste en tweede lid

Loon op Zand

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5:23

Loon op Zand

Speelautomatenhallenverordening

artikel 2, eerste lid

Loppersum

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:9, derde lid

Loppersum

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:25

Loppersum

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:28

Loppersum

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:39

Loppersum

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3:4

Loppersum

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5:23

Losser

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:9, derde lid

Losser

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:39, tweede lid

Losser

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3:4

Losser

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5:23

Losser

Brandbeveiligingsverordening

artikel 2, tweede lid

Maasdonk

Afvalstoffenverordening

artikelen 2, tweede lid, en 6

Maasdonk

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:25

Maasdonk

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:28

Maasdonk

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:39

Maasdonk

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3:4

Maasdonk

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5:23

Maasdonk

Brandbeveiligingsverordening

artikel 2

Maasdonk

Speelautomatenhallenverordening

artikel 2, eerste lid

Maasdriel

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:25

Maasdriel

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:28

Maasdriel

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:39, tweede lid

Maasdriel

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5:23

Maassluis

Afvalstoffenverordening

artikel 2, tweede lid

Maassluis

Speelautomatenverordening

artikelen 3.1, 3.2, 4.1 en 6.1

Maastricht

Afvalstoffenverordening

artikel 2

Maastricht

Algemene Plaatselijke Verordening eigen. Form

artikel 2.1.4.2

Maastricht

Algemene Plaatselijke Verordening eigen. Form

artikel 2.1.4.3

Maastricht

Algemene Plaatselijke Verordening eigen. Form

artikel 2.3.1.2

Maastricht

Algemene Plaatselijke Verordening eigen. Form

artikelen 2.3.1a.2 en 2.3.1a.5

Maastricht

Algemene Plaatselijke Verordening eigen. Form

artikel 2.3.3.1

Maastricht

Algemene Plaatselijke Verordening eigen. Form

artikelen 3.2.1 en 3.3.2

Marum

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:25

Marum

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:28

Marum

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3:4

Marum

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5:23

Marum

Verordening speelautomaten

artikel 2

Medemblik

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:25

Medemblik

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:28

Medemblik

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:39, tweede en derde lid

Medemblik

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3:4

Medemblik

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5:23

Meerssen

Afvalstoffenverordening

artikelen 7 en 11

Meerssen

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2.1.4.2, eerste en tweede lid

Meerssen

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2.2.2, eerste, tweede en derde lid

