Besluit erkenningsvoorwaarden en analysemethoden laboratoria Salmonellamonitoring varkenssector (PVV) 2009

[Regeling vervallen per 22-06-2014 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2014.]
Geldend van 20-12-2009 t/m 31-12-2013

Besluit van het bestuur van het Productschap Vee en Vlees van 28 oktober 2009 tot vaststelling van erkenningsvoorwaarden en analysemethoden voor laboratoria die Salmonella bij varkens monitoren (Besluit erkenningsvoorwaarden en analysemethoden laboratoria Salmonellamonitoring varkenssector (PVV) 2009)

Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees,

artikel 2, derde lid, van de Verordening Salmonellamonitoring varkenssector (PVV) 2009;

Besluit:

Artikel 2

[Vervallen per 22-06-2014]

 • 1 Een laboratorium komt in aanmerking voor een erkenning van het productschap indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • a. Het laboratorium is door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd volgens de norm NEN-EN-ISO-IEC-17025, met in de scope de in artikel 3 genoemde analysemethoden voor de bepaling van Salmonella bij varkens;

  • b. Voor laboratoria die in het buitenland zijn gevestigd, is geen erkenning van de Raad voor Accreditatie vereist, maar is een gelijkwaardig accreditaat, afgegeven door de bevoegde dienst in het land van vestiging.

 • 2 De voorzitter erkent het laboratorium dat voldoet aan de in het vorige lid genoemde voorwaarden.

 • 3 De voorzitter kan de erkenning intrekken indien blijkt dat het laboratorium niet meer aan de erkenningsvoorwaarden voldoet.

Artikel 3

[Vervallen per 22-06-2014]

 • 1 Het laboratorium gebruikt de volgende analysemethoden:

  • a. bloedmonsters worden geanalyseerd door middel van de Salmonella-Idexx BCD-Elisa (varkens)test;

  • b. karkasmonsters worden geanalyseerd op de aanwezigheid van Salmonella volgens de MV0013, gelijkwaardig aan ISO 6579, derde editie.

 • 2 In afwijking van het bepaalde in het eerste lid kan gebruik worden gemaakt van een andere dan in lid 1 genoemde analysemethode mits daarvoor toestemming is verkregen van de voorzitter op grond van de volgende voorwaarden:

  • een validatierapport kan worden overlegd waaruit blijkt dat de sensibiliteit en specificiteit van de alternatieve analysemethode minimaal hetzelfde is als de in het eerste lid genoemde analysemethode;

  • uit het validatierapport dient te blijken dat de resultaten via een vaste omrekeningsfactor vergelijkbaar gemaakt kunnen worden met de resultaten op basis van de in het eerste lid genoemde analysemethode.

 • 3 Het erkende laboratorium verleent zijn medewerking aan het Salmonella-ringonderzoek.

Artikel 4

[Vervallen per 22-06-2014]

 • 1 Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit erkenningsvoorwaarden en analysemethoden laboratoria Salmonellamonitoring varkenssector (PVV) 2009.

 • 2 Dit besluit wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van publicatie.

Zoetermeer, 28 oktober 2009

S.W.A. Lak

voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris

Terug naar begin van de pagina