Verordening bestemmingsheffingen konijnen en edelpelsdieren (PPE) 2010

[Regeling materieel uitgewerkt per 08-05-2011.]
Geldend van 01-01-2010 t/m heden

Verordening van het Productschap Pluimvee en Eieren van 29 oktober 2009, houdende de vaststelling van een bestemmingsheffing ten behoeve van de sector konijnen- en edelpelsdierenhouderij voor het jaar 2010 (Verordening bestemmingsheffingen konijnen en edelpelsdieren (PPE) 2010).

Het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren;

Gelet op artikel 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en artikel 8 van het Instellingsbesluit Productschap Pluimvee en Eieren;

Gezien de Verordening algemene bepalingen heffingen (PPE) 2005;

Besluit:

Artikel 1

Deze verordening neemt over de begripsbepalingen van de Verordening algemene bepalingen heffingen (PPE) 2005 en verstaat voorts onder:

1.

o. en o. fonds

: het fonds als bedoeld in artikel 1 van de Verordening fonds voor onderzoek en ontwikkeling PPE 2003;

2.

omzet

: de omzet behaald met de onderneming op de Nederlandse markt exclusief BTW;

3.

voedsters

: moederdieren van konijnen.

Artikel 2

 • 1 De ondernemer die konijnen houdt is aan het productschap een heffing verschuldigd tegen het in het tweede lid bepaalde tarief en de daarbij gegeven bestemming over het aantal voedsters en vleeskonijnen dat hij volgens opgave in het kader van de Landbouwtelling in het kalenderjaar 2010 houdt.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt:

  • a. € 1,16 per voedster,

   waarvan:

   € 0,98 voor het o. en o. fonds en

   € 0,18 voor het gezondheidszorgfonds

   is bestemd.

  • b. € 0,0471 per vleeskonijn,

   waarvan:

   € 0,0382 voor het o. en o. fonds en

   € 0,0089 voor het gezondheidszorgfonds

   is bestemd.

Artikel 3

 • 1 De ondernemer die nertsen houdt is aan het productschap een heffing verschuldigd tegen het in het tweede lid bepaalde tarief en de daarbij gegeven bestemming over het aantal moederdieren nertsen dat hij volgens opgave in het kader van de Landbouwtelling in het kalenderjaar 2010 houdt.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt:

  € 0,39165 per moederdier nerts,

  waarvan:

  € 0,28 voor het o. en o. fonds en

  € 0,11165 voor het gezondheidszorgfonds

  is bestemd.

Artikel 5

Het is de voorzitter niet toegestaan de in deze verordening bedoelde heffingen aan de ondernemer op te leggen, indien hieraan niet een door de Europese Commissie goedgekeurde steunmaatregel ten grondslag ligt.

Artikel 6

 • 1 Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening bestemmingsheffingen konijnen en edelpelsdieren (PPE) 2010.

 • 2 Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2010. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1januari 2010, treedt zij in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van dat Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt zij terug tot en met 1januari 2010.

Zoetermeer, 29 oktober 2009

J .J. Ramekers

voorzitter

B .M. Dellaert

secretaris

Terug naar begin van de pagina