Meerssen

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5.2.2

Meerssen

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5.2.3

Menterwolde

Afvalstoffenverordening

artikel 2, tweede lid

Menterwolde

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:9, derde lid

Menterwolde

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:25

Menterwolde

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:28

Menterwolde

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:39, tweede lid

Menterwolde

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3:4

Menterwolde

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5:23

Meppel

Afvalstoffenverordening

artikel 2, tweede lid

Meppel

Brandbeveiligingsverordening

artikel 2

Meppel

Verordening Kinderopvang Gemeente Meppel

artikel 2

Middelburg

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2.1.6.2a

Middelburg

Algemene Plaatselijke Verordening

artikelen 2.3.1.10, 2.3.1.11, 2.3.1.12, 2.3.1.13, 2.3.1.14 en 2.3.1.15

Middelharnis

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2.1.4.2, derde lid

Middelharnis

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2.3.3.1, tweede lid

Middelharnis

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3.2.1

Middelharnis

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3.2.2

Middelharnis

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5.2.2

Midden-Delfland

Brandbeveiligingsverordening

artikelen 2 en 3

Midden-Delfland

Algemene plaatselijke verordening Midden-Delfland 2010

4:6a6

Midden-Delfland

Algemene plaatselijke verordening Midden-Delfland 2010

4:6a2

Midden-Delfland

Algemene plaatselijke verordening (APV) gemeente Midden-Delfland

artikel 5:18

Midden-Delfland

Algemene plaatselijke verordening (APV) gemeente Midden-Delfland

artikel 5:23

Midden-Delfland

Algemene plaatselijke verordening (APV) gemeente Midden-Delfland

artikel 3:4

Midden-Delfland

Algemene plaatselijke verordening (APV) gemeente Midden-Delfland

artikel 2:25

Midden-Delfland

Algemene plaatselijke verordening (APV) gemeente Midden-Delfland

artikel 2:9

Midden-Delfland

Algemene Plaatselijke Verordening Midden- Delfland 2010

artikel 2:9, derde lid

Midden-Delfland

Algemene Plaatselijke Verordening Midden- Delfland 2010

artikel 2:25

Midden-Delfland

Algemene Plaatselijke Verordening Midden- Delfland 2010

artikel 2:28

Midden-Delfland

Algemene Plaatselijke Verordening Midden- Delfland 2010

artikel 2:39, tweede lid

Midden-Delfland

Algemene Plaatselijke Verordening Midden- Delfland 2010

artikel 3:4

Midden-Delfland

Algemene Plaatselijke Verordening Midden- Delfland 2010

artikel 5:23

Midden-Delfland

Beleidskader evenementen

hoofdstukken 2 en 4

Midden-Delfland

Brandbeveiligingsverordening

artikel 2

Midden-Drenthe

Afvalstoffenverordening

artikel 7, tweede lid

Midden-Drenthe

Brandbeveiligingsverordening

artikel 2

Mill en Sint Hubert

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:9, derde lid

Mill en Sint Hubert

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:25

Mill en Sint Hubert

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:28

Mill en Sint Hubert

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:39

Mill en Sint Hubert

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3:4

Mill en Sint Hubert

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5:23

Millingen aan de Rijn

Afvalstoffenverordening

artikelen 2, tweede lid, en 6

Millingen aan de Rijn

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:25

Millingen aan de Rijn

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:28

Millingen aan de Rijn

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:39, tweede lid

Millingen aan de Rijn

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3:4

Millingen aan de Rijn

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5:23

Millingen aan de Rijn

Marktverordening

artikelen 4, 6, 7 en 10

Moerdijk

Afvalstoffenverordening

artikel 11

Molenwaard

Algemene Plaatselijke Verordening 2013 gemeente Molenwaard

artikel 5:18 standplaatsvergunning en weigeringsgronden

Molenwaard

Algemene PLaatselijke Verordening 2013 gemeente Molenwaard

artikel 2:25 evenement

Montferland

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:25

Montferland

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:39, tweede lid

Montferland

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3:4

Montferland

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5:23

Montfoort

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:9, derde lid

Montfoort

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:25

Montfoort

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:28

Montfoort

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:39, tweede lid

Montfoort

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3:4

Montfoort

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5:3

Mook en Middelaar

Algemene plaatselijke verordening (APV) gemeente Mook en Middelaar

artikel 5:23

Mook en Middelaar

Algemene plaatselijke verordening (APV) gemeente Mook en Middelaar

artikelen 5:15 en 5:16

Mook en Middelaar

Algemene plaatselijke verordening (APV) gemeente Mook en Middelaar

artikel 5:18

Mook en Middelaar

Algemene plaatselijke verordening (APV) gemeente Mook en Middelaar

artikel 3:4

Mook en Middelaar

Algemene plaatselijke verordening (APV) gemeente Mook en Middelaar

artikel 2:9

Mook en Middelaar

Algemene Plaatselijke Verordening (APV) gemeente Mook en Middelaar

2:25a

Mook en Middelaar

Algemene plaatselijke verordening (APV) gemeente Mook en Middelaar

artikel 2:25

Muiden

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:9, derde lid

Muiden

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:25

Muiden

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:28

Muiden

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:39, tweede lid

Muiden

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3:4

Muiden

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5:23

Naarden

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:9, derde lid

Naarden

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:25

