Instellingsbesluit Consultatief Orgaan Fries 2010

Geraadpleegd op 18-06-2024.
Geldend van 18-02-2010 t/m heden

Instellingsbesluit Consultatief Orgaan Fries 2010

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 7, vierde lid, van het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden (Trb. 1993, 1 en 199; 1998, 20);

Gelet op het Kaderverdrag inzake de bescherming van nationale minderheden (Trb. 1995, 73 en 197; 2005, 77);

Gelet op artikel 9, tiende lid, van de Bestuursafspraak Friese taal en cultuur 2001 (Stcrt. 2001, 125);

Besluit:

Artikel 1

Er is een consultatief orgaan ten behoeve van de Friese taal en cultuur, verder te noemen: het CO Fries.

Artikel 2

  • 1 Het CO Fries heeft tot taak aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te rapporteren over de behoeften en de wensen ten aanzien van de Friese taal en cultuur in relatie tot het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden alsmede het Kaderverdrag inzake de bescherming van nationale minderheden.

  • 2 Het CO Fries heeft voorts tot taak aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties advies uit te brengen over de uitvoering van de Bestuursafspraak Friese taal en cultuur 2001 en de uitvoeringsconvenanten, in relatie tot het in het eerste lid bedoelde Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden en het Kaderverdrag inzake de bescherming van nationale minderheden.

Artikel 3

  • 1 Het CO Fries bestaat uit vijf leden, onder wie een voorzitter en een vice-voorzitter.

  • 2 De voorzitter, vice-voorzitter en overige leden van het CO Fries worden, op voordracht van dit orgaan, door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar.

  • 4 Het CO Fries kan waarnemers toelaten.

Artikel 4

  • 1 De voorzitter van het CO Fries ontvangt een vergoeding van € 220,– per vergadering voor zijn werkzaamheden.

  • 2 De daarvoor in aanmerking komende leden van het CO Fries ontvangen een vergoeding van € 170,– per vergadering voor hun werkzaamheden.

  • 3 De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vergoedt aan de voorzitter en leden van het CO Fries de reiskosten op basis van openbaar vervoer eerste klasse of op basis van eigen vervoer, gemaakt voor het bijwonen van vergaderingen ten behoeve van het CO Fries, zonder dat daarvoor bewijsstukken behoeven te worden overgelegd.

Artikel 5

  • 1 Tot secretaris van het CO Fries wordt benoemd: de secretaris van het Berie foar it Frysk.

  • 2 Het CO Fries wordt in zijn werkzaamheden bijgestaan door het bureau van het Berie foar it Frysk.

Artikel 6

Het CO Fries voert de in artikel 2 genoemde taken uit op basis van een tweejaarlijks werkprogramma, dat in nauw overleg met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt opgesteld.

Artikel 7

Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van het CO Fries geschiedt met inachtneming van de beheersregels, op grond van de Archiefwet 1995 en het Archiefbesluit 1995. De bescheiden worden na het beëindigen van de werkzaamheden overgedragen aan het archief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Artikel 9

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Nederlandse taal en de Friese taal in de Staatscourant worden geplaatst.

Een afschrift van dit besluit wordt gezonden aan de Algemene Rekenkamer en aan het CO Fries.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

G. ter Horst

Naar boven