Naarden

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:28

Naarden

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:39, tweede lid

Naarden

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3:4

Naarden

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5:23

Neder-Betuwe

Algemene Plaatselijke Verordening

artikelen 2.25, eerste, tweede en derde lid, en 1.8

Neder-Betuwe

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2.28

Neder-Betuwe

Algemene Plaatselijke Verordening

artikelen 2.36 en 2.28

Neder-Betuwe

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2.39, tweede en derde lid

Neder-Betuwe

Algemene Plaatselijke Verordening

artikelen 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.13, 3.14 en 3.15

Neder-Betuwe

Algemene Plaatselijke Verordening

artikelen 5.18, eerste, tweede en derde lid, en 1.8, vierde lid

Neder-Betuwe

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5.23

Nederlek

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:9, derde lid

Nederlek

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:25

Nederlek

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:28

Nederlek

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:39, tweede lid

Nederlek

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3:4

Nederlek

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5:23

Nederlek

Afvalstoffenverordening Nederlek 2009

artikelen 2 en 6

Nederlek

Brandbeveiligingsverordening Nederlek 2012

artikelen 2 en 3

Nederlek

Marktverordening gemeente Nederlek 1999

artikelen 1.6 en 2.1

Nederweert

Afvalstoffenverordening

artikel 2

Nederweert

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:28

Nederweert

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3:4

Nederweert

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5:18

Neerijnen

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:9, derde lid

Neerijnen

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2.25, eerste en vierde lid

Neerijnen

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2.28

Neerijnen

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2.39

Neerijnen

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3.4

Neerijnen

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5.18

Neerijnen

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5.23

Neerijnen

Brandbeveiligings-verordening Neerijnen 2012

artikelen 2 en 3

Niedorp

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2.2.2

Niedorp

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2.3.3.1, tweede lid

Niedorp

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3.2.1

Niedorp

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3.2.9

Niedorp

Brandbeveiligingsverordening

artikel 2

Niedorp

Regionale afvalstoffenverordening Milieudienst Kop van Noord-Holland

artikel 7, tweede lid

Niedorp

Verordening kwaliteit peuterspeelzalen

artikel 2, eerste lid

Nieuwegein

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:9, derde lid

Nieuwegein

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:25

Nieuwegein

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:28

Nieuwegein

Algemene plaatselijke verordening Nieuwegein

artikel 3:4

Nieuwegein

Brandbeveiligingsverordening

artikel 2

Nieuwegein

Marktverordening

artikel 11

Nieuwegein

Verordening Kinderopvang

artikel 2, eerste lid

Nieuwkoop

Afvalstoffenverordening

artikel 7

Nieuwkoop

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:25

Nieuwkoop

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:28

Nieuwkoop

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:28a

Nieuwkoop

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:29

Nieuwkoop

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:39, tweede lid

Nieuwkoop

Algemene Plaatselijke Verordening

artikelen 3.4, 3.6, 3.7, 3.8, 3.13, 3.14 en 3.15

Nieuwkoop

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5.2

Nieuwkoop

Brandbeveiligingsverordening

artikel 2

Nieuw-Lekkerland

Afvalstoffenverordening

artikel 2, tweede lid, jo. artikel 6

Nieuw-Lekkerland

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:25

Nieuw-Lekkerland

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:28

Nieuw-Lekkerland

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3:4

Nijkerk

Afvalstoffenverordening

artikel 2

Nijkerk

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2.2.2

Nijkerk

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2.3.1.2

Nijkerk

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3.2.1

Nijmegen

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2.2.2, eerste tot en met vijfde lid

Nijmegen

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2.2.7

Nijmegen

Algemene Plaatselijke Verordening

artikelen 2.3.1.5, 2.3.1.2a, 2.3.1.7, 2.3.1.9 en 2.3.1.10

Nijmegen

Algemene Plaatselijke Verordening

artikelen 2.3.1.6, 2.3.1.2, 2.3.1.5, 2.3.1.8, 2.3.1.10

Nijmegen

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2.3.3.2

Nijmegen

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.3.1, 3.3.2 en 3.4.1

Nijmegen

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 4.2.4.1

Nijmegen

Beleidsregels met gedoogvoorwaarden

artikel 2.4.4

Nijmegen

Brandbeveiligingsverordening 2012

artikelen 2, 3 en 4

Nijmegen

Kwaliteitsverordening kinderopvang

artikelen 2, 3, 9 en 10

Noord-Beveland

Afvalstoffenverordening

artikel 2, tweede lid

Noord-Beveland

Brandbeveiligingsverordening

artikel 2

Noordenveld

Afvalstoffenverordening

artikelen 2, tweede lid, en 6

Noordenveld

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:9, derde lid

Noordenveld

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:25

Noordenveld

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:28

Noordenveld

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:39, tweede lid

Noordenveld

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3:4

Noordenveld

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5:23

Noordoostpolder

Afvalstoffenverordening

artikel 7

Noordoostpolder

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:25, eerste, tweede en derde lid

Noordoostpolder

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:29

Noordoostpolder

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:34

Noordoostpolder

Algemene Plaatselijke Verordening

artikelen 3:4, 3:5, 3:7, 3:8, 3:13, 3:14 en 3:15

Noordwijk

Afvalstoffenverordening

artikel 2, tweede lid

Noordwijk

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2.1.4.3

Noordwijk

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2.3.1.9

Noordwijk

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 4.4.2

Noordwijk

Beleidsregel parkeerontheffingen Notificatie

artikel 2

Nunspeet

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:9, derde lid

Nunspeet

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:25

Nunspeet

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3:4

Nunspeet

Marktverordening

artikelen 5 en 6

Nuth

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:25

Nuth

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:28

Nuth

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:39, tweede lid

Nuth

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3:4

Nuth

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5:23

Oegstgeest

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:9, derde lid

Oegstgeest

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:25

Oegstgeest

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:39, tweede lid

Oegstgeest

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3:4

Oegstgeest

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5:23

Oegstgeest

Huisvestingsverordening

artikelen 9, 10 en 11

Oirschot

Afvalstoffenverordening

artikel 2, tweede lid

Oisterwijk

Bomenverordening

artikel 2

Oldambt

Afvalstoffenverordening

artikel 2, tweede lid, jo. artikel 6

Oldambt

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:25

Oldambt

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:39, tweede lid

Oldambt

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3:4

Oldambt

Algemene Plaatselijke Verordening

artikelen 5:17 en 5:18

Oldambt

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5:23

Oldambt

Brandbeveiligingsverordening

artikel 2

Oldambt

Verordening exploitatie (‘alcoholvrije’) horecabedrijven

artikel 3

Oldebroek

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3:4

Olst-Wijhe

Afvalstoffenverordening

artikelen 2 en 6

Olst-Wijhe

Algemene Plaatselijke Verordening

artikelen 2:24 en 2:25, eerste lid

Olst-Wijhe

Algemene Plaatselijke Verordening

artikelen 2:27 en 2:28

Olst-Wijhe

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:39, tweede lid

Olst-Wijhe

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3:4

Olst-Wijhe

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5:23

Olst-Wijhe

Brandbeveiligingsverordening

artikel 2

Olst-Wijhe

Marktverordening

artikelen 4, 6 en 7

Ommen

Afvalstoffenverordening

artikelen 2, tweede lid, en 6

Ommen

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:9, derde lid

Ommen

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:25

Ommen

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3:4

Ommen

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5:23

Ommen

Brandbeveiligingsverordening

artikel 2

Ommen

Kwaliteit Peuterspeelzaalwerk

artikelen 2, eerste lid, en 8 tot en met 14

Onderbanken

Afvalstoffenverordening

artikelen 2, tweede lid, en 6

Onderbanken

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:25, eerste tot en met vierde lid

Onderbanken

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:28

Onderbanken

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:39, tweede lid

Onderbanken

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3:4, eerste tot en met derde lid

Onderbanken

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5:18

Onderbanken

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5:23

Onderbanken

Brandbeveiligingsverordening

artikelen 2 en 3

Onderbanken

Marktverordening

artikelen 4, 6, 7 en 10

Onderbanken

Marktverordening

artikel 5

Oost Gelre

Afvalstoffenverordening

artikelen 2, tweede lid, en 6

Oost Gelre

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:9, derde lid

Oost Gelre

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:25

Oost Gelre

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:28

Oost Gelre

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:39, tweede lid

Oost Gelre

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3:4

Oost Gelre

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5:23

Oost Gelre

Brandbeveiligingsverordening

artikel 2

Oosterhout

Afvalstoffenverordening

artikel 7

Oosterhout

Afvalstoffenverordening

artikel 14

Oosterhout

Afvalstoffenverordening

artikel 22

Oostflakkee

Verordening speelautomaten gemeente Oostflakkee

artikel 2

Ooststellingwerf

Afvalstoffenverordening

artikel 2, tweede lid, jo. artikel 6

Ooststellingwerf

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:25

Ooststellingwerf

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3:4

Ooststellingwerf

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5:18

Ooststellingwerf

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5:23

Ooststellingwerf

Brandbeveiligings-verordening 2012

artikel 3

Ooststellingwerf

Marktverordening

artikelen 4.7 en 10

Oostzaan

Afvalstoffenverordening

artikelen 2, tweede lid, en 6

Oostzaan

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:9, derde lid

Oostzaan

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:25

Oostzaan

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:28

Oostzaan

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:39, tweede lid

Oostzaan

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3:4

Oostzaan

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5:23

Oostzaan

Brandbeveiligingsverordening

artikel 2

Oostzaan

Brandbeveiligingsverordening

artikelen 2 en 3

Opmeer

Brandbeveiligingsverordening

artikel 2

Opmeer

Marktverordening

artikelen 4, 6, 7 en 10

Opsterland

Afvalstoffenverordening

artikelen 2, tweede lid, en 6

Opsterland

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:9, derde lid

Opsterland

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:25

Opsterland

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:28

Opsterland

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:39, tweede lid

Opsterland

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3:4

Opsterland

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5:23

Opsterland

Brandbeveiligingsverordening

artikelen 2 en 3

Oss

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:9, derde lid

Oss

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3:4

Oss

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5:23

Oud-Beijerland

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:25, eerste lid

Oud-Beijerland

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3:4

Oud-Beijerland

Algemene Plaatselijke verordening

artikel 5:18

Oud-Beijerland

Algemene Plaatselijke verordening

artikel 5:23

Oud-Beijerland

Verordening speelautomaten

artikelen 2, 3, 4, 5 en 6

Oude IJsselstreek

Afvalstoffenverordening

artikelen 2 en 6

Oude IJsselstreek

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:25

Oude IJsselstreek

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:28

Oude IJsselstreek

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:39, tweede lid

Oude IJsselstreek

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3:4

Oude IJsselstreek

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5:23

Ouder Amstel

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5:23

Ouderkerk

Afvalstoffenverordening

artikel 7, tweede lid

Ouderkerk

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:39, tweede lid

Ouderkerk

Brandbeveiligingsverordening

artikel 2

Oudewater

Afvalstoffenverordening

artikelen 2 en 6

Oudewater

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:9, derde lid

Oudewater

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:25

Oudewater

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:28

Oudewater

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:39

Oudewater

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3:4

Oudewater

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5:15

Oudewater

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5:23

Oudewater

Brandbeveiligingsverordening

artikelen 2 en 3

Oudewater

Huisvestingsverordening

artikelen 3.2.2, 3.2.3 en 3.2.4

Oudewater

Marktverordening

artikelen 4 tot en met 8

Overbetuwe

Afvalstoffenverordening

artikelen 2, tweede lid, en 6

Overbetuwe

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:9, derde lid

Overbetuwe

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:25

Overbetuwe

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:28

Overbetuwe

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:39, tweede lid

Overbetuwe

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3:4

Overbetuwe

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5:23

Overbetuwe

Marktverordening

artikel 4

Papendrecht

Afvalstoffenverordening

artikelen 2, tweede lid, en 6

Papendrecht

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:9, derde lid

Papendrecht

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:25

Papendrecht

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:28

Papendrecht

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:39, tweede lid

Papendrecht

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3:4

Papendrecht

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5:23

Papendrecht

Brandbeveiligingsverordening

artikel 2

Peel en Maas

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:25

Peel en Maas

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:28

Peel en Maas

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3:4

Peel en Maas

Speelautomatenhallenverordening

artikel 2, eerste lid

Pekela

Afvalstoffenverordening

artikelen 2 en 6

Pekela

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3:4

Pekela

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5:23

Pekela

Brandbeveiligingsverordening

artikel 2

Pijnacker-Nootdorp

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:9

Pijnacker-Nootdorp

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:25

Pijnacker-Nootdorp

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:28

Pijnacker-Nootdorp

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:39, tweede lid

Pijnacker-Nootdorp

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3:4

Pijnacker-Nootdorp

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5:23

Pijnacker-Nootdorp

Brandbeveiligingsverordening

artikel 2

Purmerend

Afvalstoffenverordening

artikelen 7 en 11

Purmerend

Afvalstoffenverordening

artikel 11, eerste en tweede lid

Purmerend

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3

Purmerend

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 24

Purmerend

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 24, vijfde lid

Purmerend

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 28b

Purmerend

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 54

Purmerend

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 112

Purmerend

Brandbeveiligingsverordening Purmerend 2010

artikel 2

Putten

Afvalstoffenverordening

artikelen 2, tweede lid, en 6

Putten

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:9, derde lid

Putten

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:25

Putten

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:28

Putten

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:39, tweede lid

Putten

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3:4

Raalte

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2.25, eerste lid

Raalte

Algemene Plaatselijke Verordening

artikelen 2.28, eerste, derde en vierde lid, 2.29, 2.30 en 2.32

Raalte

Algemene Plaatselijke Verordening

artikelen 5.15, eerste lid, en 5.18

Raalte

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5.23

Reimerswaal

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:25

Reimerswaal

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:28

Reimerswaal

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:39, tweede lid

Reimerswaal

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3:4

Reimerswaal

Brandbeveiligingsverordening

artikel 2

Renkum

Afvalstoffenverordening

artikelen 2, tweede lid, en 6

Renkum

Algemene Plaatselijke Verordening Renkum

artikel 2:9, derde lid

Renkum

Algemene Plaatselijke Verordening Renkum

artikel 2:25

Renkum

Algemene Plaatselijke Verordening Renkum

artikel 2:28

Renkum

Algemene Plaatselijke Verordening Renkum

artikel 2:39, tweede lid

Renkum

Algemene Plaatselijke Verordening Renkum

artikel 3:4

Renkum

Algemene Plaatselijke Verordening Renkum

artikel 5:23

Renkum

Brandbeveiligingsverordening

artikel 2

Renswoude

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:9, derde lid

Renswoude

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:25

Renswoude

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:28

Renswoude

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:39

Renswoude

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3:4

Renswoude

Algemene Plaatselijke Verordening

artikelen 4.8, tweede lid, en 6

Renswoude

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5:14

Reusel-De Mierden

Afvalstoffenverordening

artikelen 2, tweede lid, en 6

Reusel-De Mierden

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:9, derde lid

Reusel-De Mierden

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:25

Reusel-De Mierden

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:28

Reusel-De Mierden

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:39, tweede lid

Reusel-De Mierden

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3:4

Reusel-De Mierden

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5:23

Reusel-De Mierden

Brandbeveiligingsverordening

artikel 2

Reusel-De Mierden

Nota prostitutiebeleid

paragrafen 3.3 en 3.4

Reusel-De Mierden

Nota prostitutiebeleid

paragrafen 3.3, 3.4 en 4.5

Rheden

Afvalstoffenverordening

artikelen 2, tweede lid, en 6

Rheden

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:9, derde lid

Rheden

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:25

Rheden

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:28

Rheden

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:39, tweede lid

Rheden

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3:4

Rheden

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5:23

Rheden

Marktverordening

artikelen 4, 6, 7 en 10b

Ridderkerk

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:9, derde lid

Ridderkerk

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:25

Ridderkerk

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:28

Ridderkerk

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:39

Ridderkerk

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3:4

Rijnwaarden

Afvalstoffenverordening

artikelen 2, tweede lid, en 6

Rijnwaarden

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:9, derde lid

Rijnwaarden

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:25

Rijnwaarden

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:39, tweede lid

Rijnwaarden

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3:4

Rijnwaarden

Brandbeveiligingsverordening

artikel 2

Rijnwoude

Afvalstoffenverordening

artikel 2, tweede lid

Rijnwoude

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:9, derde lid

Rijnwoude

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:25

Rijnwoude

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:28

Rijnwoude

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:39

Rijnwoude

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3:4

Rijnwoude

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5:23

Rijssen-Holten

Afvalstoffenverordening

artikel 2

Rijssen-Holten

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:9, derde lid

Rijssen-Holten

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:25